Gå tilbake til:
Du er her:

Her jobbes det

Rehabilitering av dam Munkebotsvatnet starter opp igjen

Nye prosjektsider: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/vann-og-avlop

Fornying av vann- og avløpsnettet på Nordnes

Nye prosjektsider: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/vann-og-avlop

Fornying av vann- og avløpsledninger i Ibsen gate: endring i kjøremønster

Nye prosjektsider: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/vann-og-avlop/fornyingsprosjekt

Ny Vannledning Fleslandsvegen-Fleslandsvika

Vann- og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå skal vi bygge ny vannledning i Fleslands-området.

Arbeid på dam ved Storediket

Dam Storediket tilfredsstiller ikke kravene i Damsikkerhetsforskriften og det er derfor behov for tiltak på dammen.

Vannforsyning til Hordnes

Vann- og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Hordnes er et område der det ikke er tilgang på kommunalt vann, men vi er i gang med prosessen å få drikkevann hit.

Birkelandskrysset/ Kokstad

Området rundt Kokstad og omegn har i flere år vært et fortetnings-område med stor byggeaktivitet. Dette krever at vi styrker kapasitet på avløpssystemet i området.

Opprusting av Strandgaten med sidegater

Prosjektet skal fornye infrastrukturen i Strandgaten og tilhørende sidegater gjennom ordningen Graveklubben.

Carl Konows gate og Fyllingsveien: ny VA-infrastruktur

Statens vegvesens skal etablere gang- og sykkelvei, samt ruste opp eksisterende kjørevei i prosjektet «Carl Konows gate og Fyllingsveien».

VA-etaten skal skifte ut eldre vannledninger i området rundt Lyngbøvannet

VA-etaten skifte ut eldre vannledninger i området rundt Lyngbøvannet. Denne utskiftningen sammenfaller med Bymiljøetatens prosjekt «trafikksikkerhetstiltak langs Lyngbøveien».

Hjellestadvegen Fv. 556

Statens Vegvesen er i gang med å utbedre Hjellestadvegen. I forbindelse med dette skal vi oppgradere eksisterende kommunale vann- og avløpsanlegget.

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal få økt produksjonskapasitet og en ekstra barrière mot parasitter for ytterligere hygienisk sikkerhet.

Komplisert fornying i Kong oscarsgate

Det er ikke bare vann- og avløpsledninger i grunnen i Kong Oscarsgate, men også mye historie. Kong Oscars gate er rehabilitert helt frem til Domkirken, og arkeologene var med hele veien.

Planer for offentlig vann og avløp til Kvitura–Hope, Grimstad

Boliger i Grimstadområdet vest for Hammersland har over tid hatt utilfredsstillende drikkevann. Planforslaget til ny drikkevannsforsyning finner du her: