Gå tilbake til:
Du er her:

Her jobbes det

Ny Vannledning Fleslandsvegen-Fleslandsvika

Vann- og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå skal vi bygge ny vannledning i Fleslands-området.

Arbeid på dam ved Storediket

Dam Storediket tilfredsstiller ikke kravene i Damsikkerhetsforskriften og det er derfor behov for tiltak på dammen.

Endret kjøremønster i Ibsens gate

Ibsens gate er stengt for gjennomkjøring mens vi fornyer vann- og avløpsledninger i området. Prosjektet har vist seg mer omfattende enn forventet og er derfor forsinket.

Fornying av vann- og avløpsledninger i Ibsen gate

Vi skal fornye eksisterende kommunale vann- og avløpsledningene i deler av Ibsens gate og hele Kiellands gate. I tillegg skal det legges ny ledning for overvann (regnvann) for å separere dette fra spillvannet (kloakken).

Vannforsyning til Hordnes

Vann- og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Hordnes er et område der det ikke er tilgang på kommunalt vann, men vi er i gang med prosessen å få drikkevann hit.

Birkelandskrysset/ Kokstad

Området rundt Kokstad og omegn har i flere år vært et fortetnings-område med stor byggeaktivitet. Dette krever at vi styrker kapasitet på avløpssystemet i området.

Opprusting av Strandgaten med sidegater

Prosjektet skal fornye infrastrukturen i Strandgaten og tilhørende sidegater gjennom ordningen Graveklubben.

Carl Konows gate og Fyllingsveien: ny VA-infrastruktur

Statens vegvesens skal etablere gang- og sykkelvei, samt ruste opp eksisterende kjørevei i prosjektet «Carl Konows gate og Fyllingsveien».

VA-etaten skal skifte ut eldre vannledninger i området rundt Lyngbøvannet

VA-etaten skifte ut eldre vannledninger i området rundt Lyngbøvannet. Denne utskiftningen sammenfaller med Bymiljøetatens prosjekt «trafikksikkerhetstiltak langs Lyngbøveien».

Hjellestadvegen Fv. 556

Statens Vegvesen er i gang med å utbedre Hjellestadvegen. I forbindelse med dette skal vi oppgradere eksisterende kommunale vann- og avløpsanlegget.

Grimstad; Kvitura-Hope: nytt offentlig vann- og avløpsanlegg

Vann- og avløpsetaten er godt i gang med forhandlinger av grunn- og minnelige avtaler for fremlegging av offentlig vann- og avløpsnett, på Grimstad.

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal få økt produksjonskapasitet og en ekstra barrière mot parasitter for ytterligere hygienisk sikkerhet.

Fornying av vann og avløp på Møhlenpris

Graveklubben er i gang med fornying av infrastruktur på Møhlenpris.

Komplisert fornying i Kong oscarsgate

Det er ikke bare vann- og avløpsledninger i grunnen i Kong Oscarsgate, men også mye historie. Kong Oscars gate er rehabilitert helt frem til Domkirken, og arkeologene var med hele veien.

Planer for offentlig vann og avløp til Kvitura–Hope, Grimstad

Boliger i Grimstadområdet vest for Hammersland har over tid hatt utilfredsstillende drikkevann. Planforslaget til ny drikkevannsforsyning finner du her: