Gå tilbake til:
Du er her:

Haukås-Hylkje oppgraderes

De neste åtte månedene vil det skje en omfattende oppgradering av vann-og avløpsnettet på Haukås og Hylkje. Arbeidet vil føre til en del endringer i trafikkbildet, så vi oppfordrer både gående og kjørende til å være ekstra oppmerksom i anleggstiden.

Oddbjørn Andersen, prosjektleder, mobil 945 27 376
e-post: oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no

Kjetil Krogsrud, byggeleder mobil 91315761
e-post: kjetil.krogsrud@asplanviak.no

Vann- og avløpsetaten Tlf. 55 56 60 00
va-kundeservice@bergen.kommune.no

www.bergenvann.no

Oppgraderingen av vann-og avløpsnettet skjer for å unngå at det slippes kloakk/spillvann ut i Sørfjorden. Vi ønsker minst mulig forurensing i fjordene våre, og spillvannet fra dette området vil i stedet bli fraktet til renseanlegget på Hylkje.

Enorm utbygging i fremtiden
Den andre viktige årsaken til at vi nå gjør dette arbeidet, er at vi tilrettelegger for fremtidig utbygging. Det er planer om store utbygginger i området, noe som også krever tilrettelegging av vann-og avløpsnettet.

Arbeidet med å føre kloakken til Hylkje renseanlegg vil bli gjort i to etapper. Det første prosjektet, som nå er påbegynt, går fra Vollavika (Bjørnestrand) via Myrseter pumpestasjon, videre forbi Bergen fengsel, og opp til Almåshaugane. Dette arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av 2013. Det andre prosjektet starter på Almåshaugane, og slutter ved Hylkje pumpestasjon. Planen er å komme i gang første halvdel av 2013, og være ferdig i første halvdel av 2014.

Trafikkavvikling Breisteinsvegen og Bjørnestrand
Det kan bli trinnvis innsnevring av kjørebanen i deler av anleggsperioden, men fremkommeligheten for beboere, utrykningskjøretøy og bosshenting vil bli opprettholdt.
Gangvei for gående vil være åpen hele anleggsperioden, men veien kan bli stengt i kortere perioder. Ved omlegging av trafikken vil kjøremønsteret bli skiltet, og vi ber alle være oppmerksom på endringer underveis.