Gå tilbake til:
Du er her:

Opprusting av Strandgaten med sidegater

Prosjektet skal fornye infrastrukturen i Strandgaten og tilhørende sidegater gjennom ordningen Graveklubben.

Vann- og avløpsetatens arbeid:

Vannledninger

 • Etablere nye offentlige vannledninger og fornye private stikkledninger ut av veibane. Avsluttes med stoppekran i fortau.
 • Vi oppfordrer huseiere til å fornye privat vannledning fra stoppekran gjennom husvegg hvis ledningen er gammel og dårlig. Det blir vanskelig og kostbart og gjøre det i ettertid.

Avløpsledninger

 • Etablere nye avløpsledninger og rehabilitere eksisterende ledninger gravefritt med "strømpe".
 • Fornye private stikkledninger ut av veibane. Avsluttes med minikum/ stakepunkt i fortau.
 • Huseier oppfordres / pålegges å fornye privat kloakkledninger gjennom husvegg / kjeller.
 • Rørinspeksjon gjennomført på de fleste private ledninger. Vil være grunnlag for pålegg.

Overvann

 • Etablere ny overvannsledning
 • Nedløp fra tak skal renne over fortau ut i veibane (Bergensstandard).
 • Bakgårder skal separeres så langt som mulig.
 • Overvann skal ikke inn på kloakkledning.

Etter planen skal prosjektet være ferdig våren 2019.

Trafikk

Fra 7. november prosjektet påvirke trafikkmønsteret på Nordnes i ulik grad. Nærmere informasjon finner du på graveklubben.no.

Hva skal gjøres?

 • Fornye eksisterende infrastruktur.
 • Separere eksisterende avløpsledninger (fellesledning med overvann og avløp) til spillvann og overvannsledning.
 • Fornye offentlig vannledningsnett.
 • Etablere ny infrastruktur for BIR Nett, bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt og installasjoner.
 • Etablere ny infrastruktur for fjernvarmeledninger med tilhørende installasjoner.
 • Etablere ny høyspenningstrasé for BKK Nett samt fornye el-kabler ved behov.
 • Fornye telenettet etter behov.
 • Fornye gatedekke med tilhørende fortau.
 • Etablere ny sykkeltrasé.
 • Etablere nye møbleringssoner, av- og påstigning til buss, parkerings- og vareleveringsplasser.
 • Tilrettelegge for universell utforming.

Oppdatert informasjon og kjøremønster på graveklubben.no

Aktører

Vann- og avløpsetaten, BIR, BKK, Trafikketaten og Statens vegvesen

Prosjektgjennomføring:
Antatt anleggsstart er november 2016.

Kontaktinformasjon:
Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 815 33 030