Gå tilbake til:
Du er her:

Birkelandskrysset/ Kokstad

Området rundt Kokstad og omegn har i flere år vært et fortetnings-område med stor byggeaktivitet. Dette krever at vi styrker kapasitet på avløpssystemet i området.

I tillegg til fortettingen, er deler av eksisterende avløpssystem i konflikt med avsatt areal til ny hovedveitrase øst for Birkelandskrysset.

Borehull for avløpshåndtering

For å styrke kapasitet på avløpssystemet i område, samt legge til rette for planlagt ny veitrase, skal Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten etablere nytt borehull for avløpshåndtering med tilhørende grøfter, spillvannsledning, boregrop, steinfang, målekum og spyle kum nordøst for dagens rundkjøring i Birkelandskrysset.

Total lengde på det nye borehullet vil bli ca. 290 m.

Ny vannledning

I tillegg skal etableres ny vannledning fra eksisterende vannledning frem til ny spylekum.

Framdrift

Tentativ oppstart for arbeidet er februar 2019. Gjennomføringstid er satt til 6 måneder.

Prosjektleder: oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no