Gå tilbake til:
Du er her:

En moderne skole med aktive og medvirkende elever

Elevene i Bergensskolen skal ha gode og trygge læringsmiljø og være aktive og deltakende i undervisningen.

Kvalitetsutviklingsplanen gir føringer for den faglige retningen og utviklingen i bergensskolen I november 2016 vedtok Bergen bystyre plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen 2016/17-2019/20.

Planer som gir føringer for innholdet i skolen

Satsingsområdet for planperioden er "Læringskompetanse for det 21. århundre – målrettede og medvirkende elever". Satsingsområdet er særlig opptatt av læringsprosessene, men innebærer også en videreføring av arbeidet med grunnleggende ferdigheter som er en del av elevenes helhetlige kompetanse.

Den helhetlige plan for Skolefritidsordningen (SFO) legger vekt på et bedre samarbeid mellom SFO og skole, og som gir flere barn mulighet til å delta, gjennom en moderasjonsordning. Rammeplanen for SFO sier noe om hva SFO skal inneholde og om kvaliteten på tilbudet som gis. Spesialpedagogisk plan tar opp organisering, styring, innhold og kvalitet i hjelp og tjenester som gis til barn, unge og voksne med særskilte behov i barnehage og skole.

Les mer om planene

Skolebygg

Gode skolebygg er viktig for å skape gode læringsmiljø. Skolebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging av utforming av skolebygg og fremtidig skolestruktur. Planen rulleres hvert fjerde år. Les mer om skolebruksplanen

Flere skoler i Bergen har behov for vedlikehold og kommunen har gjennomført en omfattende kartlegging av inneklimaet og skolebyggenes tilstand. Kartleggingen følges opp med handlings- og tiltaksplaner for hver enkelt skole. Temasiden "Inneklimaet i skolen" gir oversikt over arbeidet med å vedlikeholde skolene i Bergen.

Resultater fra undersøkelser og prøver

På temasiden Brukerundersøkelser finner du alle resultatene fra foreldreundersøkelsen om innholdet i skolen og SFO 2017; for byen, bydelen og den enkelte skole.

Kvalitetsportalen viser nøkkeltall og resultater av brukerundersøkelser og prøver i bergensskolen.

Tallenes tale

For skoleåret 2017-18 er det registrert 28.986 elever i byens kommunale grunnskoler.

Byen har fra høsten 2017 59 kommunale barneskoler, 10 kombinerte barne- og ungdomsskoler og 15 kommunale ungdomsskoler. Det finnes én spesialskole, og ett kompetansesenter for læringsmiljø som har alternativt opplæringstilbud for elever på ungdomstrinnet. Ni skoler er organisert som oppveksttun, dette betyr at de rommer både skole og barnehage og har felles ledelse..

I tillegg har Bergen kommune to enheter for voksenopplæring og én leirskole i Hålandsdalen.

Foruten de kommunale skolene er det ti private grunnskoler i Bergen. Åtte kombinerte barne- og ungdomsskoler, én barneskole og én ungdomsskole.