Gå tilbake til:
Du er her:

Gir omsorg

Bergen bruker en vesentlig andel av bybudsjettet til helse- og omsorgstjenester.

Kommunen har satset betydelig på eldreomsorg, og byen har nye og moderne omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede, samt noen av de mest moderne sykehjemmene i landet.

Tall og antall

Total har byen 2.252 sykehjemsplasser, 173 aldershjemsplasser og 195 Omsorg pluss boliger. Dette gir til sammen 2620 institusjonsplasser og boliger med heldøgnsbemanning. Plassene er fordelt på 21 kommunale sykehjem og ett kommunalt aldershjem. 16 institusjoner driftes av private ideelle organisasjoner med kommunale driftstilskudd.

Utviklingshemmede

Bergen kommune har omfattende tjenester for utviklingshemmede. Budsjettet for disse tjenestene er økt med over 100 prosent i løpet av få år, og var i 2015 på 1,1 milliarder kroner.

Kommunen har i alt 89 bofellesskap for utviklingshemmede, og gir også tilskudd til private, samlokaliserte og hjemmeboende.

Det er et mål at alle utviklingshemmede skal ha et dagtilbud utenfor sin egen bolig. Kommunen har som målsetting at alle som har arbeidsevne og kapasitet, skal ha et varig tilrettelagt arbeid, og kommunen har en rekke arbeidsmarkedsbedrifter med tilbud for denne gruppen. Kommunen samarbeider også med NAV for å opprette flere tilbud. De som ikke kan ha nytte av jobbtilbud, får plass på et av kommunens ni dagsentre. Kommunen har dessuten tatt høyde for at det blir flere eldre også innen denne gruppen, og har åpnet to dagsentre for eldre utviklingshemmede.

Det gis nær 27.000 avlastningsdøgn i året, men behovet både for avlastning og for flere boliger er fortsatt stort.

Bergen kommune har et omfattende ferietilbud til utviklingshemmede. Det arrangeres hver sommer ferieturer til utlandet og til en rekke steder innenfor fylkesgrensene for utviklingshemmede i ulike aldre.

Ivaretar psykisk helse

Bergen har mange tilrettelagte bo-, arbeids- og fritidstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Bergen var tidlig ute med å etablere relasjon mellom kunst, kultur og psykisk helse, blant annet gjennom Amalie Skrams hus som er et kreativt senter for folk med psykiske lidelser.

Hjelper rusmisbrukere

Kommunen har også mange lavterkseltilbud for rusmisbrukere. Du kan lese mer om tiltakene kommunen gjør på temasiden Tiltak mot rus. Blant tilbudene er Strax-huset på Damsgård som har som målsetting å hjelpe til med å bedre livssituasjonen for stoffavhengige. I tillegg kommer MO-sentre og LAR-sentre i bydelene som blant annet tilbyr legemiddelassistert rehabilitering for rusmisbrukere.

Det kommunalt eide aksjeselskapet Alf AS driver dessuten en rekke arbeidstiltak for rusmisbrukere. Mest omtalt av disse er gateavisen Megafon og dagtilbudet Dagsverket.