Gå tilbake til:
Du er her:

Mangfold i husdyrhold

Selv om Bergen er en storby, foregår det også gårdsdrift med husdyrhold. Tallene er det som registreres av SSB.

Innenfor kommunens grenser var det per 1. januar 2018: 181 melkekyr, 83 ammekyr, 233 hester over 3 år, 2.455 sauer over 1 år og 1.696 verpehøner.

Det ble utbetalt tilskudd til hold av 2 lama, 3 struts og 77 slaktegriser.

Bergen er blant de ti største landbrukskommunene i fylket, både målt i antall søkere om produksjonstilskudd og omsøkt areal.

Per 1. januar 2018 var det også søkt om produksjonstilskudd for 489.811 stk salat og 2.885 kilo jordbær.

I Bergen kommune er det 30.987 dekar med jordbruksareal. Dette tilsvarer et areal på om lag 4.339 fotballbaner og utgjør syv prosent av kommunens landareal, viser tall fra Norsk institutt for bioøkonomi.

Av Bergen kommunes jordbruksareal er 12.131 dekar fulldyrket, 5.147 dekar overflatedyrket og 13.709 dekar innmarksbeite. skog utgjør 155.871 dekar av jordbruksarealet. I 2017 var det 111 som søkte om produksjonstilskudd. Disse disponerte i alt 15.852 dekar.