Gå tilbake til:
Du er her:

Mangfold i husdyrhold

Selv om Bergen er en storby, foregår det også gårdsdrift med husdyrhold. Tallene er det som registreres av SSB.

Innenfor kommunens grenser var det per 1. januar 2017: 185 melkekyr, 106 ammekyr, 217 hester over 3 år, 987 sauer over 1 år og 1.634 verpehøner.

Bergen er blant de ti største landbrukskommunene i fylket, både målt i antall søkere om produksjonstilskudd og omsøkt areal.

Per 1. januar 2017 var det også søkt om produksjonstilskudd for 695.423 stk salat og 4.000 kilo jordbær.

I Bergen kommune er det 30.987 dekar med jordbruksareal. Dette tilsvarer et areal på om lag 4.339 fotballbaner og utgjør syv prosent av kommunens landareal, viser tall fra Norsk institutt for bioøkonomi.

Av Bergen kommunes jordbruksareal er 12.131 dekar fulldyrket, 5.147 dekar overflatedyrket og 13.709 dekar innmarksbeite. skog utgjør 155.871 dekar av jordbruksarealet. Per 31.07.2016 hadde 114 søkere søkt om produksjonstilskudd. Disse disponerte i alt 15 680 dekar.