Gå tilbake til:
Du er her:

Gir omsorg

Bergen bruker en vesentlig andel av bybudsjettet til helse- og omsorgstjenester.

Aktivitør Irene Risberg og beboer Lars i samtale på Løvåsen sykehjem.
Bergen kommune satser på eldreomsorg. Her er aktivitør Irene Risberg og beboer Lars i samtale på Løvåsen sykehjem.
Bilde: Nina Blågestad

Kommunen har satset betydelig på eldreomsorg, og byen har nye og moderne omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede, samt noen av de mest moderne sykehjemmene i landet.

Tall og antall

Total har byen 2.268 sykehjemsplasser, 135 aldershjemsplasser og 195 Omsorg pluss-boliger. Dette gir til sammen 2598 institusjonsplasser og boliger med heldøgnsbemanning. Plassene er fordelt på 21 kommunale sykehjem og ett kommunalt aldershjem. 16 institusjoner driftes av private ideelle organisasjoner med kommunale driftstilskudd.

Utviklingshemmede

Bergen kommune har omfattende tjenester for personer med utviklingshemming. Budsjettet for disse tjenestene på 1,2 milliarder kroner.

I kommunen er det 77 kommune bofellesskap og åtte bofellesskap driftet av ideele stiftelser. Kommunen gir tjenester til personer med utviklingshemming som bor i bofellesskap, privat bolig eller sammen med foreldre eller andre nærstående. Det er benyttet cirka 25.500 avlastningsdøgn i 2018.

Kommunen har som målsetting at alle som har arbeidsevne og kapasitet, skal ha et varig tilrettelagt arbeid. Kommunen har flere arbeidsmarkedsbedrifter som gir et slikt arbeidstilbud. Flere personer med utviklingshemming har også et tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet.

I Bergen kommune er det også tolv kommunale dagsentre, og to privat-ideelle stiftelser som itl sammen tilbyg er variert aktivitetstilbud.

Ivaretar psykisk helse

De psykiske helsetjenestene går i stor grad ut på individuell oppfølging, tilrettelagte botilbud og aktivitetstilbud i grupper. Det er også bydelsvise kriseteam som trer i funksjon ved alvorlige ulykker, selvmord, drap og annen brå død.

Målet er at hver enkelt bruker skal finne mening og mestring i hverdagen. Viktige ressurser i dette arbeidet er stor grad av fleksible og skreddersydde tilbud samt bruk av brukernes egen kompetanse på seg selv og sine utfordringer. De siste årene har det vært en dreining fra individuell oppfølging til aktivitet, arbeid og skole.

Hjelper rusavhengige

Kommunen har mange tilbud lett tilgjengelig for rusavhengige. Du finner en oversikt over tilbudene under emneordet Rusavhengighet i Innbyggerhjelpen.

Blant tilbudene er mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre). Disse sentrene har ulike tilbud og tjenester, men har til felles at de ikke har krav til rusfrihet for å benytte tilbudet. Sentrene finner du på Nesttun, på Wergeland og på Gyldenpris. Høsten 2019 åpner et nytt senter i Eidsvåg.

Alf AS driver en rekke arbeidstiltak for rusavhengige. Mellom annet gateavisen Megafon og dagtilbudet Dagsverket. Du treffer Alf på MO-sentrene og kan melde din interesse for å delta på arbeidsrettet aktivitet der.

I tillegg har kommunen byomfattende aktivitetssentre i to bydeler, Arna Aktiv og Bergenhus Aktiv. Aktivitetssentrene har krav til rusfrihet og forpliktende deltakelse minst tre dager i uken.