Gå tilbake til:
Du er her:
Bergen legevakt
Bergen legevakt
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Akutthjelp

Bergen kommune har en rekke tjenester som gir innbyggerne akutthjelp året rundt.

Her er en oversikt over noen av de mest sentrale hjelpetilbudene for deg som trenger akutt hjelp:

Fysiske skader

Bergen legevakt tar i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skade.

Kontakt: Ring 113 ved akutte og livstruende situasjoner og nasjonalt legevaktnummer 116117 (eller direkte til Bergen legevakt på telefon 55 56 87 60) ved sykdom og skade. Telefontjenesten og legevakten i Solheimsgaten 9 er åpen hele døgnet.

Legevaktstasjonene i Fana (Wollert Konows Plass 2, tlf. 55 56 13 00), Loddefjord (Loddefjordveien 2 på Vestkanten, tlf. 55 51 33 70) og Åsane (Åsane Senter 38, tlf. 55 56 70 00) er åpne kl. 16-22 på hverdager og kl. 12-18 i helger og på helligdager.

Legevaktens nettsider

Livskriser eller alvorlige hendelser

Kommunen har ulike hjelpetilbud til innbyggere som opplever akutte kriser, for eksempel samlivsbrudd, ulykker, brå død og selvmord i sine nære omgivelser. Livskrisehjelpen på Bergen legevakt gir akutthjelp i enkeltsaker. Kommunen har også kriseteam i bydelene gir mer omfattende hjelp både på kort og lang sikt. Livskrisehjelpen er inngangsport til bydelenes kriseteam. Kriseteamene har arbeidstid mandag - fredag kl. 0800-1500.

Livskrisehjelpen tar også imot bekymringsmeldinger.

Kommunen har laget en brosjyre om hvordan du kan snakke med barn om ulykker og kriser samt en brosjyre om hvordan du kan håndtere medier dersom du utsettes for en alvorlig hendelse som medfører at mediene tar kontakt.

Kontakt: Alle henvendelser om kriser kan gjøres til Livskrisehjelpen, som så vurderer hvilken hjelp som bør gis og hvem som skal gi hjelpen. Telefon 55 56 87 54. Åpent hverdager klokken 0830-2230, og helger / helligdager klokken 1200-2030.

Livskrisehjelpens nettsider

Økonomisk hjelp

Hvis du ikke kan forsørge deg selv og har forsøkt alle andre muligheter, har du krav på økonomisk stønad til livsopphold. Du kan søke sosialtjenesten ved NAV-kontoret i din bydel om økonomisk sosialhjelp som sikrer deg penger til mat, husleie, strøm, nødvendige klær og liknende.

Mer om sosialhjelp

Hjelp til å klare seg i hverdagen

Innbyggere som opplever å ha akutt behov for sykehjemsplass eller hjelp til å klare seg i hjem, kan søke om å få slik hjelp. Hjelpen i hjemmet gis hovedsakelig gjennom hjemmesykepleie og praktisk bistand i husholdningen.

Kontakt Forvaltningsenheten i kontortiden:

Forvaltningsenhet sone Nord

Forvaltningsenhet sone Sør

Forvaltningsenhet sone Vest

Akuttovernatting

Akuttovernattingstilbud for bostedsløse av begge kjønn. Dette er natt-for-natt-tilbud som gis ved Straxhuset. Her er åpent 7 dager i uken.

Kontakt: Straxhuset (Damsgårdsveien 106, inng. fra Michael Krohns gate, tlf. 53033590).

Strax-husets nettsider

Strax-huset - natthjem

Midlertidige botilbud

Overgrep og omsorgssvikt mot barn

Barn og unge skal ikke utsettes for vold, overgrep, være vitne til vold i familien, utsettes for kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap. Barn og unge skal heller ikke oppleve at de voksne ruser seg. Kontakt barnevernet dersom du selv utsettes for noe av dette eller dersom du kjenner til barn som utsettes for dette.

Kontakt: Barnevernstjenesten i bydelen er åpen i kontortid, Barnevernvakten (tlf. 55 36 11 80) er åpen mandag – fredag: kl. 08.00 – 02.00, lørdag – søndag kl. 17.00 – 02.00 og hellig- og høytidsdager kl. 17.00 – 02.00. Den nasjonale alarmtelefonen (tlf. 116 111) er åpen kl. 15.00 – 08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og på helligdager.

Barnevernvaktens nettsider
Alarmtelefonens nettsider
Nettsider om voldsstopp

Ofre for vold

Krisesenter

Krisesenteret tilbyr beskyttelse for kvinner eller menn og deres barn når man har blitt utsatt for vold.

Kontakt: Krisesenteret kan kontaktes via telefonnummer 55 31 50 50. Senteret er åpent hele døgnet. For at de som oppholder seg der skal kunne føle seg trygge, oppgis det ikke adresse.

Krisesenterets nettsider
Nettsider om voldsstopp

Voldtektsmottaket

Voldtektsmottaket er ved Bergen legevakt og gir helsehjelp og nødvendig oppfølging etter voldtekt.

Kontakt: Ring Legevakten på tlf. 55 56 87 60/55 56 87 00 eller kom direkte til lokalene i Vestre Strømkai 19. Åpent hele døgnet.

Voldtektsmottakets nettsider
Nettsider om voldsstopp

Menneskehandel

Tverretatlig Operativt Team (TOT) gir bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel. TOT er et samarbeid mellom blant annet politi og kommune, og teamet koordineres av Utekontakten i Bergen kommune.

Kontakt: Ring 02800 for å kontakte politiet eller politiets nødtelefon 112 hvis du er i nød. Politiet formidler kontakt med TOT.

Les mer om tiltak for ofre for menneskehandel

Flere artikler