Gå tilbake til:
Du er her:

Sammenhengen mellom plannivåene

De ulike plannivåene fyller forskjellige roller i den kommunale planleggingen.

Kommuneplanen
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen gir føringer for kommuneplanens arealdel og sektorplanene i kommunen.

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen som omtales i samfunnsdelen og hvilke utslag og behov dette gir for arealbruken, og hvordan arealene samlet sett bør disponeres for å oppfylle målene i samfunnsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel detaljeres gjennom sektorplaner (omtalt som temaplan i figuren over), mens kommuneplanens arealdel detaljeres gjennom blant annet kommunedelplaner, område- og detaljregulering og planprogram.

Sektorplaner
Sektorplaner/fagplaner/temaplaner (omtalt som temaplan i figuren over) utdyper kommuneplanens samfunnsdel innenfor mer avgrensede områder og tema. Selv om disse planene har et mer avgrenset område enn kommuneplanen, skal de støtte opp under de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel Bergen 2030. Noen av disse planene kan ha et handlingsprogram over fire år.

Finansiering av tiltakene i sektorplanene vurderes i forbindelse med handlings- og økonomiplanen og de de årlige kommunebudsjettene.

Handlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplanen (HØP) gir anslag på inntekter og fordeler de økonomiske ressursene for de nærmeste fire årene, samt spesifiser mål og tiltak som planlegges gjennomført for å følge opp kommuneplanen. Planen inneholder også budsjett for det første året i perioden.

Planstrategi
Planstrategien vedtas i løpet av det første året i hver valgperiode, og har som formål å prioritere hvilken planinnsats som skal gjennomføres i kommunen i valgperioden. Den skal synliggjøre kommunens utviklingstrekk og utfordringer, og på bakgrunn av dette vise hvilke strategiske valg og planoppgaver kommunen bør gjennomføre for å legge til rette for en ønsket utvikling.

Planstrategien skal også ta stilling til om det er behov for å rullere hele eller deler av kommuneplanen. På den måten kan kommunen ta en samlet gjennomgang av om den ønskede planinnsatsen de kommende årene er innenfor rammene til den eksisterende kommuneplanen, eller om kommuneplanen bør revideres helt eller delvis for å fange opp endrede eller nye mål i den langsiktige planleggingen.