Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019–2021

Trafikksikkerhetsplan for Bergen er den overordnete planen for alt trafikksikkerhetsarbeid i Bergen.

Forside trafikksikkerhetsplanen
 
 

Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019-2021 er en rullering av gjeldende plan fra 2017, med oppdateringer av målsettinger, strategier og innmeldte innspill til utrygghetspunkt og strekninger for vurdering i perioden 2019-2021. Rullering av planen hvert fjerde år er et ledd i det kontinuerlige trafikksikkerhetsarbeidet som blant annet omfatter fysiske og ikke fysiske tiltak, tiltak med kort og langt tidsperspektiv, og tiltak rettet mot faktisk og følt risiko.

Planen gir en helhetlig oversikt over trafikksikkerhetsforholdene i Bergen og gir grunnlag for prioritering av trafikksikringsmidler gjennom Handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021 – kommunale veger, og Tiltaksplan trafikksikkerhetstiltak i Miljøløftet 2018-2021 - fylkesveger.

Vedlegg