Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig

Plan for psykisk helse 2016 til 2020

I oktober 2016 vedtok Bergen bystyre Plan for psykisk helse 2016-2020: Gode liv i et inkluderende samfunn.

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022

Dette er den første handlingsplanen for å forebygge selvmord i Bergen. Planen har en nullvisjon for selvmord og har sterkt fokus på barn og unge.

Boligmeldingen 2014-2020

Hvilken boligpolitikk skal Bergen kommune ha i årene fremover og hva gjør kommunen for de som er vanskeligstilt på boligmarkedet? Det kan du lese om i Boligmeldingen 2014-2020.

Plan for boliger til studenter

- Et velfungerende boligmarked er viktig både for å tiltrekke seg studenter, men også for å få sørge for at de ønsker å bli boende etter studiene, uttaler byråd Erlend Horn (V).

Handlingsplan mot fattigdom, statusmelding 2019

Litt over to år etter at "Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon" ble vedtatt, kommer statusrapport på hvordan utviklingen har vært og om mål for tiltakene er nådd.

Veteranplan for Bergen

Med tittelen "I tjeneste for Norge - med bosted i Bergen" har Bergen kommune laget plan om hvordan Bergen kan hedre, ivareta og nyttiggjøre seg soldater som har vært i operativ utenlandstjeneste.

Plan for rusfeltet 2018-2022

Samarbeid, mestring og verdighet - plan for rusfeltet 2018-2022 bygger opp under den politiske platform om at alle skal leve gode liv, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.

Handlingsplan mot åpne russcener 2019 til 2022

Handlingsplan mot åpne russcener 2019 til 2022 er en revidert handlingsplan og ble vedtatt i bystyret 23.5.2019.

Handlingsplan for arbeid og aktivitet for rusavhengige 2019 - 2022

Handlingsplan for arbeid og aktivitet ble behandlet av bystyret 23.5.2019. Målet er å få flere rusavhengige i til å delta i fritidsaktiviteter, arbeid og utdanning.

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

Målet er at ingen skal dø av overdose i Bergen. Bergen kommune skal arbeide for å gradvis redusere antallet overdosedødsfall.