Gå tilbake til:
Du er her:

Handlingsplan mot åpne russcener 2019 til 2022

Handlingsplan mot åpne russcener 2019 til 2022 er en revidert handlingsplan og ble vedtatt i bystyret 23.5.2019.

Forsdie Handlingsplan mot åpne russcener 2019 til 2022
 
 

Revidert Handlingsplan mot åpne russcener er en plan med særlig fokus på styrket endringsarbeid og rehabilitering av brukere i samtlige tjenester. Planen har også ekstra fokus på nulltoleranse for vold i rusmiljøene og endring i kommunens tilbud om akuttovernatting og midlertidig bolig med tilsyn. Planen fremhever også betydningen av samarbeid mellom kommunen, politiet og helseforetaket.

Handlingsplanen foreslår en ytterligere styrking av den rusfaglige kompetansen i FACT-teamene (fleksibelt og aktivt oppsøkende behandlingsteam), slik at disse rustes til i enda større grad også å kunne gi et tilbud til pasienter med samtidig alvorlig rusmiddelavhengighet og alvorlig psykisk lidelse.

Nye forslag fra bystyret

Ved behandling av planen, besluttet bystyret følgende merknader til planen:

  • Å endre navn på Strax-huset til MO Gyldenpris eller MO-senteret Gyldenpris, slik at navnet harmonerer med navnene på de øvrige MO-sentrene.
  • Ha særlig fokus på tiltak for å skjerme skoler og barnehager mot utvikling av åpne russcener i deres nærmiljø.
  • I sammen med relevante aktører sikre gode, akutte overnattingsplasser for rusavhengige og ta større hensyn til kvinner i aktiv rus som utsettes for vold.
  • At ingen flere rustiltak skal etableres i Vågsbunnen, og at byrådet skal arbeide for å spre tiltakene der bedre.
  • Samt iverksette tiltak for å redusere forekomsten av brukte sprøyter i gatene, og vurdere en forsterket panteordning som supplement til dagens ordninger.

Vedlegg

Videre på internett