Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettsplan for Bergen kommune

Idrettsplanen skal sikre at flest mulig får et variert aktivitetstilbud i sitt nærmiljø, både for egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Forside Idrettsplan
Forside Idrettsplan
Bilde: Oktan Orangeriet

Idrettsplan for 2017–2027, Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle, ble vedtatt av bystyret i mars 2017.

Planens innhold

Idrettsplanen er Bergen kommune sin sektorplan for aktivitets- og anleggsutvikling innen feltene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Hovedmålet med planen er en idrettspolitikk som skal være verdibasert og fremtidsrettet for en by i vekst. Idrettsplanen redegjør for idrettspolitikk fra ulike perspektiv. Den inneholder også informasjon om aktivitetsutvikling. Videre omhandler den idrettens økonomiske rammevilkår, idrettsanleggenes tilstand og anleggsutvikling. Den har også bydelsvise omtaler for anleggsutvikling.

Viktige satsinger

Den overordnede målsettingen med idrettsplanen er at den skal støtte opp under kommuneplanens samfunnsdel/Bergen 2030 som er overordnet plandokument for sektorplaner.

Viktige delmål i idrettsplanen:

  • Barn og unge skal ha de beste mulighetene til å drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i sitt nærområde, og gratisprinsippet skal legges til grunn som en hovedregel innen barne- og ungdomsidretten.
  • Idretts- og friluftsorganisasjoner skal ha gode og forutsigbare rammebetingelser, og Bergen kommune skal ha en åpen dialog og være en god medspiller for frivilligheten.
  • I en by i vekst skal Bergen kommune være god på å planlegge for fremtiden. Det skal prioriteres offentlige midler til anleggsutvikling i særlige områder med levekårsutfordringer og samarbeide med idretten for å utvikle varierte, fleksible og funksjonelle idrettsanlegg i hele byen.
  • I Bergen skal barnehage, skole, kultur og idrett fremstå som kraftsentre i nærmiljøene.
  • Vedlikehold av idrettsanlegg skal prioriteres og Bergen kommune skal være god på å ruste opp, rehabilitere og bygge nye idrettsanlegg.
  • Bergen skal utvikles som en attraktiv og fremtidsrettet arrangementsby som utvikler lokale, og tiltrekker seg regionale, nasjonale og internasjonale idretts- og friluftsarrangementer

Videre på internett