Gå tilbake til:
Du er her:
Plan for tilsyn av barnehager i Bergen

Plan for tilsyn med og veiledning av barnehager i Bergen kommune 2021-2025

Tilsynsplanen beskriver og utdyper barnehagemyndighetens ansvar og oppgaver for veiledning og tilsyn i private og kommunale barnehager i Bergen. Per 1. august 2021 har Bergen kommune 241 barnehager.

Som lokal barnehagemyndighet skal kommunen gi veiledning om, og påse at barnehagene drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter, jf. barnehageloven § 10 første ledd. 

Mål og visjon 

Avdeling barnehagemyndighet i Bergen kommune utøver forvaltning av høy kvalitet og arbeider for barns beste gjennom å ivareta lovpålagte oppgaver.

Se planen

Risikovurdering

Risikovurderinger legges til grunn i barnehagemyndighetens tilsynsarbeid Når det gjøres en risikovurdering, brukes tilgjengelig kunnskap og informasjon om den enkelte barnehage i kommunen. Barnehagemyndigheten vurderer regelmessig sannsynligheten for og konsekvensene av brudd på barnehageeiers plikter. 

Risikovurderingene ligger til grunn når barnehagemyndigheten vurderer behov for veiledning etter barnehageloven § 10 og tilsyn etter barnehageloven § 53. 

Skjønn

Barnehageloven forutsetter at barnehagemyndigheten bruker stor grad av skjønn. Formuleringene viser ofte til en målestokk eller en standard, for eksempel at noe skal være forsvarlig eller nødvendig. For å kunne klargjøre de rettslige kravene må de fylles med innhold, slik at kravene til barnehageeier kan være konkrete. 

Barnehagemyndighetens oppgave er å avklare innholdet og intensjonen i lovkravet, og å fastsette en minstestandard som barnehagenes praksis kan måles mot. 

Veiledning

Veiledning er frivillig og betyr at barnehagemyndigheten aktivt gir informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Dette handler om samfunnskrav og forventinger til verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåter og innhold som ligger i regelverket. 

Målet med veiledning er å bidra til økt forståelse for krav til pedagogisk arbeid i barnehagene, bedre etterlevelse av regelverket for å styrke kvaliteten i barnehagene.

Tilsyn

Barnehagemyndighetens oppgave med å føre tilsyn med barnehagene, er hjemlet i barnehageloven § 53. Bestemmelsen er en presisering av § 10 femte ledd, som gjelder alle oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet og er ikke frivillig. Tilsyn med barnehager innebærer en kontroll av eierplikter, og at pliktene er oppfylt i tråd med bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter. 

Målet for tilsynet er at barnehagene etablerer en praksis i samsvar med lovverket.

Se alle planer for barnehage, skole, spesialpedagogiske tjenester og idrett i Bergen