Gå tilbake til:
Du er her:

Skolebruksplan for Bergen kommune

Skolebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging av utforming av skolebygg og fremtidig skolestruktur.

Illustrasjonsbilde
 
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Skolebruksplan 2016 – 2030. «Rett bygg på rett sted til rett tid» ble vedtatt av bystyret i juni 2018. 

Planens innhold

Visjonen for bergensskolen er «Kompetanse for alle i mulighetenes skole». Den overordnede målsettingen med skolebruksplanen er at den skal støtte opp under visjonen, gjennom føringer for utforming av skolebygg og planlegging av skolestruktur. I planen synliggjøres det hvordan nye og rehabiliterte skoleanlegg i Bergen skal utformes, i tråd med kunnskap om hva som fremmer læring hos barn og unge.  

Planen inneholder konkrete tiltak på enkeltskoler i de ulike bydelene. Den omhandler også fritt skolevalg. 

Viktige satsinger

Skolebruksplanen legger opp til en skolestruktur som skal være bærekraftig i flere år fremover og som kan møte fremtidens behov. Skolebygg skal utformes på en måte som understøtter skolenes målsettinger og nasjonale læreplaner. En skole skal være en viktig ressurs for nærmiljøet. 

Elevtallet i bergensskolen forventes å stige frem mot 2030. En økning i elevtallet gjør det nødvendig å planlegge kapasitetsutvidelser på eksisterende skoler, samtidig som det kan være behov for bygging av nye skoleanlegg. I områder med overkapasitet må det gjøres en vurdering av skolestruktur. Totalt sett er det tilstrekkelig elevkapasitet i bergensskolen, men ikke nødvendigvis på riktig plass.

Skoleforfallet i Bergen har de siste årene resultert i stengte bygg og klasserom, og det er avdekket et stort og alvorlig vedlikeholdsetterslep. Dette er en av årsakene til at det er viktig å ta grep i skolestrukturen. For å klare å innhente vedlikeholdsetterslepet og sørge for at skoleforfallet ikke gjentar seg, må kommunen prioritere tiltak på skolene der det haster på grunn av byggets tilstand.

Oppfølging av planen

Skolebruksplanen blir rullert hvert fjerde år.

Vedlegg

Videre på internett