Gå tilbake til:
Du er her:

Skyfritt - Plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge

Planen skal styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målet er å redusere mobbing og krenking på oppvekstfeltet i Bergen.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Skyfritt. Plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen ble vedtatt av bystyret april 2019.

Planens innhold

I planen blir det redegjort for status innenfor feltet på tjenesteområdene barnehage, skole og fritid der det skisseres utfordringer. Deretter blir strategier med underliggende tiltak gjennomgått. Idrett blir brukt som et eksempel på en fritidsarena for å kartlegge status og utfordringer, mens strategier og tiltak blir gitt for fritidsarenaene mer generelt. Avslutningsvis er det en oppsummering av alle strategier og tiltak med økonomiske konsekvenser av forslagene som fremmes i planen.

Viktige satsinger

Planen inneholder åtte ulike strategier:

  • Opprette en felles plattform – "Skyfritt" - En digital nettressurs, rettet mot barn og unge, foresatte, ansatte i barnehage, skole og mot fritidsarenaer.
  • Utvikle team Skyfritt – Et støttesystem som kan hjelpe barn, unge, foresatte, barnehager, skoler og fritidsarenaen i vanskelige mobbesaker.
  • Styrke det systematiske arbeidet gjennom bruk av programmer og verktøy.
  • Kompetanse for et inkluderende fellesskap - Lærerrollen i barnehage og skole må profesjonaliseres med hensyn til kompetanse knyttet til det å skape et inkluderende fellesskap.
  • Forpliktende tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt barn og unges leke- og læringsmiljø - Samarbeidet mellom helsestasjon/skolehelsetjeneste og barnehage/skole skal styrkes på kompetanse.
  • Sikre barn og unge økt medvirkning på systemnivå - Byrådet foreslår å sikre barn og unge økt medvirkning på systemnivå gjennom flere tiltak.
  • Styrke samarbeidet med og involvering av foresatte - Byrådet vil at samarbeidet med foresatte skal være proaktivt og at barnehagene, skolene og fritidsarenaene skal ha strategier for å engasjere og involvere alle foresatte.
  • Fysisk tilrettelegging av uteområder - Det skal vektlegges å gjennomføres tiltak som fremhever sosial samhandling og samspill, gjennomsiktighet og tiltak som forebygger mobbing.

Oppfølging av planen

Det skal leveres en statusmelding på tiltakene i planen i 2022.

Videre på internett