Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Byrådsavd. for barnevern og sosiale tjenester

Ungdomsplan

Visjonen er: God ungdomstid i Bergen! Hovedmålet med ungdomsplanen er å sikre ungdommen medvirkning, inkludering og ungdomsvennlige nærmiljøer.

Student i Bergen – Studentmeldingen 2020

Studentmeldingen omtaler kommunens ansvar og tilrettelegging for studenter i Bergen, og omhandler mange ulike tema.

Plan for områdesatsing 2020-2024

I plan for områdesatsing foreslås å videreføre det viktige arbeidet med å utjevne og forebygge ulikheter mellom levekårssoner som har vært drevet siden 2012.

Boligmeldingen 2020-2026

Boligmeldingen gir retning for kommunens boligpolitikk og organisering og danner grunnlaget for kommunens boligsosiale satsing i årene fremover.

Trygg gjennom hele livet - plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023

Med denne planen skal Bergen få en enda tydeligere innsats mot vold og overgrep. Vold i nære relasjoner - både fysisk og psykisk - skal forebygges, oppdages og meldes fra om.

Handlingsplan mot fattigdom, med statusmelding for 2021

Litt over to år etter at "Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon" ble vedtatt, kommer statusrapport på hvordan utviklingen har vært og om mål for tiltakene er nådd.

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022

Dette er den første handlingsplanen for å forebygge selvmord i Bergen. Planen har en nullvisjon for selvmord og har sterkt fokus på barn og unge.

Plan for psykisk helse

I oktober 2016 vedtok Bergen bystyre Plan for psykisk helse 2016-2020: Gode liv i et inkluderende samfunn. Planen er fortsatt gjeldende og saken inneholder statusrapport for tiltakene i planen.

Plan for boliger til studenter

- Et velfungerende boligmarked er viktig både for å tiltrekke seg studenter, men også for å få sørge for at de ønsker å bli boende etter studiene, uttaler byråd Erlend Horn (V).

Veteranplan for Bergen

Med tittelen "I tjeneste for Norge - med bosted i Bergen" har Bergen kommune laget plan om hvordan Bergen kan hedre, ivareta og nyttiggjøre seg soldater som har vært i operativ utenlandstjeneste.