Gå tilbake til:
Du er her:

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022

Dette er den første handlingsplanen for å forebygge selvmord i Bergen. Planen har en nullvisjon for selvmord og har sterkt fokus på barn og unge.

Forside Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022
 
Bilde:  

Handlingsplanen startet med et innbyggerinitiativ fra organisasjonen LEVE og har under veis blitt til et bredt samarbeid mellom offentlige aktører og frivillige organisasjoner.

I planarbeidet har det vært et bredt samarbeid med offentlige aktører og frivillige organisasjoner. Handlingsplanen inneholder derfor tiltak både i og utenfor de kommunale tjenestene, og forutsetter et tett samarbeid med Helse Bergen HF, RVTS, Hordaland Fylkeskommune, ulike institusjoner for høyrere utdanning og flere frivillige organisasjoner.

Barn, unge og eldre

Planen skisserer 17 tiltak der flere retter seg mot barn og unge. Blant annet ønsker man å etablere tverrfaglige ressursgrupper i hver bydel der nøkkelpersoner fra skolene får kurs sammen med skolehelsetjenesten.

Også eldre er en viktig målgruppe, der man tenker at hjemmetjenesten og fastlegen viktige kontaktpunkter.

Stort politisk engasjement

Behandlingen av planen i byråd, komite og bystyre, viste et stort engasjement. Dette gjenspeiles i bystyrets vedtak med følgende tre merknader:

"Bystyret merker seg at for mange etterlatte oppleves selvmordet som lyn fra klar himmel, og at de ikke har sett noen tegn på psykiske lidelser. Hjelpeapparatet bør, i tillegg til å ufarliggjøre det å søke hjelp for psykiske plager, også finne måter å tilnærme seg fenomener som kan være situasjonsbetinget og akutt så som; skam, ydmykelser, håpløshet, følelser av å ikke lykkes sosialt o.l. En bør samtidig være oppmerksom på at dette er fenomener som rammer mennesker i alle aldersgrupper."

“Bruken av internett og sosiale medier har eksplodert de siste tiårene, samtidig som vi har liten kunnskap om på hvilken måte teknologien påvirker den psykiske helsen. Bystyret vil oppfordre til at en i arbeidet med å forebygge selvmord, søker mer kunnskap om virkninger nettbruk har på mennesker i alle aldre.”

Vedlegg