Gå tilbake til:
Du er her:

Hovedplaner for Bergen Vann 2019-2028

Her er noen av utfordringene som møter oss:

Folk på brygge
I den moderne byen bor folk i vannkanten
Bilde:  

Vi ser stadig nye og spennende innfallsvinkler for vannsektoren. Nye fordi de utfordrer oss på oppgaver som ikke har vært i fokus før. Spennende, fordi de medfører nye arbeidsformer med tverrfaglighet og viktige politiske vurderinger som folk flest kjenner seg igjen i.

Vann i by, vannforsyning og avløpshåndtering har i økende grad blitt utfordringer folk forstår og har meninger om.

Her er noen av utfordringene som møter oss i den moderne byen:

 • Den moderne byen forvalter vannressursene godt og fokuserer på at vann ikke skal være på avveie.
 • Den moderne byen stiller høye krav til sikkerhet og servicenivå: Ekstremvær medfører behov for robuste anlegg, sikker drift og godt vedlikehold. Kommunen har en høy beredskap som fungerer godt når værforholdene setter oss på prøve. Klimautviklingen som vil gi oss enda mer og kraftigere nedbør gjør dette arbeidet stadig viktigere.
 • I den moderne byen bor folk i vannkanten: Da må vannet være rent, og det må kunne dokumenteres ved jevnlige prøver av vannkvaliteten. Dette krever at overløpsutslipp fra avløpssystemene blir redusert til et minimum.
  Lokal overvannshåndtering har vært et satsningsområde i flere år, samtidig som det gjennomføres en systematisk separering av avløpssystemet. Dette tar tid og store ressurser, men målet er klart: Vi vil bade i byen
 • I den moderne byen får regnvannet tid og rom : robust og miljøvennlig håndtering av regnvannet betinger et nært, tverrfaglig samarbeid mellom arealplanleggere og VAingeniører.

  Byen skal bli både blåere med flere åpne vassdrag og innsjøer, og grønnere med gressplener, parker, trær og grønne tak som bidrar positivt til å redusereavløpsbelastningen ved å holde på vannet, samtidig som bymiljøet blir triveligere.
 • Den moderne byen samordner utviklingen av infrastrukturen: Vi bygger kompliserte og kostbare infrastruktursystemer i gatene. I den moderne byen er samarbeid og evne til fellesløsninger nøkkelen til suksess.
 • Den moderne byen er robust i forhold til uventede hendelser og klimaendringer: En robust by er en by som fungerer også når forholdene er unormale.
  Vann- og avløpsvirksomheten i Bergen bidrar til at Bergen er og blir en robust by. Etsystematisk arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser på VA-området kombinert medberedskapsplanlegging og øvelser vektlegges høyt.

Vedlegg