Gå tilbake til:
Du er her:

Strategiplan for fremmede skadelige arter i Bergen Kommune

Planen ble vedtatt i Bystyret 19. november 2014.

Forside strategiplan fremmede skadelige arter i Bergen
 
 

Kort om strategiplanen

Strategiplanen tar overordnet for seg temaet fremmede arter, samtidig som den skisserer opp hvilke utfordringer kommunen står overfor på dette området.

Enkelte fremmede arter har i Bergen vist stor spredning, og det er derfor et behov for å få spredningen under kontroll. Strategiplanen skal bidra til en målrettet forvaltning av fremmede arter i kommunen. Planen peker ut seks fokusarter for prioritering av tiltak i denne omgang.

Dette er planteartene parkslirekne, kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks, bulkemispel, pilemispel og vestamerikansk hemlock.

Disse artene har vist særlig stor spredning i Bergen, og/eller regnes å ha stor sannsynlighet for å utgjøre en trussel overfor stedegent naturmangfold eller samfunnsinteresser.

Felles ansvar

Arbeidet med fremmede arter er avhengig av bred innsats der alle parter med innflytelse på innførsel og spredning av fremmede arter må ta sin del av ansvaret. Strategiplanen peker på viktigheten av å synliggjøre roller og ansvar innen forvaltningen, både innad i kommunen og ut mot andre offentlige og private instanser.

Det er store utfordringer knyttet til spredning og bekjempelse av fremmede arter, og planen presenterer forslag til strategier for det videre arbeidet med problemstillingene.

Strategiplanen legges til grunn for arbeidet med fremmede arter i kommunen.

Vedlegg