Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for kunst, kultur og psykisk helse

Planen skal sikre kunst- og kulturtilbud til mennesker med psykiske helseplager, og legger særlig vekt på kunst og kulturs egenverdi i menneskers liv.

Bergen kommune har siden 2001 tilbudt mennesker med psykiske helseplager et tilrettelagt kunst- og kulturtilbud og en egen plan for arbeidet ble vedtatt for perioden 2010 – 2014. Planen prolongeres inntil videre.  
 

Et viktig bidrag 

Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006 er utgangspunktet for arbeidet med kunst, kultur og psykisk helse i Bergen kommune. Det finnes ikke en egen nasjonal plan som sikrer et tilrettelagt kunst- og kulturtilbud til mennesker med psykiske helseplager og det finnes heller ingen regionale føringer for denne satsingen. Bergen kommunes plan for tilrettelagte kunst- og kulturaktiviteter til mennesker med psykiske helseplager representerer derfor et viktig bidrag til videre utvikling av dette fagområdet, som ligger i skjæringspunktet mellom kunst/kultur og psykisk helse.

“En person med psykiske problemer må ikke bare ses som pasient, men som et helt menneske med kropp, sjel og ånd. Nødvendig hensyn må tas til menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare de biologiske og sosiale. Psykiske lidelser berører grunnleggende eksistensielle spørsmål.” (St.prp. 63 (1997-1998) Opptrappingsplanen for psykisk helse.)  

Kunst og kultur har verdi i seg selv

Planen vektlegger kunst og kulturs egenverdi. Deltakelse i kulturelle aktiviteter gir et sosialt samspill med andre, noe som igjen kan påvirke vår utvikling som mennesker og som deltaker i et samfunn.

Mennesker med psykiske helseplager skal tilbys opplevelser, mulighet for egenaktivitet og synliggjøring av egne arbeider innen kunstneriske og kulturelle uttrykk. En sentral målsetting er å involvere skapende og utøvende kunstnere heller enn terapeuter, for eksempel forfattere, billedkunstnere, musikere og teaterinstruktører.
  

Les planen