Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser en rekke mennesker som ser på fyrverkeri i Vågen.
Bilde: Eivind Senneset

Internasjonal strategi

Internasjonal strategi synliggjør og beskriver Bergen kommune sin rolle i internasjonalt arbeid med andre aktører i regionen.

Bergen kommune har et omfattende internasjonalt engasjement med vennskapsbyer, medlemskap i Vest-Norges Brusselkontor, medlemskap i nettverk og organisasjoner, delegasjonsbesøk og prosjektdeltakelse. Det internasjonale engasjementet i Bergen kommune gjenspeiler den internasjonale og interkulturelle befolkningen som bor i byen.  

Internasjonalt arbeid berører alle politikkområder og byrådsavdelinger, og synliggjør behovet for en helhetlig tilnærming til kommunes internasjonale engasjement. Internasjonal strategi skal bidra til en bedre samordning og koordinering av kommunens internasjonale engasjement.  

Bergen kommune bruker sitt internasjonale engasjement både for å videreutvikle egne tjenester, og som samfunnsutvikler for å sikre regionens konkurransekraft og bærekraftig utvikling.  Strategien skal sikre at det internasjonale arbeidet bidrar til å nå målene i Kommuneplanens samfunnsdel (KPS), og sette Bergen kommune sitt ansvar som samfunnsutvikler, tilrettelegger og vertskap inn i en internasjonal kontekst. 

Internasjonal strategi gir en overordnet og helhetlig retning for Bergen kommunes internasjonale engasjement, og legger de overordnede rammene for hvordan Bergen kommune skal arbeide med vennskapsbysamarbeid og nettverksdeltakelse. Ønsket om en mer aktiv holdning til EU-politikk for blant annet å påvirke rammebetingelser som får konsekvenser for vår region, er med på å utløse behovet for en strategi. En tydelig rollebeskrivelse og en kartlegging av Bergen kommune sitt mulighetsrom er viktig i denne sammenhengen. 

Bergen er en internasjonal by med en åpen økonomi, sterke internasjonale forsknings- og utdanningsmiljø, et stort profesjonelt kulturliv og humanitært engasjement. Bergen kommune ønsker å være en drivkraft for å videreutvikle Bergensregionen ved hjelp av internasjonale verktøy og virkemidler og styrke regionens posisjon og synlighet internasjonalt.  

Mål for det internasjonale arbeidet 

Internasjonal strategi er delt inn i tre deler – Bergen i verden; Verden i Bergen; og Bergen kommune sitt internasjonale arbeid – som synliggjør og beskriver Bergen kommune sin rolle i internasjonalt arbeid med andre aktører i regionen. Ett hovedmål er pekt ut for hver av de tre delene: 

MÅL FOR «BERGEN I VERDEN»  

Bergen kommune er en aktiv pådriver, god ambassadør og døråpner som synliggjør Bergens regionen internasjonalt og påvirker politikkutforming i relevante internasjonale fora, i samarbeid med andre. 

MÅL FOR «VERDEN I BERGEN»  

Bergen kommune er en aktiv bidragsyter for at Bergen skal være en inkluderende og attraktiv by å bo, leve og jobbe i. 

MÅL FOR «BERGEN KOMMUNE SITT INTERNASJONALE ARBEID»

Bergen kommune er et godt vertskap, og er samordnet og koordinert internt og med andre aktører.