Gå tilbake til:
Du er her:

Ja til brannsikringsplan for trehusbebyggelsen i Bergen

17. februar vedtok bystyret den helhetlige brannsikringsplanen for tett trehusbebyggelse i Bergen.

Fotografi av trehus i Bergen
Ja fra Bystyret til brannsikringsplan av trehusbebyggelsen.
Bilde: Silje Marie Hatlestad

Brannsikringsplanen angir 34 risikoreduserende tiltak i de tolv trehusområdene, som består av nær 3 000 bygninger.

- Dette viser at politikerne tar brannsikring av Bergens unike trehusbebyggelse på alvor, sier brannsjef Johnny Breivik.

Den helhetlige brannsikringsplanen for den tette trehusbebyggelsen i Bergen ble utarbeidet av Bergen brannvesen i samarbeid med en rekke offentlige og private aktører.

Byrådet mener brannsikringsplanen vil gi økt brannsikkerhet uten tilsvarende økning i ressursbruken, og Bystyret har sluttet seg til forslaget. Bystyret har dermed gitt klarsignal for at de anbefalte tiltakene i brannsikringsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med sikring av den tette trehusbebyggelsen.

Sanksjoner skal sikre tilsyn

Det er en rekke tilfeller hvor brannvesenet ikke slipper til på tilsyn i private boliger. Bystyret ber derfor byrådet om å utarbeide helt klare retningslinjer med sanksjoner og pålegg når brannvesenet ikke slipper til på tilsyn i boliger.

Fritak for abonnementsutgifter og byggesaksgebyr

Tidlig varsling og rask respons fra brannvesenet er avgjørende for utfallet av en brann i den tette trehusbebyggelsen. Bystyret gir sin tilslutning til å innføre fritak for privatpersoner, for abonnementsutgifter til Bergen brannvesen for installering av automatiske brannalarmanlegg og brannslokkeanlegg i den tette trehusbebyggelsen. Bystyret besluttet også å innføre fritak fra byggesaksgebyr for ny etablering av tiltak som slokke- og brannvarslingsanlegg. Begge ordningene skal evalueres etter tre år.

Bossnett og etablering av brannslangeposter

I forbindelse med utbyggingen av bossnettet foreslås det i brannsikringsplanen å etablere brannslangeposter i alle de tette trehusområdene. Bystyret ber byrådet utrede etablering av brannslangeposter, hvor ansvar for kostnader til etablering, drift og vedlikehold gjøres rede for.

Boss er en relativt hyppig påtenningskilde og kan representere en brannfare i den tette trehusbebyggelsen. Det nye bossnettet erstatter mange bosspann på gaten og i bakgården. BIR skal videre utrede muligheten for å finansiere låsbare, brannforede spann der bossnettet ennå ikke er utbygd.

Fyrverkeriforbud og varmekamerovervåkning

Bystyret godkjenner innføring av totalforbud mot bruk av fyrverkeri i den tette trehusbebyggelsen. Dette var brannvesenets opprinnelige forslag.

I brannsikringsplanen er et av tiltakene å sette opp varmekamera for å drive kontinuerlig overvåking i de tette trehusområdene. I første omgang vil Salhus være et prøveområde for denne ordningen.

Bystyret ba om oppfølging på følgende punkter:

  • At byrådet gjør rede for kostnader, etablering og drift av brannslangeposter
  • At ny ordning med abonnementsfritak for automatiske brannvarslingsanlegg, samt fritak fra byggesaksgebyr ved nyetablering, evalueres etter 3 år
  • At byrådet vurderer gebyrordning for å finansiere oppfølging av brannsikring av tett trehusbebyggelse

Vedlegg