Gå tilbake til:
Du er her:

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Den overordnede og helhetlige ROS-analyse for Bergen kommune blir revidert i 2020.

"Bergen ROS 2014 - Bergen, en trygg by" ble vedtatt av bystyret i 2015 og skal revideres hvert fjerde år. Byrådet vedtok oppstart av arbeid med revidert utgave 28. februar 2019.

Arbeidet med analysen skjer i henhold til lov om kommunal beredskapsplikt § 14 som lyder slik: "Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynlighet for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse".

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Last ned

Videre på internett

Byrådssak 1053/19: Bergen ROS, oppstart av arbeid med revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Kontaktperson

Prosjektleder for Bergen ROS er Kari Maisol Knudsen