Gå tilbake til:
Du er her:

Temaplan for Bærekraftig boligforsyning mot 2030 - fristen ute

Temaplanen skal gi mer helhetlige og langsiktige boligpolitiske føringer for Bergen kommunes arbeid med å sikre nødvendig boligforsyning ut fra ventet vekst.

Annonseringsdato: 23. mars 2023
Frist for innspill:      26. april 2023

Høringsutkastet:
Høringsutkastet og saksdokumenter finner du her

eller last ned pdf under:

Send innspill

Send ditt innspill i høringsskjema her (fristen er nå ute)

Om temaplanen

En boligforsyning som er bærekraftig tar hensyn til natur og er klima- og miljøvennlig, legger til rette for mangfoldige og inkluderende nabolag med gode boliger for folk i alle aldre og ulike livssituasjoner, samtidig som den har et tilstrekkelig omfang og sikrer boliger til en overkommelig pris.

Planen skal avklare mål, strategier og tiltak for bærekraftig boligforsyning i Bergen, og være en del av grunnlaget for satsinger og prioriteringer i Handlings- og økonomiplanen til kommunen. 

Forslaget legger vekt på både grønn, sosial og økonomisk bærekrafts-dimensjon

  • Del I i temaplanen omtaler bakgrunn, status, utviklingstrekk og utfordringsbilde. 
  • Del II foreslår visjon, mål og strategier for boligforsyning.
  • Del III viser tiltak og er en handlingsdel til temaplanen.

Byrådets forslag til visjon for bærekraftig boligforsyning er at:

Bergen skal være en grønn, inkluderende og rettferdig by med mangfoldige nabolag og gode boliger for alle.

Byrådets forslag til overordnet mål er at: 

Bergen skal ha en bærekraftig boligforsyning, der både grønn sosial og økonomisk dimensjon skal tillegges vekt, og gi grunnlag for varig verdiskaping for byen og innbyggerne. 

For å få dette til, mener byrådet at disse tre delmålene må ivaretas parallelt:

  • Boliger og bomiljø skal ta vare på natur og være klima- og miljøvennlige
  • Bergen skal ha gode bomiljø med boliger for alle 
  • Bergen skal ha høy nok boligproduksjon

Til hvert av delmålene er det laget strategier som på ulikt vis er nødvendige for å bidra til at vi som kommune når våre mål. 

Medvirkning

Det har underveis i arbeidet med planen vært bred medvirkning med bransje, akademia og ulike offentlige instanser. Det er også laget en boligpreferanseundersøkelse med cirka 3000 deltakere. 

Temaplan for bærekraftig boligforsyning foreslås nå lagt ut på offentlig høring i fem uker.

Vil jobbe videre med et utbyggingsprogram

Parallelt med høringen vil byrådet at det arbeides videre med et utbyggingsprogram som viser mer detaljert hvordan byrådet, innenfor sin fullmakt, vil prioritere kommunal innsats og tildelte ressurser på en måte som skaper forutsigbarhet og bidrar til bærekraftig vekst i de ulike bydelene.

Saksdokumentene

Les høringsutkastet og øvrige saksdokumenter her 

Les mer om kommunens arbeid med Program for boligforsyning