Gå tilbake til:
Du er her:

Her er en oversikt over de vedtatte satsene i 2018 for de vanligste avgiftene, gebyrene og egenbetalingene i Bergen kommune.

  • Listen nedenfor over avgifter og egenbetalinger er et utdrag av den totale oversikten. I den totale oversikten ser du også endringer fra fjoråret.

Klikk på lenkene for å navigere i oversikten:

Helse- og omsorgstjenester | Tolketjenester | Skolefritidsordning (SFO) | Barnehage | Kulturskole | Idrettsanlegg | Bibliotek | Gravferd og kremasjon | Plan- og byggesaker | Feiing og tilsyn | Vann og avløp | Renovasjon

Type betalingssats

Vedtatt sats 2018

Helse- og omsorgstjenester

Egenbetaling institusjonsopphold

Maksimal egenbetaling sykehjem pr. mnd.

41 100

Maksimal egenbetaling aldershjem pr. mnd.

25 900

Dag-/nattopphold ved boavdeling i alders- og sykehjem pr. dag/ natt

80

Plass på dagsenter. Pris pr. mnd. Utviklingshemmede fritas for egenandel.

- 1 dag pr uke

300

- 2 dager pr uke

600

- 3 dager pr uke

900

- 4 dager pr uke

1 200

- 5 dager pr uke

1 500

Korttidsopphold ved alders- og sykehjem, pr. døgn

160

Hjemmebaserte tjenester pr. time.

Inntekt under 185.152 (2G)

128

Inntekt mellom 185.152-277.728 (2-3G)

230

Inntekt mellom 277.729-370.304 (3-4G)

410

Inntekt over 370.305 (over 4G)

510

Utgiftstak for hjemmebaserte tjenester pr. måned:

Inntekt under 185.152 (2G)

128

Inntekt mellom 185.152 - 277.728 (2-3G)

920

Inntekt mellom 277.729- 370.304 (3-4G)

1 640

Inntekt over 370.305 (over 4 G)

2 040

Diverse tjenester

Kald middag bragt til hjemmeboende

69

Trygghetsalarm

Analog trygghetsalarm pr. mnd.

Inntekt under 185.152 (2G)

77

Inntekt over 185.152 (2G)

151

Digital trygghetsalarm pr mnd

Inntekt under 185.152 (2G)

205

Inntekt over 185.152 (2G)

282

Tolketjenester

Tolketjenesten (Introduksjonssenteret for flyktninger)

Muntlig oversettelse, pr. time:

Vanlige arbeidsdager:

- mellom 06.00 og 17.00

603

Minstesats (1,5 timer)

898

Skolefritidsordning (SFO)

Foreldrebetaling SFO

Hel plass (15 t/u eller mer) - pr mnd

2 550

Morgenplass - pr. mnd.

960

Ettermiddagsplass - pr. mnd.

2 015

Dagplass - pr. dag

300

MOKS-plass (elever av foreldre i introduksjons- program)

619

Matpenger SFO

245

 

Barnehage

Foreldrebetaling kommunal barnehage

Heldagsplass (41 t. eller mer pr. uke)

2 910

Halvdagsplass (33 t/u)

2 135

Delt heldag (22,5 t/u)

1 455

Delt halvdag (16,5 t/u)

1 065

Matpenger kommunale barnehager

250

Moderasjonsordninger:

Nasjonal moderasjonsordning for foreldrebetaling i barnehage. Reduksjon i foreldrebetaling

Min. 50 kr/mnd

MOKS-plass (barn av foreldre i introduksjonsprogram)

619

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer fra husholdninger med lav inntekt (nasjonal ordning)

20 t/uke

Søskenmoderasjon for barn nummer 2

30 %

Søskenmoderasjon for barn nummer 3 og oppover

50 %

Kulturskole

Bergen kulturskole

Ordinær elevplass pr. år

3 900

Ordinær elevplass pr. år piano og gitar

4 600

Egenandel for deltakelse i storgruppe dans pr. år:

3 200

Egenandel for deltakelse i gruppe teater pr. år:

3 500

Egenandel pr. talentplass pr. år:

4 750

Instrumentleie:

1 470

Idrettsanlegg

Stemmemyren, Slåtthaug og Åstveit svømmehaller

Enkeltbillett voksne

95

Enkeltbillett barn (f.o.m 4 år t.o.m 12 år)

40

Enkeltbillett ungdom (f.o.m 13 år t.o.m 19 år) / honnør

60

Klippekort voksne (12 klipp)

950

Klippekort ungdom / honnør (12 klipp)

600

Klippekort barn (12 klipp)

400

Familiebillett ( 2 v + 2 barn)

210

Årskort Voksne

3 800

Årskort ungdom / honnør

2 400

Årskort Barn

1 600

Halvårskort Voksne

2 240

Halvårskort ungdom / honnør

1 400

Halvårskort Barn

930

ADO arena

Billett småbarn 0 – 3 år (bleie)

40

Billett for voksne - hverdag

115

Billett for voksne - helg

135

Billett for barn (4 – 12) - hverdag

70

Billett for barn (4 – 12) - helg

80

Billett ungdom (13 – 19) - hverdag

80

Billett ungdom (13 – 19) - helg

90

Familiebillett (2 + 2) – hverdag + 50 per ekstra barn

300

Familiebillett (2 + 2) – helg + 50 per ekstra barn

340

Verdikort 12 besøk - voksne

1 133

Verdikort 25 besøk - voksne

2 266

Verdikort 12 besøk - barn

700

Verdikort 25 besøk - barn

1 400

Verdikort 12 besøk – ungdom

800

Verdikort 25 besøk – ungdom

1 600

Årskort voksne

4 800

Halvårskort Voksne

2 900

Årskort barn

2 500

Halvårskort barn

1 500

Årskort ungdom

3 000

Halvårskort ungdom

1 800

Avtalegiro barn pr. mnd.

208

Avtalegiro ungdom pr. mnd.

250

Avtalegiro voksne pr. mnd.

400

Nordnes sjøbad

Enkeltbillett voksne

80

Enkeltbillett barn (f.o.m 4 år t.o.m 12 år)

35

Enkeltbillett ungdom (f.o.m 13 år t.o.m 19 år) / honnør

50

Klippekort voksne (12 klipp)

800

Klippekort ungdom / honnør (12 klipp)

500

Klippekort barn (12 klipp)

350

Familiebillett ( 2 v + 2 barn)

180

Sesongkort Voksne

1 125

Sesongkort ungdom / honnør

720

Sesongkort Barn

480

Slåtthaug kunstisbane/Bergenshallen (kunstisanlegg)

Voksne

50

Barn

30

Klippekort voksne (12 klipp)

500

Klippekort barn / honnør (12 klipp)

300

Familiebillett ( 2 v + 2 barn)

120

Bibliotek

Bergen Offentlige Bibliotek

Gebyr/overdagspenger

Voksne 1. purring

50

Barn 1. purring

10

Mistet kort

Nytt kort voksne

30

Glemt kort

20

Gravferd og kremasjon

Bergen kirkelige fellesråd

Leie av kapell - innenbys boende

1 335

Leie av kapell - utenbys boende

2 670

Kremasjonsavgift

4 365

Festeavgift for reservert grav/festegrav

12 303

Festeavgift for familiegravsted pr m2 pr år

133

Festeavgift frigraver utover fredningstid:

Festeavgift - kistegrav pr. år

615

Festeavgift - urnegrav pr. år

479

Festeavgift for grav i navnet minnelund (ny)

239

Plan- og byggesak (kort utdrag)

PRIVATE PLANFORSLAG

§ 2-1 Reguleringsplan, detaljregulering

For areal fra 0 m² til og med 5.000 m²

84 060

For areal fra og med 5.001 m² til og med 20.000 m²

229 690

§ 2-2 Mindre endringer i reguleringsplan, pbl. § 12-14

For planareal fra 0 inntil 5.000m²

32 950

§ 2-5 Oppstartsmøter og underveismøter, pbl.. §12-8

Oppstartsmøte for mindre endringer i reguleringsplan, jf. §12-14 2.ledd, og § 12-12. 2.ledd

24 370

BYGGE- OG DELESAKER

§ 3-2 DRIFTSBYGNINGER I LANDBRUKET OG MIDLERTIDIGE TILTAK, PBL §20-3 og § 20-4.

Driftsbygninger i landbruket 0- 1000 m²

16 960

§ 3-3 MIDLERTIDIGE TILTAK (maks 2 år), PBL § 20-4c.

Brakker med areal mindre enn 100 m² og andre konstruksjoner som faller inn under denne lovparagraf

7 420

§ 3-4 TILBYGG OG PÅBYGG TIL BOLIGER, PBL § 20- 2.

0 - 50 m²

9 060

51 - 100 m²

12 240

Over 100 m²

22 060

§ 3-5 NYE BOENHETER – SØKNADSPLIKTIGE TILTAK, PBL § 20-3

Av byggesaksgebyret er skal ca 17% dekke kostnadene med tilsyn, jfr.plan og bygningsloven § 33-1. Grønt gebyr: For nye boenheter, jfr. regulativets § 3-5 og nye ervervsbygg, jfr. § 3-7 gis det en rabatt på 75% av byggesaksgebyret for bygg med nullutslippstandard. Rabatten vil bli refundert under forutsetning av at energikravene dokumenteres ved søknad om ferdigattest.

De første fem boenheter, pr. enhet, uansett størrelse

20 140

§ 3-6 GARASJER,CARPORT OG UTHUS, PBL §§ 20-3, 20- 4

0 - 50 m²

8 930

51 - 100 m²

11 150

§ 3-7 ERVERVSBYGG, PBL § 20- 3

0 – 100 m²

11 150

101 – 200 m²

22 060

§3-8A KONSTRUKSJON ELLER ANLEGG, PBL § 20- 3.

Kaianlegg/flytebrygge 0 - 50 m²

9 180

§3-8B NAUST, PBL § 20-3 og § 20- 4

Naust, 0 - 50 m²

10 600

§ 3-9 ENDRING OG REPARASJON, PBL § 20-3 og § 20-4 Fasadeendring omfatter bl.a vindusendring, og endring av kledningsmateriale m.m.

Fasadeendring / reparasjon på småhus (fritt-liggende enebolig, tomannsbolig, rekkehus, småhus i grupper m.m.). Gjelder alle mindre bygg

5 830

§ 3-10 Bruksendring, pbl. § 20-3

For bruksendring som gjelder ervervsbygg betales 50% av § 3-7

50 % av fullt gebyr for tiltaket

Bruksendring av loft/kjeller/garasje/øvrige rom innenfor en boenhet 0 - 50 m²

9 890

Bruksendring av loft/kjeller/garasje/øvrige rom innenfor en boenhet over 0 - 50 m²

11 980

§ 3-11 RIVING, PBL § 20-3 og § 20-4.

0 – 100 m²

5 300

100 – 1000 m²

8 500

Over 1000 m²

12 720

Feiing og tilsyn

Årsgebyr for feiing og tilsyn (Ny gebyrstruktur)

For anlegg med innfyrt effekt mindre enn 50kW:

Årlig feiegebyr pr. røykløp - feiing hvert 2.-4. år

292

Årlig tilsynsgebyr pr, enhet – tilsyn hvert 4.-5. år

358

Vann og avløp (utdrag)

VANN OG AVLØP (alle satser er inkl. mva)

Årsgebyr vann. Pris for en bolig med stipulert (ikke målt) vannforbruk

bruksareal 120 m²

2 396,55

bruksareal 50 m²

998,56

Leie for vannmåler dimensjon DN 20 mm

700,00

Årsgebyr avløp. Pris for en bolig med stipulert (ikke målt) vannforbruk

bruksareal 120 m²

3 514,80

bruksareal 50 m²

1 464,50

Årsgebyr tømming av slamavskillere

tank inntil 4 m3

2 300,00

tank over 4 inntil 6 m3

3 462,50

Renovasjon (utdrag)

RENOVASJON (alle satser er inkl. mva)

Standardgebyr, tømmepriser, lukeåpninger og kilo

1120 - Renovasjon grunnpris (*)

1 913,43

1420 - 140L- antall tømminger mer enn 1/mnd

32,91

Spann restavfall

1101 - Restavfall Spann 1 tømm. pr uke

2 374,26

1105 - Restavfall Spann 2 tømm. pr uke

3 230,13

Storbeholdere og containere restavfall

1 - Restavfall minstepris 1 tømm. pr uke

2 077,99

2 - Restavfall minstepris 2 tømm. pr uke

2 444,69

Bossug restavfall

14203 - Restavfall bossug 1 t/uke - ordinær

2 444,69

14204 - Restavfall bossug 2 tømm.pr uke

2 811,39

14205 - Restavfall bossug hver 14.dag

2 077,99

Ekstra tømminger papir - fast intervall

30502 - Papir 240L hver 14.dag

361,35

30503 - Papir 240L 1 tømm.pr uke

1 084,05

1915 - Komm.påslag - etterdrift deponier

131,25

1910 - Grunnpåslag bossnett

189,71

1920 - Brukerpåslag bossnett

371,25

(*) Renovasjon grunnpris for kunder med småbeholdere inkluderer en tømming pr mnd av restavfall, papir og plast hver 4 uke. Tømminger utover dette blir fakturert.

(**) Renovasjon grunnpris for kunder med fellesløsninger inkluderer en tømming pr uke av restavfall, papir og plast hver 4 uke. Kunde faktureres i tillegg pr kilo.

Ved mer enn standardvolum (140L) pr boenhet, vil det bli beregnet ekstra grunngebyr.

Antall tømminger og vekt vil bli fakturert etterskuddsvis.