Gå tilbake til:
Du er her:

Avgifter og egenbetalinger

Her er byrådets forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2017.

Oversikten er oppdatert etter byrådets andre tilleggsinnstilling og endrede grønne avgifter. Saken blir også oppdatert etter bystyrets vedtak 14. desember.

LAST NED FULL OVERSIKT: Avgifter og egenbetalinger 2016 og byrådets forslag for 2017 (PDF).

Hva kan skje med gebyrene?

Noen avgifter, gebyrer og egenbetalinger blir hvert år justert i takt med den generelle lønns- og prisveksten. Andre igjen holder seg utforandret. Og noen gebyrer kan være helt nye elller få ny innretning.

Etterspurte satser med større endringer

 • Eiendomsskatt: Eiendomsskattetaksten for verker og bruk har vært uforandret i over ti år. Bystyret har vedtatt å heve de gamle takstene med 10 prosent.

  Når det gjelder eiendomsskatt for boliger blir bunnfradraget endret fra 750.000 til 850.000 kroner for hver boenhet. Det blir ingen endringer i skattesats. Skatten for boliger blir beregnet etter ligningsverdien i 2015. Den viser en økning i ligningsverdien på 7,8 prosent i snitt fra ligningsåret 2014.
 • Pris på barnehageplass: Satsene følger maksimalprisen fastsatt i Statsbudsjettet. Foreldrebetaling i barnehagen for en heldagsplass blir endret fra 2.655 til 2.730 kroner måneden.
 • Egenbetaling på syke- og aldershjem: Bystyret har vedtatt å øke den maksimale egenbetalingen på sykehjem med 18 prosent til 40.000 kroner måneden. Den maksimale egenbetalingen på opphold i aldershjem blir foreslått endret med 17,8 prosent til 25.200 kroner.
 • Korttids- og døgnopphold på institusjon: Korttidsopphold institusjon: For korttidsopphold og dag- og nattopphold på institusjon foreslås det å endre maksimal egenandel fra 150 kroner til 155 kroner per døgn. Satsen for dag- og nattopphold beholdes på 80 kroner.
 • Egenbetaling for hjemmetjenester: I tråd med statsbudsjettet blir maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2 G endret fra 190 kroner til 200 kroner.
 • Nye matsatser i løpet av 2017: Byrådet varsler at det kommer til å bli endringer i prisene for middag til hjemmeboende. Årsaken er at det skal inngås ny avtale om levering av mat til hjemmeboende fra 1. april 2017.
 • Økt egenandel for kulturskole-dirigenter: Egenandelen for å motta dirigent fra Bergen kulturskole til skolekorps, kor, orkester og andre lag er foreslått økt med 15,4 prosent. Den nye satsen blir da 18.000 kroner mot dagens 15.600 kroner.
 • Gebyrer for plan- og byggesak: Det er en rekke endringer i måten gebyrene er inndelt på fra 2017. Mange av gebyrene øker med omtrent seks prosent sammenlignet med 2016. Se hele prislisten for fullstendig oversikt. Det blir ny inndeling i gebyret for blant annet reguleringsplan, midlertidige tiltak og tilbygg. Byrådet har endret forslaget om grønne byggesaksgebyrer. Bakgrunnen er at det er dekket inn i ny lov og forskrift. Grønne gebyrer gjelder nå kun bygninger med nullutslipp. Disse gebyrene vil få en rabatt på 75 prosent.
 • Feiing: Basisgebyrer for feiing hvert fjerde år og tilsyn hvert fjerde år øker med 26 prosent fra 381 til 480 kroner. Endringen er på 99 kroner. De andre gebyrene for feiing øker også med 26 prosent.
 • Vann- og avløpsgebyr: Bystyret har vedtatt ingen endringer i de vanlige årsgebyr for vann, avløp og renovasjon. Taket for maksimal egenandel for å knytte seg offentlig vann og avløp øker med 25 prosent.
 • Bosstømming: Prisen for å åpne luken i bossnettet mer enn 8 ganger i måneden blir doblet fra 4,15 til 8,31 kroner. Øvrige renovasjonsgebyrer forblir uendret.