Gå tilbake til:
Du er her:

Forslag til investeringer 2017-2020

Byrådet vil investere for 12 milliarder kroner de neste fire årene. Se hvilke skoler, sykehjem, boliger med mere.

Bergen kommune har hatt behov for økte investeringer på grunn av nødvendig rehabilitering av slitte skolebygg og for å bygge ut tjenester tilpasset veksten i befolkningen. Dette har medført en stor vekst i gjelden. I 2017 regner byrådet med at investeringsgjelden knyttet til investeringer som ikke er avgiftsfinansiert vil være på 10,8 milliarder kroner. I 2020 kan denne gjelden komme til å øke med 25 prosent til 13,6 milliarder kroner.

For å dempe gjeldsveksten fortsetter byrådet arbeidet med å øke egenfinansiering av investeringer. I budsjettet blir det foreslått å øke dette fra 247,8 millioner kroner i budsjettet for inneværende år til 368,4 millioner kroner neste år og videre årlig i økonomiplanperioden.

Det er også innført 25 års avdragstid på lånene. Med dagens rentenivå vil kommunen i 2017 betale 404,2 millioner kroner i renter på lån og 622 millioner kroner i avdrag.

Artikkelen er oppdatert etter byrådets andre tilleggsinnstilling.

De største investeringspostene er trukket frem under. I budsjettdokumentene er fremdrift i hvert prosjekt beskrevet. Årstall i parentes er år for planlagt ferdigstillelse.

Slik finansieres nye byggetiltak

2,4 milliarder kroner av investeringene er finansiert gjennom avgifter. Dette er investeringer vann, avløp og renovasjon.

Øvrige investeringer går i hovedsak til skolebygg, sykehjem, barnehager og idrettsbygg. 56 prosent av disse er lånefinansiert, resten er finansiert gjennom driftsfinansiering, bruk av oppsparte midler, tilskudd og refusjoner.

Barnehager

 • Kniksens plass – gjøre permanent (2017)
 • Kronstad oppveksttun – rehabilitere og bygge om Kronstad og Hunstad skoler (2020)
 • Kristianborg – gjøre permanent, utvide på sikt (2020)
 • Leaparken – ny barnehage (2017)
 • Minde – ny, større barnehage (2017)
 • Møhlenpris oppveksttun – ny barnehagedel (2017)
 • Nattland oppveksttun – ny barnehagedel (2017)
 • Skansemyren – ny barnehage (2017)
 • Storetveit – ny permanent barnehage (2017)
 • Vadmyra – nytt bygg (2018)

Skoler

 • Alvøen – nybygg skoledel (2017) og rehabilitere (2018)
 • Christi Krybbe – ny løsning og utvide SFO (2021)
 • Damsgård – ny skole (2018)
 • Eidsvåg – rehabilitere og nybygg (2020/21)
 • Garnes ungdomsskole – rehabilitere (2021)
 • Holen ungdomsskoledel – ny skole (2020)
 • Hålandsdalen leirskole – nytt tilbygg (2017)
 • Kirkevoll – rehabilitere gymsal (2016/17)
 • Kronstad oppveksttun – rehabilitere og bygge om Kronstad og Hunstad (2020)
 • Lærerhøyskolen – kjøp, rehabilitere og bygge om (2019)
 • Minde skole SFO (2020/21)
 • Møhlenpris oppveksttun – rehabilitere (2017)
 • Nattland oppveksttun – ny skole (inkl. StatPed Vest) (2017) og permanent bruk paviljong og ballbane (2017)
 • Nordnes – rehabilitere og bygge om (2019)
 • Skeie – utvide og rehabilitere (2017)
 • Skjold – hastetiltak tak og ventilasjon (2017)
 • Ulriken – bygge om, for Tveiterås skole (2018)
 • Varden – rehabilitere og nybygg (2017)
 • Tiltak etter skolebruksplanen (sekkepost på 556,6 mill. kr. 2017-2020)

Skoler planlagt ferdig etter 2020 er: Haukedalen, Loddefjord, Løvås, Ortun, Rolland, Seljedalen, Sælen, Ytre Arna og Åstveit.

Prioriterte tiltak etter Skolebruksplanen: utvide Midtun (2020) , ny idrettshall Storetveit (2020), permanent paviljong Slåtthaug, modulbygg (del av Søråshøgda skole) og idrettshall Tunesflaten, idrettshall Rå, vaktmesterbolig Fridalen, tilrettelegge for mer areal på Slettebakken og Ny Krohnborg, ny skole i Ulset vest.

Byrådet ønsker et løft på IKT-løsninger og økt satsing på realfag fra 2019.

Tjenester til eldre

 • Mildeheimen – rive og sanering (2017)
 • Engensenteret, Sandviken helse og sosial og Slettemarken sykehjem – utbedre tak og fasader (2017)
 • Råstølen – nytt sykehjem (2019)
 • Sandsli – nytt sykehjem (2019)
 • Åsane – nytt sykehjem (2021)

Forventet ferdig etter planperioden: Midtbygda sykehjem, Frieda Fasmer sykehjem, Slettemarken sykehjem.

Andre investeringer er pasientvarslingssystem, mobil reservekraft for institusjoner og rehabilitering av fasader og tak på sykehjem.

Utviklingshemmede

 • Midtunvegen – nytt bofellesskap for utviklingshemmede (2018)
 • 20 nye boliger i tre bofellesskap – budsjettert fra 2018 osv.
 • Sekkepost – en investeringsramme til endringer i eksisterende boliger (2017-2019)

Sosial, bolig og inkludering

 • MO-senter i Eidsvåg – nytt mottaks- og oppfølgingssenter for rusavhengige (2017)
 • Dag Hammarskjölds vei – (psykisk helse) ferdigstilles, og tas i bruk som bosenter med tre plasser (2017)
 • Boligprogrammet – 350 boliger er tatt i bruk. Restmidlene brukes til kjøp av enkeltleiligheter (2017)
 • 250 nye boliger – ny satsing. Halvparten i samarbeidsprosjekter uten kommunal investering (2021)

Kultur, idrett og kirke

 • Ombygging av Hjelpemiddelhuset på Laksevåg til Fysak allaktivitetshus (2018)
 • Lysverkbygget – taket restaureres (2017)
 • Kunsthuset WRAP – rustes opp (2017)
 • Stemmemyren fotballanlegg – nytt anlegg med garderobe for bredde- og toppfotball (2017)
 • Rollandsbanen – nytt kunstgress (2017)
 • Finnegården med Hanseatisk museum – restaureres (2024)
 • Overføringer til kirke- og kirkegårdsinvesteringer – samme beløp som i 2016-budsjettet

Parker, byrom og natur

 • Nygårdsparken – ruste opp Flagghaugen og rundt Langedammen, kiosk og aktivitetsområde (2017)
 • Nedre Korskirkeallmenning – opprusting og anlegg for overvann (2017)
 • Fløttmannsplassen (2017)
 • Sætreparken oppgradert (2017)
 • Ny infrastruktur på Torgflaten (2018)
 • Bydelsparker opprustes - Arnaparken bydelspark, Haukåsmyra og Nesttun elvepark (2018)
 • Leaparken på Minde – oppgradere veitrasé (2018)
 • Ortuparken og Lynghaugparken – oppgradere (2018)
 • Belysning i hele parken, ny fontene og rehabilitering i søndre del, mulig naturisbane, nytt leke- og aktivitetsområde, fornye murer, veier og beplantning (2019)
 • Barnas byrom – oppgradere utearel, 35 tiltak i planperioden
 • Teaterparken (2019)
 • Mindemyren – opprusting følger utbygging Bybanen (2019)
 • Den grønne akse (fra biblioteket til teateret) – bl.a. nye gjerder, nytt dekke sør i parken, belysning Torgallmenningen. Nye søyler i 2020.
 • Annen mindre investeringer er: rehabilitering er ballbaner, parkbelysning, gatetrær og vegetasjon, samt vassdragstiltak.

Klima og miljø

 • Puddefjorden – tildekke og fornye sjøbunn (2018)
 • Store Lungegårdsvann og Vågen – rydde, tildekke og fornye sjøbunn (2018-22)
 • Sælenkanalen i Fyllingsdalen – utvide (2017)

Byplanlegging

 • Bymodell – fysisk modell av sentrale Bergen, til støtte i beslutninger
 • Ny kartløsning for publikum – skal erstatte bergenskart.no (2018)

Samferdsel

 • Skeieveien – gang- og sykkelvei, samt sanering avrenning fra Rådalen (2017)
 • Trafikksikring skolevei – høy prioritet, drøyt 70 millioner på fire år
 • Lyderhornslien – ny adkomstvei til boligfelt (2017)
 • Neumans gate – opprusting (2017)
 • Snarveier til bybane-holdeplasser – utbedres (2017)
 • Møllendalsveien – gang- og sykkelvei (2018)
 • Møllendalsbakken – oppruste og bygge fortau (2018)
 • LED-belysning – byttes fortløpende på kommunal vei (2020)
 • Sykkelveier – årlig ramme videreføres

Vann og avløp

 • Bybanen utbygging – omlegge vann- og avløpsledningen, Lagunen-Flesland. Kostnader for Fyllingsdalen og Åsane er usikre.
 • Espeland vannbehandlingsanlegg – oppgradere (2021)
 • Høydebassenger – for bedre trykk og energibruk, bl.a. i Ytre Arna og Arnatveit
 • Kismul vannbehandlingsanlegg – oppgradere (ferdig etter planperioden)
 • Garnes renseanlegg, et mellomstort anlegg, og de mindre renseanleggene i kommunen skal oppgraderes – pågår hele planperioden og videre
 • Nye overvannsløsninger – som skiller regnvann og avløpsvann i rør, pågår hele planperioden
 • Samkjøringsledninger mellom vannbehandlingsanleggen – overføring fra Kismul til Arna og Åsane ferdig i 2022

Renovasjon

 • Slettebakken deponi – sanere og skifte ut masser, tid for oppstart uavklart
 • Rådal deponi – separere vann fra masser
 • Kollevågen, tidligere deponi – rydde og legge ny tildekking, pålagt tiltak.

Brannvesen

 • Fornyer bilpark – fortløpende (2026)
 • Sandviken brannstasjon – rehabilitere (2017)
 • Handlingsplan brannstasjoner – rehabilitere bygg, ikke avklart (2026)