Gå tilbake til:
Du er her:

Store og små tall om bybudsjettet

Bergen kommune har rundt 17.000 ansatte. Det koster 53,2 millioner kroner dagen å drive kommunen i 2017.

Oppdatert etter byrådets andre tilleggsinnstilling.

Det er mange og store tall i bybudsjettet for Bergen. I 2017 er de totale driftsinntektene til Bergen kommune på 19,8 milliarder kroner. For hver bergenser utgjør dette 70.000 kroner i året eller rundt 194 kroner dagen.

Skatten din er viktig

Skatteinntekter, rammetilskudd fra staten og eiendomsskatt er de største inntektskildene. I tillegg er det flere tjenester hvor de som bruker dem må betale et gebyr eller en avgift. Vannet du drikker fra springen betaler du for gjennom årsgebyret for vann.

Utgiftene er omtrent like store som inntektene. I budsjettforslaget foreslår byrådet å bruke 19,45 milliarder kroner på å levere tjenester til bergenserne. 7 av 10 kroner går til tjenester innenfor helse og omsorg, samt skole og barnehage.

Overskudd for å spare til egenkapital

Budsjettet har mål om å ha et overskudd, eller positivt netto driftsresultat. Ved slutten av 2017 håper byrådet å ha 427,3 millioner kroner i pluss. Overskuddet vil i hovedsak gå til å finansiere investeringer som å bygge nye sykehjem og gjøre slitte skolebygg nye og pene. Når vi har oppsparte penger, trenger ikke kommunen ta opp så mye lån og dermed få mindre gjeld.

Kommunen har to budsjetter, et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Til neste år kommer Bergen kommune til å investere for tre milliarder kroner (ikke avgiftsfinansierte), mens samlede investeringer er på 3,5 mrd. kroner. Seks av ti kroner går til skoler og sykehjem. Hver bergenser bidrar med 26 kroner dagen til dette.

Gjeld og investeringer

I 2017 er det planlagt investeringer for rundt 3,5 milliarder. Samlet investeringsbudsjett for hele planperioden 2017–2020 er på rundt 12 milliarder

Investeringene blir i all hovedsak finansiert gjennom å ta opp lån i banken. Andelen lånefinansiering vil i 2017 være på 56 prosent. Noen av investeringene, som i vannledninger og anlegg for å rense avløp, blir betalt gjennom de gebyrene innbyggerne betaler.

Ved innløpet til 2017 regner kommunen med å ha en totalgjeld på 17,8 milliarder kroner. Det utgjør 63.700 kroner for hver av oss som bor i byen. Investeringsprogrammet for budsjettet gjelder for fire år om gangen. I slutten av 2020 vil gjelden være på 22,4 milliarder kroner. Gjennom å ha et tak på investeringer og øke egenfinansieringen av investeringer håper kommunen å få redusert veksten i gjeld. Til neste år kommer Bergen kommune til å betale én milliard kroner i renter og avdrag.

Noen tall på dem som får tjenester

Neste skoleår kommer det til å være 30.465 elever i grunnskolen i Bergen. Av disse går 28.836 i den kommunale skolen. Bergen kommune har 76 grunnskoler og syv oppveksttun hvor barnehage og skole har samme ledelse.

Det er 16.280 barn mellom 1-5 år i Bergen. Av disse hadde 15.230 barnehageplass i 2015. Bergen har 262 barnehager. 30,8 % av barna går i kommunal barnehage.

4.389 bergensere fikk i fjor hjelp av hjemmesykepleien og det var 4.195 som fikk hjemmehjelp. Kommunen har 2.242 sykehjemsplasser. I tillegg kommer korttidsplasser, aldershjemsplasser og Omsorg Pluss-boliger.

Vei, byggesaker og vann

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av 632 kilometer vei.

Bergen har også 90 kilometer kommunale tur- og parkveier. Og de er planlagt økt med fem kilometer de neste årene.

I 2017 regner byrådet med å få rundt 2.600 nye byggesaker til behandling, og målet innen 2020 er å redusere gjennomsnittlig behandlingstid fra 46 til 30 dager.

I 2017 kommer kommunen til å produsere 33,5 millioner kubikkmeter rent vann. Det er 120.000 liter vann for hver bergenser.