Gå tilbake til:
Du er her:

Bybudsjettet på 1-2-3

Her er i korte trekk innholdet i bybudsjettet med økonomiske endringer fra 2017, samt foreslåtte priser på tjenestene.

Tallene nedenfor viser prosentvis reell endring i netto driftsutgifter for noen av tjenesteområdene. Reelle endringer er endringer utover lønns- og prisjustering.

Klima og miljø

69,5 %

Private planer og byggesak

40,9 %

Div. kommunale kulturbygg

30,9 %

Bystyrets organer

19,5 %

Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern

19,4 %

Boligtiltak

15,7 % 

Tjenester rusavhengige og bostedsløse

13,0 % 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester

12,3 % 

Barnevern

8,3 % 

Psykisk helse

6,0 % 

Museer

 5,7 % 

Forebyggende helsearbeid

4,50 %

Lærlinger

3,9 % 

Kulturtilbud

3,1 % 

Idrett

2,4 % 

Naturforvaltning og parkdrift

1,8 % 

Tjenester utviklingshemmede

1,2 % 

Skole

1,0 % 

Behandling og rehabilitering

0,7 % 

Tjenester funksjonshemmede

0,6 % 

Samferdsel

0,6 % 

Administrasjon og fellesfunksjoner

0,5 % 

Barnehage

0,2 % 

Bibliotek

0,1 % 

Tjenester til eldre

-0,3 % 

Kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge

-0,8 % 

Brannvesen

-3,6 % 

Næring

-9,9 %

Oppdatert etter byrådets andre tilleggsinnstilling og komite for finans' innstilling. Saken blir også oppdatert etter bystyrets vedtak 14. desember.

Oversikten under legger vekt på økonomiske endringer utover vanlig lønns- og prisøkning, som kan være relevante for din hverdag.

Detaljer om avgifter og gebyrer, planlagte investeringer og tilskudd finner du i menyen til venstre.

730 millioner mer

Bystyret har vedtatt et brutto driftsbudsjett i 2017 på 19,5 milliarder kroner, og et netto driftsresultat på 427,3 millioner kroner.

Budsjettet vokser med om lag 780 millioner kroner sammenlignet med 2016. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd fra staten utgjør 450 millioner kroner, og er det som bidrar mest til økningen i det kommunen har til rådighet. Bystyret har vedtatt også å hente inn flere midler gjennom å redusere tiltak, effektivisere og gjennomføre nedtrekk for til sammen 143 millioner kroner.

Av de disponible midlene går 425 millioner kroner til nye tiltak. 120 millioner kroner går til økt driftsfinansiering av investeringer. 314 millioner kroner går til å dekke inn lønns- og prisvekst.

Eiendomsskatt

Bunnfradraget for eiendomsskatten øker fra 750.000 til 850.000 kroner for private boliger. Det betyr at 850.000 kroner trekkes fra takstgrunnlaget på boligen, før eiendomsskatten din beregnes. Skattesatsen for eiendomsskatt blir uendret på 2,6 promille for boliger og 5 promille for næringseiendom.

Barnehage

Pris barnehageplass: Foreldrebetaling i barnehagen for en heldagsplass blir endret fra 2.655 til 2.730 kroner i måneden. Dette følger av Stortingets vedtak om maksimalpris for barnehage.

Nye plasser. Det er lagt inn midler som skal sikre rett bygg på rett sted til rett tid. Dette skal oppnås ved at tilbudet vris fra byområder med overdekning til områder med underdekning. Bystyret vilkomme tilbake til prioriteringer av nye plasser i politisk sak til Barnehagebruksplanen høsten 2016.

Flere barnehagelærere. Budsjettavtalen på Stortinget innebærer en satsing på flere barnehagelærere i barnehagene. I 2017 er Bergens andel av dette beregnet til 8,6 millioner kroner.

Fikse lekeplasser. Det er satt av en million kroner til vedlikehold av lekeplasser ved barnehagene.

Økonomisk tilsyn. Det blir satt av 1,4 millioner kroner på budsjettet til å ha tilsyn med økonomien i private barnehager.

Se investeringer for nye barnehager.

Skole

Pris SFO-plass: følger prisvekst (detaljer under gebyrer)

Nye tiltak. Bystyret vilha flere lærere på 1.-2. trinn og foreslår at kommunen ansetter 24 nye lærere på 2 år. Spesialundervisning og særskilt tilrettelegging ved kommunale skoler styrkes, for å ivareta flere elever innen ordinær undervisning. Det budsjetteres for bedre innhold og fysisk aktivitet i SFO fra høsten 2017. Byrådet ønsker en ekstra miljøarbeiderstilling i Lynghaugparken som nå har to avlastningsskoler, i tillegg til de to andre skolene i området.

I avtalen om Statsbudsjettet har flertallet på Stortinget gått inn for å øremerke midler til flere lærere på 1. til 4. trinn i grunnskolen. I 2017 vil Bergen kommunes del av denne potten utgjøre 23 millioner kroner.

Leier Fana gymnas. Kommunen vil leie tidligere Fana gymnas for å skaffe tilleggslokaler til Paradis skole. Leieavtalen sikrer 200 flere elevplasser ved skolen. Årlig leie utgjør ni millioner kroner.

Fikse lekeplasser. Det er satt av en million kroner til vedlikehold av lekeplasser ved skolene. Bystyrets flertall vil bruke ytterligere 2,1 millioner kroner av statlig vedlikeholdspott til å utbedre lekeplasser.

Se investeringslisten for fremdrift skolebygg

Kultur, idrett og kirke

Egenbetaling kulturskole, idrett og graver: Kulturskoleplass følger prisvekst; piano/gitar, talentplass, instrumentleie og egenandel for dirigent øker mer. Bystyret øker prisen for voksenbilletter i svømmehall, sjøbad og isbane, mens priser for barn og unge er uendret. Biblioteket sine satser er uendret. Festeavgift for grav øker mer enn prisvekst (detaljer under gebyrer)

Kultur. Bystyret vil øke antall plasser i kulturskolen, og skolen feirer 40 år i 2018. Tilskudd til amatørkultur styrkes, og Bystyret vilsatse på det profesjonelle kulturfeltet (se detaljer under tilskudd). Åsane kulturhus forventes å stå ferdig i 2020, og planene om kulturhus i Fyllingsdalen opprettholdes. Byrådet ønsker å etablere et scenekunsthus i Sentralbadet, men dette avhenger av at stat og fylke bidrar i finansieringen. Innen kulturvern prioriteres fartøyvern og frivillig innsats.

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) får et økt tilskudd på 250.000 kroner.

Idrett. Det er satt av 50 millioner årlig til tiltak i idrettsplanen. Planen er på høring høsten 2016. Bystyret vil utvide Svøm Bergen til alle bydeler fra høsten 2017. Flertallet i bystyret vil bruke 2,1 millioner kroner av statlig vedlikeholdspottt til utbedring av Rolland idrettspark.

Arrangementer: Sykkel-VM arrangeres i Bergen i 2017. Fjordsteam (2018) og Tall Ships Races (2019) er også lagt inn i budsjettet. Det er også satt av tilskudd til sykkelrittet Tour des Fjords (2017).

Trossamfunn. Tilskuddsnivået videreføres. Byggestart Sædalen kirke er utsatt til 2018. Bystyrets flertall vil bruke 1,5 millioner kroner av statlige vedlikeholdsmidler til å utbedre gravplasser i Bergen.

Næring

Business Region Bergen legges ned i 2017, og Bystyret vil satse på næringsutvikling i regi av kommunen. Bystyret har vedtatt å øremerke 4,5 millioner i 2017 for økt sysselsetting og raskere omstilling fra olje og gass til andre bærekraftige næringer. Ny strategi for Torget vil bli fremmet som en prinsippsak i 2017.

Helse og omsorg

Egenbetaling helsetjenester: Maksimalpris på syke- og aldershjem øker mer enn prisvekst.Betalingsordning for dagsenter for eldre legges om til en abonnementsordning.

Egenandel for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2G blir endret fra 190 til 200 kroner måneden. Satsene for korttidsoppphold på institusjon blir økt fra 150 til 155 kroner døgnet.

Tilbudet om levering av forhåndsvarmet mat vil ikke bli videreført. I stedet ønsker byrådet ordning med vakuumpakket mat som kan varmes opp (detaljer under gebyrer).

Overgripende prioriteringer for helse- og omsorgstjenestene:

  • Bedre og mer effektive tjenester: Tjenestene skal utvikles gjennom moderniseringsprogrammet Smart omsorg. Programmet innebærer blant annet ny teknologi. Det er planlagt reduserte driftsutgifter i hele planperioden som følge av programmet.
  • Kunnskapskommunen Helse og Omsorg: Bystyret vil ha et kompetanseløft innen flere av tjenestene i 2017, for å omstille kommunens tilbud til fremtidens behov. Helsetjenestene skal samarbeide med forskningsmiljøer.

Barnevern

Bystyret øker budsjettet til forventet aktivitetsnivå.

Tjenester til eldre

Bystyret vil ha vesentlig økt bemanning ved korttidsplasser i sykehjem fra 2017, for å gi bedre tid til beboerne. I budsjettet settes det også av midler til å ansette aktivitetsledere på alle kommunale sykehjem. Aldershjem avvikles, og hjemmetjenestene styrkes slik at folk kan bo hjemme. Deler av hjemmetjenestene omstilles til tilbud om hverdagsrehabilitering, samtidig er det ventet lavere kostnader blant annet på grunn av nye normtider. To nye stillinger skal lede frivillighets- og aktivitetstilbudet til hjemmeboende eldre i kommunen. Det kommer også en kommunal farmasøyt, psykologer og flere ergo- og fysioterapeuter på sykehjemmene.

Frieda Fasmers Minne og Slettemarken sykehjem utvides. Når de nye sykehjemmene ved Råstølen og på Sandsli tas i bruk i 2019, avvikles Hordnestunet, Storetveit sykehjem, B-sykehuset og Enkers aldershjem. Også kommunale plasser i private institusjoner avvikles, som avtalen med Fundacion Betanien i Spania. Noen privat-ideelle aldershjem bygges om til sykehjem/omsorgssenter. Se også investeringslisten for planlagte sykehjem.

Utviklingshemmede

Bystyret setter av midler til flere nye boliger i kommunale bofellesskap. Når nytt bofellesskap med ti nye boenheter åpner på Midtun i 2018, vil mindre egnete bofellesskap bli avviklet. Dagsentertjenesten får økt kapasitet for å gi tilbud til unge som går ut av videregående skole. Bystyret vilogså opprette fire nye avlastningsplasser og to kriseplasser for barn med omfattende behov. Se investeringslisten for nye boliger.

Regjeringen har økt innslagspunktet i ordningen med toppfinansiering av tjenester til ressurskrevende brukere. For å ta høyde for dette er det satt av 12,3 millioner kroner på budsjettet.

Funksjonshemmede

Nytt botilbud for unge funksjonshemmede skal etableres som erstatning for 16 plasser i bokollektiv ved Midtbygda sykehjem.

Forebyggende helsearbeid

Eldre er en viktig målgruppe slik at de kan bo lenger hjemme. Utvidelse av tilbudet om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er viktige satsinger her. Bystyret vil ansette en rådgiver som skal jobbe for en mer aldersvennlig by, samt øke forebyggende trening for eldre fra 2019.

Byrådet ønsker også å ansette en egen folkehelsekoordinator. Ellers prioriteres helsestasjonene og skolehelsetjenesten, samt livsstilssykdommer, rus og psykisk helse innen forebyggende helsearbeid.

I statsbudsjettet er det øremerket midler til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med nye årsverk. Bergens andel utgjør 7,3 millioner kroner.

Behandling og rehabilitering

Fastlegeordningen økes som følge av befolkningsvekst. Tilbudet med terapibasseng skal flyttes og få økt kapasitet. Bystyret viletablere en ny helseberedskapsordning tilsvarende 1,5 legestilling.

Budsjettet for opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering blir styrket med 4,8 millioner kroner. 4,2 millioner kroner blir bevilget til øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen rus- og psykiatrifeltet.

Sosial, bolig og inkludering

Gebyr tolketjenester: følger prisvekst

Rusavhengige og bostedsløse. Bystyret vilutvide åpningstiden ved sprøyterommet og Strax-huset, samt styrke bemanning ved Strax-huset. I 2017 er det lagt inn engangsmidler til økt tilsyn og renhold ved Strax-huset. Budsjettet til booppfølgingstjenester styrkes gjennom planperioden. I 2017 etableres MO-senter i Eidsvåg og et ambulerende overdoseteam.

Sosialhjelp. Budsjettet tilpasses dagens aktivitetsnivå. Det foreslås et nytt sanitærtilbud til bostedsløse og tiggere.

Bosetting av flyktninger. Bystyret har vedtatt at Bergen skal forberede for å bosette 830 flyktninger, derav 250 enslige mindreårige i 2017. Bystyret vilfremme en egen bystyresak når forespørsel på bosettingstall foreligger fra IMDi. Bergen kommune etablerer ny etat for inkludering.

Boligtiltak. Utgifter til kommunal bostøtte øker på grunn av økt husleienivå, redusert dekning fra statlig bostøtte, og ytterligere fordi nye boliger tas i bruk.

Psykisk helse. Budsjettet styrkes både for voksne, og for barn og unge for å tilpasse til reelt aktivitetsnivå. Driftsmidler til utskrivningsklare psykisk syke pasienter styrkes for å gi full kommunal drift av Bergen bosenter. Bystyret viletablere ambulante team på kvelder og i helg, samt et boteam for 15 beboere i ordinære boliger fra 2019.

Endringer i tilskudd. Tilskuddet til Senter mot incest og seksuelle overgrep blir økt med 800.000 kroner. I dag mottar senteret 1,2 millioner kroner i driftstilskudd fra kommunen. Tilskuddet til organisasjonen FRI Bergen og Hordaland blir økt med 300.000 kroner. Det siste er en del av satsingen i ny plan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Se investeringslisten for nye kommunale boliger.

Bymiljø og byggesak

Endringer i gebyrer: Gebyr for å søke enkle byggetiltak øker med seks prosent. Bystyret vilinnføre grønne byggesaksgebyrer for nye boliger med nullutslipp. Noen gebyrordninger innen plan og byggesak får ny inndeling. Egenbetaling for renovasjon, vann- og avløp er uendret, men prisen for å åpne luken i bossnettet mer enn 8 ganger i måneden blir doblet (detaljer under gebyrer).

Samferdsel. Bystyret viletablere sykkelveikontor og tar høyde for drift av Småpudden. Det er forventet betydelig innsparing etter at veilysene er byttet ut til LED-pærer. Ny driftsmodell for bysykler skal utredes i 2017, og det er planlagt veitiltak i forbindelse med Sykkel-VM. Vedlikehold av vei styrkes fra 2019. Se investering for veiprosjekter.

Planer, byplanlegging og kulturminnevern. Byrådet budsjetterer for økt satsing på byplanlegging i 2017. Drift av nytt byarkitektkontor styrkes.

Byggesak. Gebyr for bygge- og delesaker øker i snitt med 7 prosent, mens gebyr for oppmålingsforretninger og private planer øker med 2,3 prosent. Gebyrer for private planer dekker førstegangsbehandling av plansaker, mens andregangsbehandling dekkes av kommunen. Budsjettet til dette oppjusteres.

Natur og parkdrift. Stram driftsramme, små endringer. Byrådet ønsker plan for dyrevelferd. Bystrand rundt Store Lungegårdsvann vurderes i regulering for Bybanen. Den grønne akse, Nygårdsparken og mindre parker rustes opp, se investeringslisten for planlagte tiltak.

Klima og miljø. I tråd med planen med Klima- og energihandlingsplanen Grønn strategi skal Bergen redusere direkte klimagassutslipp med 30 prosent frem mot 2020. Bystyret har vedtatt 5 millioner årlig til å realisere strategien, samt å doble rammen for vrakpantordning vedovner. Byrådet ønsker tiltak for å redusere kommunens egen bilbruk, med bildeling og overgang til andre fremkomstmidler. Som et engangstiltak dobles kommunens klima- og miljøfond i 2017. Deler av Byfjorden får ny sjøbunn, se investeringer.

Vann og avløp. Store investeringer på VA-sektoren gir økte rente- og avdragskostnader. Lavt rentenivå og bruk av tidligere avsatte fondsmidler gjør at VA-gebyrene likevel ikke øker i 2017. Se investeringslisten for planlagte tiltak.

Renovasjon. BIR har avfallshåndtering for kommunen. Kommunen har etterdrift av deponier. Det planlegges tiltak ved bl.a. Slettebakken og Kollevågen.

Annet

Gebyr feiing og tilsyn: Øker med 26 prosent

Brannvesen. Bystyret har vedtatt engangsmidler i 2017 til å rekruttere nye brannmannskaper.

Lærlinger. Bystyret vil øke antall lærlinger i kommunen. Sammen med NHO, NAV og LO har kommunen tatt initiativ til prosjektet "Orntli' arbeid". Det er rettet mot unge arbeidsledige under 25 år. På budsjettet er det satt av 10,9 millioner kroner til prosjektet.

Bystyrets kontor. Bystyret øker budsjettet for valget som følge av prisstigning. Noe effektivisering.

Kommunereform og IKT: Det budsjetteres for økte administrative ressurser i byrådsavdelingene, og til blant annet etablering av innbyggerservice og arbeid med kommunereform. Budsjett til IKT handlingsplan og program for digitalt førstevalg styrkes.