Gå tilbake til:
Du er her:

Budsjettekniske spørsmål

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Elbiler og parkering

SPØRSMÅL 61: Hva vil det utgjøre dersom rabatten på parkering for elbiler fjernes?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Elbiler og bompenger

SPØRSMÅL 60: Hva vil det ca utgjøre dersom elbiler må betale bompenger på lik linje med andre biler?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Konkurranseutsetting av sykehjem

SPØRSMÅL 59: Dersom ¼ av kommunens plasser på sykehjem konkurranseutsettes og gir en besparelse på 5% hvor mye ville dette utgjøre for kommunen?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Rekommunalisering av Søreide og Odinsvei sykehjem

SPØRSMÅL 58: Hva mener kommunen er den reelle kostnadsøkningen ved å rekommunalisere Søreide og Odinsvei sykehjem?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Tolketjenesten

SPØRSMÅL 57: Hva skyldes den store økningen i utgifter til tolketjenesten i 2017 på side 138?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Sykefravær i hjemmetjenestene

SPØRSMÅL 56: Hva anslår kommunen at sykefraværet i hjemmetjenestene koster årlig? Dersom man hadde redusert sykefraværet med 2% hva vill dette utgjort?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Utgifter til asylmottak m.m og andre ytelser til livsopphold for flyktninger

SPØRSMÅL 55: Hva ligger i kostnaden utgifter til asylmottak m.m og andre ytelser til livsopphold for flyktninger på side 138 ?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Klestilskudd til sosialhjelpsmottakere

SPØRSMÅL 54: Sosialhjelpsmottakere mottar i dag et klestilskudd. Hva utgjør dette i budsjettet?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Etablering av etat for inkludering

SPØRSMÅL 53: Hva vil det koste å opprette en ny etat for inkludering?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Ufordelt avsetning til bosetting av flyktninger

SPØRSMÅL 52: «Ufordelt avsetning bosetting»: - Er beløpenes størrelse og fordeling mellom tjenesteområder oppdatert hittil i budsjettprosessen?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Bosetting og integrering av flyktninger

SPØRSMÅL 51: Hvor mye penger bruker kommunen på bosetting og integrering av flyktninger utover det kommunen får gjennom statlige tilskudd/midler?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Statstilskudd for flyktninger

SPØRSMÅL 50: Hva er det totale statstilskuddet for flyktninger, og hvordan er pengene fordelt mellom de ulike tjenesteområdene?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Barnevern - økte lønnsutgifter

SPØRSMÅL 49: Det er en økning i lønn på ca. 11. mill. kroner under barnevern. Hvor mange nye stillinger utgjør dette? Eventuelt: hvordan fordeler stillingene seg på ulike resultatenheter?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Barnevern - tiltak utenfor familien

SPØRSMÅL 48: Det er foreslått en budsjettøkning i «tiltak utenfor familien» under barnevern. Fra 287,5 mill. i 2016 økende til 331,8 mill. i 2017. Hva er bakgrunnen for denne økningen?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Skolebudsjett til utstyr mv.

SPØRSMÅL 47: Hvor mye av skolebudsjettet er satt av til utstyr og internhusleie?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Andel av skolebudsjettet som følger eleven

SPØRSMÅL 46: Hvor mye av skolebudsjettet følger eleven i barneskole og ungdomsskole? Og hvor mye av budsjettet er fordelt på andre kriterier enn på eleven?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Tilskudd til trossamfunn

SPØRSMÅL 45: Hvilke tilskudd til trossamfunn er det mulig å redusere?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Eiendomsskatt - effekt av økt bunnfradrag

SPØRSMÅL 44: Hva vil det utgjøre å endre bunnfradraget til 1 million?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Eiendomsskatt - effekt av redusert promillesats

SPØRSMÅL 43: Hva vil det utgjøre å redusere promillen av eiendomsskatten fra 2,6 til for eksempel 2,5 og 2,4?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Hundeluftegårder

SPØRSMÅL 42: På side 207 i budsjettet under «turveienett/friluftstiltak» står det at det er lagt inn etablering av nye hundeluftegårder og at dette er budsjettert med 2 mill. kroner i perioden. Er dette hundeluftegården på Løvstakken? Og evt. hvilke andre? Vil oppstart på Løvstakken skje i 2017?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Eiendomsskatt næring - økt promillesats

SPØRSMÅL 41: Hva vil Bergen kommunes inntekter fra eiendomsskatten for næringseiendom bli for 2017 hvis satsen økes til 6 promille?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Eiendomsskatt - tabell med ulike kombinasjoner av promillesats og bunnfradrag

SPØRSMÅL 40: Finnes det en tabell/oversikt over inntekt fra bolig/fritidseiendom for 2016 for ulike kombinasjoner av promillesats og bunnfradrag?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Eiendomsskatt fra bolig- og fritidseiendommer

SPØRSMÅL 39: Hva vil inntektene fra bolig/fritidseiendom-delen av eiendomsskatten bli med en promillesats på 3,6 og et bunnfradrag på 1 million kr?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Storetveit svømmebasseng

SPØRSMÅL 38: Hva vil de årlige kostnadene for fortsatt drift av Storetveit svømmebasseng være?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Leksehjelp (2)

SPØRSMÅL 37: Budsjettrammen for leksehjelp er i 2016 25 mill. Hvor mange elever får tilbud om leksehjelp i 2016? Budsjettrammen for 2017 er foreslått redusert med 5 mill. Hvor mange elever vil få tilbud med denne budsjettrammen, og hvordan vil kriteriene for å få tildelt hjelp endres for å tilpasses dette?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Tilleggsinnstillingen - kostnadsendringer på investeringsbudsjettet

SPØRSMÅL 36: I tilleggsinnstillingen gjøres det kostnadsendringer for 200 millioner kroner på investeringsbudsjettet. Vi ønsker en liste over hvilke prosjekter dette omfatter, endring per prosjekt og når prosjektene ble kostnadsberegnet.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Jobbreiser

SPØRSMÅL 35: Hvor mye penger bruker Bergen kommune på jobbreiser?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Kutt i politikerlønn

SPØRSMÅL 34: Hvor mye innsparing kan man forvente med å kutte 20% av politikerlønn?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Skoler med levekårsutfordringer

SPØRSMÅL 33: Hvilken sum er trukket inn fra skolenes budsjetter til felles pott for fordeling på skoler med levekårsutfordringer, og hvordan er summen fordelt (på ca 43 skoler?), et tilskudd pr elev eller annen fordeling?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Bemannningsnorm i barnehagene

SPØRSMÅL 32: Hvor mye vil det koste for Bergen kommune å innføre bemannningsnorm i barnehagene (3 små barn og 6 store barn per ansatte)?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Eiendomsskatt

SPØRSMÅL 31: Hvor store vil inntektene fra eiendomsskatten for 2017 bli hvis promillesatsen endres til 3,6 for både boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Kulturskolen

SPØRSMÅL 30: Hvor mange står i kø til kulturskolen? Av dette, hvor mange er personer uten tilbud? Hva vil være kostnaden for å fjerne køen?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Leksehjelp

SPØRSMÅL 29: Hva er total driftsramme for leksehjelp i 2017, etter at nedtrekket på 5 millioner er gjennomført? Hva har vært rammen tidligere år?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Vedlikehold av kommunale utleieboliger

SPØRSMÅL 28: Vedlikehold av kommunale utleieboliger kuttes i 2018 og 2019, jf. vedlagte tiltak fra åpne budsjettdata. Vi ber om forklaring på dette.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Oppussing av Hagerupsgården og fengselet

SPØRSMÅL 27: Hva blir kostnaden for oppussingen av Hagerupsgården og fengselet?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Overføringer til trossamfunn

SPØRSMÅL 26: Vi ber om en spesifisering av overføringene trossamfunn får av Bergen kommune.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Statstilskudd til flyktninger

SPØRSMÅL 25: Vil statstilskuddet for flyktninger bli redusert dersom antall flyktninger som bosettes i Bergen blir lavere enn forventet?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Retaksering av næringseiendommer

SPØRSMÅL 24: Hvor mye vil det å taksere næringseiendom på nytt ved bruk av 2016-priser gi i merinntekter for 2017?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Tilskudd til SMISO og Krisesenteret

SPØRSMÅL 23: Kan dere gi oss tall for hvor stort tilskuddet til SMISO og for Krisesenteret er for 2017?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Bompengeavgift

SPØRSMÅL 22: Hvilken inntekt kunne man forvente av å innføre et selektivt system for bompengeavgift som tar hensyn til rushtid, grad av luftforurensing og bilens utslippsnivå?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Differensierte havneavgifter knyttet til utslipp

SPØRSMÅL 21: Hvilken inntekt ville man kunne få av å innføre differensierte havneavgifter knyttet til utslipp?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Parkeringsavgifter

SPØRSMÅL 20: Hvor mye kan man øke parkeringsavgiftene?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Oversikt over innleide kontorlokaler

SPØRSMÅL 19: Vi ber om en liste over innleide kontorlokaler. For hvert lokale, ber vi om at listen spesifiserer antall kvm, leiepris, kontraktslengde og enhet som leier.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Oversikt over kommunale bygg

SPØRSMÅL 18: Vi ber om en digital liste over kommunale eiendommer. Dersom eiendommen benyttes av en kommunal resultatenhet, ber vi om at det spesifiseres hvilken enhet dette er.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Renovasjonsgebyrer

SPØRSMÅL 17: Vi lurer på hvilken inntekt man kan få utover perioden om vi innfører renovasjonsgebyrer med betaling etter mengde restavfall fra 2017?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Kostnader ved sykefravær

SPØRSMÅL 16: Vi ber om en liste over kostnaden av sykefravær per tjenesteområde.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Oversikt over årsverk og sykefravær

SPØRSMÅL 15: Vi ber om en oversikt over antall årsverk pr. resultatenhet og sykefravær (%). Vi ber om at listen spesifiserer hvor mange som er administrative årsverk.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Tjeneste 18080 - Tilfeldige utgifter/inntekter - AFP mm

SPØRSMÅL 14: På side 352, tjeneste 18080 - Tilfeldige utgifter/inntekter AFP mm, er det et nedtrekk på ca 50 mill. Hvordan forklares dette?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Renterisiko

SPØRSMÅL 13: Hvilken renterisiko har Bergen kommune?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Avsetning til pensjonskassens premiefond

SPØRSMÅL 12: Hva er forventet avsetning til pensjonskassens premiefond de neste årene?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Kan pensjonskassen investere i kommunale bygg?

SPØRSMÅL 11: Kan pensjonskassen investere i kommunale bygg?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Pensjonskassens administrasjonsreserve

SPØRSMÅL 10: Hvor mye av pensjonskassens administrasjonsreserve kan benyttes? Gjør pensjonskassen avsetninger til administrasjonsreserven? Hva er årlige administrasjonskostnader knyttet til løpende pensjonsutbetalinger?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Ytelsespensjon vs innskuddspensjon

SPØRSMÅL 9: Hva vil være innsparingen ved å bytte fra ytelsespensjon til innskuddspensjon?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Driftsbudsjettet fordelt på tiltak

SPØRSMÅL 8: Vi ber om å få driftsbudsjett fordelt på tiltak, dvs. høyeste detaljnivå. Vi ønsker å se den samlede bevilgningen til hvert tiltak, ikke bare foreslåtte endringer.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Internhusleie og intern allokering av kapitalkostnader

SPØRSMÅL 7: Vi ønsker en orientering om internhusleien og intern allokering av kapitalkostnader.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Rente på obligasjonslån

SPØRSMÅL 6: Hvilken rente vil Bergen betale på en 25 års obligasjon med fast rente?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Markedsverdi av kommunens aksjer

SPØRSMÅL 5: Hva er anslått markedsverdi av kommunens aksjer i BKK, Bergen Kino og Bergen parkering?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Generelt inntektskrav

SPØRSMÅL 4: Hvordan er inntektskravet beregnet?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Avvikling av aldershjemsplasser

SPØRSMÅL 3: Hva vil være årlig utgift i budsjettperioden for å utsette avvikling av aldershjemsplasser til nye sykehjemsplasser står klare?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Rekommunalisering av sykehjem som er blitt drevet av private

SPØRSMÅL 2: Hva er årsaken til at Søreide sykehjem har gått med overskudd flere år på rad kontra Odinsvei Bosenter? Begge sykehjemmene har vært kommersielt styrt og er nå blitt kommunale. Vil dette koste kommunen mer og vil kommunen få bedre innsyn i internregnskapet nå?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2017

Eiendomsskatt på parkeringsplasser

SPØRSMÅL 1: I hvor stor grad tar kommunen inn eiendomsskatt beregnet av verdien av parkeringsplasser ved næringseiendom, f.eks. i forbindelse med bygårder, kjøpesentre eller andre anlegg?