Gå tilbake til:
Du er her:

Slik påvirker statsbudsjettet Bergen kommune

I regjeringens forslag til statsbudsjett får Bergen kommune 14,1 milliarder i frie inntekter. Byrådet har lagt samme beløp til grunn i sin budsjettinnstilling.

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til en økning i de frie inntektene for primærkommunene på 3,6 milliarder kroner i 2017. Kommunenes realvekst i frie inntekter er på 1,2 prosent.

Regjeringen har i statsbudsjettet anslått at Bergen kommune i 2017 vil få frie inntekter på 14,1 milliarder kroner. Byrådet har lagt samme beløpet til grunn i budsjettinnstillingen de la frem 21. september.

Skattevekst og nytt inntektssystem

Beregnet skattevekst for kommunene samlet i 2016 er justert opp fra 6,4 til 8,7 prosent. Til gjengjeld er det lagt opp til relativt lav skattevekst fra 2016 til 2017. Skatteøren for kommunene er derfor foreslått uendret på 11,8 prosent i 2017.

Inntektssystemet er lagt om fra 2017. Bergen taper 35 millioner kroner på omleggingen, men dette var allerede innarbeidet i innstilling 1.

- Ikke tilstrekkelig hjelp

- Vi hadde håpet å komme bedre ut i budsjettet. I avtalen om endringer i inntektssystemet står det eksplisitt at inntektssystemet skulle ta hensyn til den alvorlige situasjonen for arbeidsmarkedet i storbyer som Bergen og Stavanger. Dette løftet holder ikke regjeringen i sitt budsjettframlegg, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein.

- De 26 millionene vi får tilført for å møte krisen i arbeidsmarkedet er ikke tilstrekkelig for å utgjøre en stor forskjell i den alvorlige situasjonen, tilføyer han.

- Vi hadde også håpet å få mer midler til Bybanen.

Kommer i tilleggsinnstillingen

Økonomiseksjonen i Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom har utarbeidet et fagnotat som vurderer de foreløpige konsekvensene for kommunens økonomi.

Byrådet kommer til å innarbeide detaljene i informasjonen i statsbudsjettet i sin tilleggsinnstilling til handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017.

Konsekvenser for Bergen

Noen punkter for hva som er ventet å gi økonomiske konsekvenser for Bergen kommune, ut over det som allerede er tatt høyde for i byrådets innstilling 1:

  • Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 50 millioner kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2017 skal gå til økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjoner. For Bergen utgjør det en økning på 3,224 millioner til et samlet tilskudd på 37,009 millioner.
  • Mindreinntekt til ressurskrevende tjenester. Regjeringen vil øke innslagspunktet med 50.000 utover lønnsvekst, noe som vil gi kommunene et større økonomisk ansvar for særlig ressurskrevende brukere. Dette vil gi Bergen kommune en mindreinntekt på 14,9 millioner per år.
  • Økte egenandeler i fysioterapitjenesten. Regjeringen vil fra årsskiftet avvikle ordningen med at noen sykdommer gir fritak fra egenandel for fysioterapi. Endringen innebærer at Bergen kommune eventuelt må innføre økte egenandeler for kommunal fysioterapitjeneste.
  • Tilskudd til kommunalt vedlikehold og rehabilitering. Regjeringen vil fordele 650 millioner i øremerket tilskudd til vedlikehold og rehabilitering for kommuner på Sør- og Vestlandet. 400 millioner blir fordelt til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Tilskuddet til Bergen vil ifølge dette bli på 26,154 millioner i 2017.
  • Sentralbadet er ikke omtalt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

Statens styrking på rusfeltet er det allerede tatt høyde for i byrådets innstilling 1, og for Bergen utgjør den cirka 15 millioner kroner. Satsene for barnehagebetaling følger normal prisvekst, det innebærer at en fulltidsplass øker med 75 kroner fra 2655 kroner i dag til 2730 kroner i januar.