Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem tilleggsinnstilling til budsjett

Byrådet har lagt frem tilleggsinnstilling til Handlings- og økonomiplanen for 2017-2020. Den innarbeider konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett og annen ny informasjon.

SE ALLE DOKUMENTENE: Alle dokumentene finner du her

Denne artikkelen inneholder hovedpunktene i byrådets tilleggsinnstilling og de viktigste endringene som er gjort fra budsjettinnstilling 1 som byrådet la frem 21. september i år.

Lavere frie inntekter

I tilleggsinnstillingen er driftsinntektene satt til 19,7 milliarder kroner, mens driftsutgiftene er på 19,4 milliarder kroner. Netto driftsresultat er i tilleggsinnstillingen på 405,8 millioner kroner. I byrådets første budsjettinnstilling var det samme tallet 473 millioner kroner.

Anslaget på frie inntekter er i tilleggsinnstillingen satt 24,2 millioner kroner lavere enn i den første budsjettinnstillingen.

Fra 2016 til 2017 er inntektssystemet for kommunene endret. I regjeringens forslag til nytt inntektssystem kommer Bergen dårligst ut av storbyene. Det samlede tapet for Bergens del er på 50 millioner kroner. Størstedelen av tapet skyldes bortfall av skjønnsmidler, 46 millioner kroner, som kom for å dekke tapet som kom med endringene i inntektssystemet i 2011.

Kutt i overføringene til rehabilitering av omsorgsboliger og sykehjem

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen en omlegging av investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem fra 2021. Det vil etter 2021 kun gis tilskudd for plasser som gir netto økningen. Blir dette forslaget vedtatt får det konsekvenser for kommunens vedtatte plan «Omsorg med kunnskap – Plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgns bemanning i Bergen kommune 2016-2030.» Kommunen står i fare for å tape 150 millioner i tilskudd dersom forslaget blir vedtatt. Byrådet mener det er viktig å prioritere rehabilitering av sykehjem, og omlegging fra dobbeltrom til enkeltrom, og stiller spørsmål ved intensjonen i regjeringens forslag.

Pensjonsendringer gir utgiftsøkning

Utenom reduserte frie inntekter er de største utgiftsøkningene pensjonsendringer (42,8 millioner kroner) og økte utgifter i tjenestene (61,8 millioner kroner). Inntektene øker imidlertid også. Samlet gir endringene netto økte utgifter på 70,3 millioner kroner som finansieres gjennom endring i bruk og avsetning av fondsmidler. Store deler av økningen i utgifter kommer som en konsekvens av regjeringens budsjettforslag.

Regjeringen har foreslått å bevilge 650 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd til kommuner på Sør- og Vestlandet. Bergen kommunes andel av dette utgjør vel 26 millioner kroner. Midlene kommer i tillegg til inntektsrammen som kommunene får i statsbudsjettet.

Redusert behov for byggutgifter

Etat for bygg og eiendom har foretatt en ny kategorisering av bygningsmassen. Denne gjennomgangen får utslag i behovet for utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen. Store areal har endret kategori og dermed utgiftsbehov. Behovet for utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold er redusert med 17,4 millioner kroner.

Endringer i avgifter og egenbetalinger

Flere av kommunens satser til avgifter og egenbetalinger for tjenester følger av statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår å justere maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2 G fra 190 kroner til 200 kroner. For korttidsopphold og dag- og nattopphold på institusjon foreslås det å endre maksimal egenandel fra 150 kroner til 155 kroner per døgn. Satsen for dag- og nattopphold beholdes på 80 kroner.

Endringer i investeringsbudsjettet

Byrådet foreslår i tilleggsinnstillingen å øke investeringsbudsjettet for 2017 med 435,6 millioner kroner. 15,2 millioner kroner av økningen skyldes endrede kostnader for prosjektene, mens 311,1 millioner kroner er overføring av tidligere vedtatte, men ubenyttede investeringsmidler. 109,3 millioner kroner er diverse andre endringer.

Foreldrebetaling i barnehagen for en heldagsplass blir endret fra 2.655 til 2.730 kroner måneden.

Nedenfor kan du lese noen av endringene på tjenesteområdene:

Barnehage

DRIFT
Barnehagebudsjettet blir teknisk sett redusert med 25,2 millioner i 2017 kroner i tilleggsinnstillingen. 12,6 millioner kroner er effekt av økt maksimalpris for barnehage. Maksimalprisen er fastsatt i statsbudsjettet og satsøkningen utgjør 75 kroner måneden. Det gjøres også endringer i periodiseringen av tilskudd til nye barnehageplasser. Byrådet foreslår i tillegg å sette av 1,4 millioner kroner til økonomisk tilsyn i private barnehager, og en million kroner til vedlikehold av lekeplasser.

INVESTERING
Rammen for investeringer blir økt med 72,7 millioner kroner i økonomiplanperioden. I 2017 øker investeringsprosjektene med 37,2 millioner kroner. Investeringene som får størst endringer er inventar, Skansemyren barnehage og Storetveit barnehage. For Skansemyren skyldes endringen høyere prosjekteringskostnad. For de to andre er det snakk om oppbudsjettering av midler fra 2016.

Skole

DRIFT
Skolebudsjettet blir økt med 2,6 millioner kroner. Den største endringen gjelder behov for å leie Fana gymnas som tilleggsareal for Paradis skole. Arealene i Fana gymnas skal øke kapasiteten ved Paradis med 200 elevplasser. Årlig leie vil beløpe seg til ni millioner kroner. Også på skolebudsjettet er det satt av en million kroner til vedlikehold av lekeplasser.

INVESTERING
Investeringsbudsjettet for skole er foreslått endret med 74 millioner kroner i 2017 og 220,2 millioner kroner i økonomiplanperioden. Tiltak etter skolebruksplanen utgjør den største enkeltposten med 50 millioner kroner i 2017 og 124 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Nye nøkkeltallsberegninger for totalrehabiliteringen av Eidsvåg skole viser en samlet prosjektkostnad på 280 millioner kroner. Byrådet foreslår derfor å øke investeringsavsetningene med totalt 52 millioner kroner i perioden.

For Garnes ungdomsskole blir prosjektkostnaden oppjustert til 330 millioner kroner. Det innebærer at avsetningene til dette prosjektet blir økt med totalt 63,4 millioner kroner i perioden.

Tjenester til eldre

DRIFT
Se omtale av egenbetalinger over.

INVESTERING
Byrådet foreslår å øke investeringsrammen for tjeneste til eldre med 25 millioner kroner i 2017 og 37,5 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Prosjektene som blir tilført mest nye midler er pasientvarslingsystem, mobil reservekraft for institusjoner og rehabilitering av tak og fasader på sykehjem.

Tjenester til utviklingshemmede

DRIFT
Byrådet foreslår å øke driftsbudsjettet med 17,3 millioner kroner. Den største endringen skyldes regjerings forslag til økt innslagspunkt i ordningen med toppfinansiering for ressurskrevende brukere. I budsjettinnstillingen er dette beregnet å koste 12,3 millioner kroner.

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester

DRIFT
Byrådet foreslår å redusere budsjettet med 12,1 millioner kroner i 2017. Blant annet blir en sentral avsetning på ti millioner kroner for å ta høyde for mulige økte utgifter til sosialhjelp som følge av et usikkert arbeidsmarked, fjernet. Byrådet vil gjøre ny vurdering i forbindelse med tertialrapport 1 i 2017.

Tilskuddet til Senter mot incest og seksuelle overgrep blir foreslått økt med 800.000 kroner. I dag mottar senteret et driftstilskudd fra kommunen på om lag 1,2 millioner kroner. Tilskuddet til organisasjonen FRI Bergen og Hordaland blir økt med 300.000 kroner som en del av satsingen i ny plan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Forebyggende helsearbeid

DRIFT
Budsjettrammen blir foreslått økt med 2,6 millioner kroner. Helsestasjons- og skoletjenesten blir styrket med 3,2 millioner kroner.

Behandling og rehabilitering

DRIFT
Budsjettet blir foreslått økt med 8,9 millioner kroner. 4,8 millioner kroner går til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. 4,2 millioner kroner går til øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen rus- og psykiatrifeltet.

Byrådet varsler også økte egenandeler fra 2018 for kommunal fysioterapitjeneste fordi regjeringen foreslår å avvikle sykdomslisten som gir fritak for betaling av slike egenandeler.

Lærlinger

DRIFT
Byrådet har sammen med NHO tatt initiativ til et samarbeid om et stort løft for unge arbeidsledige under 25 år. NAV og LO er også med i prosjektet som har fått navnet «Orntli’ arbeid». Dette er en del av byrådets satsing mot ungdomsledighet, og kommer i tillegg til en styrking av budsjettet til lærlinger. Byrådet foreslår å sette av 10,9 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet finansieres av fondsmidler (ubrukte midler fra 2016) og tilskudd fra NAV.

Kulturtilbud

DRIFT
Byrådet foreslår å gi Bergen internasjonale filmfestival et økt tilskudd på 250.000 kroner. Byrådet viser til at økonomien til festivalen er anstrengt og det er behov for et økt støttebeløp for å sikre festivalens fremtid.

Tilskuddet til 17. mai-komitéen i Fana blir i tilleggsinnstillingen foreslått satt til 50.000 kroner.

Idrett

DRIFT
Byrådet foreslår å gjøre en del endringer og omdisponeringer på tilskuddslisten.

Idrett Bergen sør og Bergen og Hordaland Turlag bidrar til mye og god aktivitet for alle grupper. Byrådet foreslår at de to får et tilskudd på henholdsvis 300.000 kroner og 200.000 kroner. Midlene blir omdisponert fra to andre tilskuddsordninger.

Byrådet ønsker å skape bedre forutsigbarhet for Bergen Kickboxingklubb og Laksevåg bordtennisklubb ved å legge begge aktørene på egen linje i budsjettet fra 2017 med henholdsvis 400.000 kroner og 200.000 kroner. Midlene blir omdisponert fra to andre tilskuddsordninger.

Byrådet foreslår å øke rammen til prosjektet «Alle barn sykler» med 600.000 kroner fra og med 2017. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges Cykleforbund og deres regionale ledd og klubber.

INVESTERING
Investeringsbudsjettet på idrett blir foreslått økt med 114,1 millioner kroner i 2017 og 133,1 millioner kroner i økonomiplanperioden.

De største endringene er at det er satt av 24,9 millioner kroner til prosjekter på idrettsplanen i 2017. Det er satt av 30 millioner kroner til ombygging av Hjelpemiddelhuset til Fysak Laksevåg.

Den største endringen er økning i investeringsrammen til Slåtthaug idrettspark på 68,8 millioner kroner. Det siste er på bakgrunn av nye kostnadsanslag som er kommet i oktober 2016. Kostnadsøkningen skyldes rekkefølgekrav i reguleringsplanen som blant annet krever kjøp av tomt, opparbeidelse av turvei, flytting av en trafo og rivning av Skytterhuset og utbedring av fortau.

Saken går sammen med annen budsjettdokumentasjon til behandling i komité og bystyre

Statsbudsjettet er ennå ikke ferdigbehandlet i Stortinget. Byrådet vil komme med en ny tilleggsinnstilling når Stortingets behandling er ferdig.