Gå tilbake til:
Du er her:

Dette betyr revidert budsjett for Bergen

Regjeringen la torsdag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017 og kommuneproposisjonen for neste år. Her er noen av virkningene for Bergen kommune.

Mens revidert nasjonalbudsjett sier noe om økonomiske virkninger i år, sier kommuneproposisjonen noe om hvilke rammer kommunene kan vente seg for året som kommer.

Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom har, etter innspill fra de andre byrådsavdelingene, laget et notat som sammenfatter hvilke utslag regjeringens forslag vil få for Bergen kommune.

Du kan laste ned notatet på denne siden.

Mindre skatt og lavere lønnsvekst

I revidert nasjonalbudsjett er kommunenes skatteinntekter justert ned med 707 millioner kroner sammenlignet med det som lå til grunn i vedtatt statsbudsjett.

Foreløpige beregninger tyder på at dette betyr reduserte frie inntekter for Bergen kommune på mellom 40 og 45 millioner kroner. Noe av dette blir kompensert ved at anslaget får lønnsvekst i 2017 er redusert fra 2,7 til 2,4 prosent. Det betyr at kommunen kan redusere midlene som er satt av til lønnsopgjøret i år med mellom 25 til 30 millioner kroner.

54 millioner mindre enn anslått

For neste år legger regjeringen opp til en vekst i samlede frie inntekter til primærkommunene på mellom 3,5 og 4 milliarder kroner. Dersom realveksten er på 3,5 milliarder kroner vil Bergen kommunes beregnede andel ligge 54 millioner kroner under det som bystyret har lagt til grunn i vedtatt økonomiplan. Om veksten er samlet for primærkommunene på fire milliarder kroner, utgjør det 28 millioner kroner i mindre inntekter for Bergen.

Deler av veksten i frie inntekter er begrunnet med opptrappingsplanen for rusfeltet, tidlig innsats i barnehage og skole og tiltak for barn, unge og familier. For Bergens del utgjør dette vel 35 millioner kroner.

Investeringstilskudd til Sentralbadet

Som varslet gjennom media vil regjeringen i revidert nasjonalbudsjett gi et investeringstilskudd til nytt scenekunsthus i Sentralbadet. For inneværende år er det foreslått bevilget ti millioner kroner. Regjeringen foreslår at det i senere budsjettår blir gitt tilsagn om et statlig bidrag på inntil en tredjedel av kostnadene for nytt scenekunsthuset. Samlet rammet er begrenset til 230 millioner kroner.

Det er Bergen kommune som har søkt om statlig investeringstilskudd til å bygge om den gamle svømmehallen som skal gi permanente lokaler til Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.

Ekstra til sykkel-VM

Arrangøren av sykkel-VM, Bergen 2017 AS, har søkt om å få en tilleggsbevilgning på 20,9 millioner kroner til å dekke økte kostnader under mesterskapet. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å gi en bevilgning på 7,5 millioner kroner. I tillegg kommer 2,5 millioner kroner som skal dekke Sivilforsvarets ekstrautgifter.

På den digitale siden får kommunene 125 millioner kroner over de neste to årene til en finansieringsordning for kommunale IKT-prosjekter i regi av KS. I tillegg jobber regjeringen med å få på plass en modell for kommunal medfinansiering av nasjonale IKT-prosjekter.