Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen ligger an til et lite pluss

Etter årets fire første måneder viser prognosen at kommunen får et positivt avvik på 2,4 millioner kroner sammenlignet med budsjettet. Byrådet foreslår endringer i driftsbudsjettet på 59,5 millioner kroner og endringer i investeringsbudsjettet på 324 millioner kroner.

Tertialrapporten finnes også i webversjon på ekstern side hos Framsikt AS. Webversjonen mangler:

  • Investeringsbudsjettet - status pr. 1. tertial m/forslag til budsjettjusteringer
  • Tekstforslag Budsjett 2017
  • Prognose pr resultatenhet pr avdeling

Gå til webversjonen av tertialrapporten

Byrådet legger frem 1. tertialrapport 2017 for bystyret. Rapporten beskriver status på drifts- og investeringsregnskapet for årets fire første måneder målt opp mot justert budsjett. I saken blir det også foreslått endringer i budsjettet for 2017.

Alt samlet i én sak

Tidligere år har byrådet presentert tertialrapport og forslag til justering av budsjett i to separate saker. Dette året er alt samlet i én sak.

I saken angis status for økonomi og måloppnåelse ved utgangen av april for hvert av kommunens tjenesteområder. Nytt av året er at det også angis status for alle vedtatte økonomiplantiltak (realendringer) i driftsbudsjettet.

Dokumentasjonen som byrådet presenterer for bystyret er på nærmere 300 sider. Denne artikkelen tar derfor for seg hovedtrekkene. For detaljer viser vi til vedleggene som følger byrådssaken.

Mindreforbruk på 2,4 millioner kroner

Prognosene for driftsbudsjettet viser et forventet mindreforbruk på 2,4 millioner kroner sammenlignet med justert årsbudsjett. Tjenestene har et samlet merforbruk på 19,4 millioner kroner.

Dette veies opp av at sentrale poster, og særlig finansinntektene, har et positivt avvik på 21,8 millioner kroner. For frie inntekter, som skatt på inntekt og formue, er inntektene så langt mindre enn budsjettert.

Flere mottar økonomisk sosialhjelp

Det største negative budsjettavviket, målt i kroner, er på tjenesteområdet sosialhjelp og andre sosiale tjenester med 18,5 millioner kroner. Avviket forklares med en økning i antall mottakere av sosialhjelp. Sammenlignet med 1. tertial i fjor har kommunen hittil i år hatt 234 flere mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Økt ledighet over tid og bosetting av flyktninger gjør at det må forventes økte behov for økonomisk sosialhjelp i tiden fremover.

Endringer i driftsbudsjettet

Byrådet foreslår endringer i driftsbudsjettet som øker rammene for kommunens budsjett med 59,5 millioner kroner. Endringene foreslås finansiert gjennom bruk av sentralt disposisjonsfond.

For følgende tjenesteområder foreslås det økte rammer:

  • Administrasjon og fellesfunksjoner: 26,5 mill. kr.
  • Skole: 18,5 mill. kr.
  • Sosialhjelp og andre sosiale tjenester: 17 mill. kr.
  • Behandling og rehabilitering: 16,6 mill. kr.
  • Barnehage: 11,4 mill. kr.
  • Psykisk helse: 8,4 mill. kr.

For en del tjenesteområder under Byrådsavdeling for helse og omsorg foreslås det tekniske justeringer. Justeringene skyldes teknisk feil plassering i vedtatt budsjett. Det innebærer ingen reelle omdisponeringer av budsjettet.

Endringer i investeringsbudsjettet

Byrådet foreslår å justere ned investeringsbudsjettet for 2017 med 324,5 millioner kroner. Hovedårsaken til endringene skyldes forsinket eller endret fremdrift i noen prosjekter. Mange av midlene vil derfor bli overført til senere år.

Sett på tjenesteområde er den største endringen innenfor tjenester til eldre. Her foreslår byrådet en nedjustering av investeringsbudsjettet i 2017 med 394 millioner kroner.

Hoveddelen av nedjustering gjelder nytt sykehjem på Sandsli. Her foreslås investeringsbudsjettet for dette prosjektet nedjustert med 310,5 millioner kroner. Årsaken er at en rettstvist angående valg av entreprenør medfører at fremdriften er noe usikker. Dersom Bergen kommune får medhold, vil imidlertid byggearbeidene kunne komme i gang høsten 2017 med tilsvarende tidligere ferdigstillelse.

Mer til strategiske eiendomskjøp

Byrådet foreslår at investeringsrammen for strategiske eiendomskjøp blir oppbudsjettert med 500 millioner kroner i økonomiplanperioden. Byrådet ber også om fullmakt fra bystyret til å kunne kjøpe eiendommer med spesielt hastemoment finansiert av avsetningen til strategiske eiendomskjøp.

Med slike kjøp mener byrådet kjøp av nødvendige arealer til å etablere nødvendig sosial og teknisk infrastruktur og få på plass byromsstrukturer i fortetningsområder.

Saken går videre til behandling i komite og bystyre,

Les dokumentene i saken