Gå tilbake til:
Du er her:

Budsjettekniske spørsmål

Budsjettekniske spørsmål

Etterhvert som budsjettprosessen skrider frem dukker det opp mange spørsmål av mer teknisk art. Hva er et budsjetteknisk spørsmål og hvem kan svare på det? Når er siste frist for å stille spørsmål?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Tilskuddsordningen Åpne dører

SPØRSMÅL 74: I kunstplanen sies det at kommunen ikke kan fullfinansiere prosjekter under Åpne Dører. Er det mulig å få dette noe mere konkretisert og tallfestet?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Eiendomsskatt - tabell med ulike kombinasjoner av promillesats og bunnfradrag

SPØRSMÅL 73: Det vises til budsjetteknisk spørsmål 1 2018, hvor svaret anslår at en oppdatert tabell over for ulike kombinasjoner av promillesats og bunnfradrag på bolig blir tilgjengelig «anslagsvis ultimo november/primo desember.». Når anslås det nå at en slik tabell vil foreligge?

Les svaret her (15.12.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Økologiske tekstiler

SPØRSMÅL 72: Hva ville det kostet å gå over til økologiske tekstiler eller fairtrade produserte tekstiler i kommunen?

Les svaret her (05.12.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Bysykler

SPØRSMÅL 71: Vi ber om utdypende forklaring på 40 mill. i investeringsutgifter til bysykler. Planlegger kommunen å kjøpe bysykler for 40 millioner kroner?

Les svaret her (29.11.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Utgifter til eksterne konsulenttjenester

SPØRSMÅL 70: Hvor mye ble brukt på eksterne konsulenttjenester i 2016 og hvordan fordeler disse utgiftene seg på ulike tjenesteområder?

Les svaret her (29.11.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Øremerkede tilskudd

SPØRSMÅL 69: Vi ber om en tabell over øremerkede statlige tilskudd kommunen mottar på hvert tjenesteområde. Det bør fremgå hva tilskuddet brukes til, f.eks. økt lærertetthet. I åpne budsjettdata på investeringer kan man velge "Øremerket prosjektfinansiering". Dersom dette utgjør de statlige investeringstilskuddene, er det ikke nødvendig rapportere dem på nytt.

Les svaret her (29.11.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Endringer i kommunal bostøtte

SPØRSMÅL 68: Fra tjenesteområde 09 - Boligtiltak framgår det at med de ulike endringene i kommunal bostøtte på både inntekts- og utgiftssiden kommer Bergen kommune til å «gå i pluss» med 8,36 millioner kr i 2018. Stemmer dette?

Les svaret her (28.11.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Utgifter til vikarer

SPØRSMÅL 67: Vi ber om en tabell over utgifter til vikarer per tjenesteområde. Vi ber om budsjettert beløp for 2017 og 2018 og regnskapsført beløp i 2016.

Les svaret her (28.11.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Konsulenter og innleid arbeidskraft

SPØRSMÅL 66: Vi ber om oversikt over totale utgifter til konsulenter og innleid arbeidskraft (ikke vikarbruk) per byrådsavdeling. Vi ber om budsjettert beløp for 2017 og 2018 og regnskapsført beløp i 2016.

Les svaret her (28.11.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Utgifter til trykking, kopiering etc.

SPØRSMÅL 65: Hvor mye bruker kommunen årlig på trykking, kopiering, utskrifter o.l.?

Les svaret her (28.11.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Utgifter til porto

SPØRSMÅL 64: Hva er årlig kostnad for porto for Bergen kommune?

Les svaret her (28.11.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Leie av eksterne møtefasiliteter

SPØRSMÅL 63: Hvor mye brukes på å leie eksterne møtefasiliteter?

Les svaret her (28.11.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Reiseutgifter

SPØRSMÅL 62: Hvor mye bruker kommunen årlig på reiseutgifter?

Les svaret her (28.11.2017)

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2018

Videreføring av tiltak fra 2017-budsjettet

SPØRSMÅL 61: Er det noen av tiltakene fra 2017-budsjettet i vedlagt tabell som ikke er videreført i 2018?

Les svaret her (28.11.2017)