Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskudd

Bystyret har vedtatt å øke tilskuddspotten for 2018 med 13,9 millioner kroner til 323,9 millioner kroner.

Oppdatert etter bystyrets vedtak.

Byrådsavdelingene forvalter tilskuddene som tildeles lag, organisasjoner, enkeltprosjekt og enkeltpersoner. Vær oppmerksom på at endringer i tilskuddslisten ikke nødvendigvis betyr kutt. Kjøp av tjenester er ikke definert som tilskudd og blir ikke ført på tilskuddslisten.

Klima, kultur og næring

Bystyret har vedtatt å øke den samlede tilskuddsrammen hos Byrådsavdeling for klima, kultur og næring med 19,2 millioner kroner til 256,8 millioner kroner.

Den største enkeltmottakeren er Kunstmuseene i Bergen (KODE) med 54,2 millioner kroner. Det er en økning på 1,1 millioner kroner fra 2017.

Bystyret har vedtatt mindre endringer i tilskuddslisten som gjelder kultur. Endringene berører Bergens sjøfartsmuseum, Bymuseet i Bergen, Museum Vest, Museumssenteret i Hordaland, Kunstmuseene i Bergen, Carte Blanche, Edvard Grieg kor og Bergen nasjonale opera.

Bystyret har vedtatt to engangsbevilgninger til henholdsvis Bergens elektriske sporvei på 1,5 millioner kroner og Stiftelsen Bymuseet i Bergen med én million kroner.

Nordvik vel får støtte på 80.000 kroner til leie av tidligere Nordvik skole.

Byutvikling

Bystyret har vedtatt å opprette en egen tilskuddspost for byutviklings- og klimaformål. Det blir satt av 500.000 kroner til formålet i 2018.

Sosial, bolig og inkludering

Bystyret har vedtatt tilskudd på til sammen 32,7 millioner kroner. Det er en økning på 4,9 millioner kroner fra 2017-budsjettet. Økningen er i hovedsak innenfor området sosial rådgivning og veiledning, samt tilskudd til ideelle organisasjoner

Barnehage, skole og idrett

Bystyret har vedtatt samlet tilskudd på 29,6 millioner kroner. Det er en reduksjon på 6,3 millioner kroner. Endringen skyldes blant annet bortfall av tilskudd til sykkel-VM som ble arrangert i 2017.

Helse og omsorg

Tilskuddene øker med 561.340 kroner til 6,1 millioner kroner. Økningen ligger i tilskudd til organisasjoner som arbeider mot menneskehandel.