Gå tilbake til:
Du er her:

Vedtatte investeringer 2018-2021

Bystyret har vedtatt å investere for 12,4 milliarder kroner de neste fire årene.

Bergen kommune har hatt behov for økte investeringer på grunn av nødvendig rehabilitering av slitte skolebygg og for å bygge ut tjenester tilpasset veksten i befolkningen. Dette har medført en stor vekst i gjelden. I 2018 regner byrådet med at investeringsgjelden knyttet til investeringer som ikke er avgiftsfinansiert vil være på 12,2 milliarder kroner. I 2021 kan denne gjelden komme til å øke til 15,5 milliarder kroner.

For å dempe gjeldsveksten fortsetter byrådet arbeidet med å øke egenfinansiering av investeringer. I budsjettet blir det foreslått å øke dette fra 247,8 millioner kroner i budsjettet for inneværende år til 371,4 millioner kroner neste år og videre årlig i økonomiplanperioden.

Det er også innført 25 års avdragstid på lånene. Med dagens rentenivå vil kommunen i 2018 betale 365,2 millioner kroner i renter på lån og én milliard kroner i avdrag.

Oppdatert etter bystyrets vedtak.

Bystyret har vedtatt å investrere for 3,5 milliarder kroner i 2018. Av dette utgjør avgiftsfinansierte investeringer 447,9 millioner kroner. Investeringer for to milliarder kroner er nye prosjekter i dette forslaget til økonomiplan.

Slik finansieres nye investeringer

Avgiftsfinansierte investeringer blir finansiert gjennom det bergenserne betaler i gebyr for vann, avløp og renovasjon. De ikke-finansierte investeringene blir i hovedsak finansiert gjennom opptak av lån. I forslaget er det budsjettert med 6,6 milliarder kroner i låneopptak i fireårsperioden.

Kommunen mottar 1,5 milliarder kroner i tilskudd til investeringer. Det er ulike former for investeringstilskudd til f.eks. sykehjem og boligtiltak. For å redusere lånebehovet er det lagt opp til å overføre 371 millioner kroner årlig fra driftsbudsjettet. Slike driftsfinansierte utgjør 1,48 milliarder kroner i økonomiplanperioden.

De største investeringspostene er trukket frem under. I budsjettdokumentene er fremdrift i hvert prosjekt beskrevet. Årstall i parentes er år for planlagt ferdigstillelse.

Barnehage

Bystyret har vedtatt barnehageinvesteringer for om lag 395 millioner kroner i økonomiplanperioden:

 • Kristianborg barnehage - utvidelse byggetrinn 1 (2020)
 • Kronstad oppveksttun - rehabilitering/ombygging (2021)
 • Leaparken barnehage – rehabilitering/ombygging (2018)
 • Minde barnehage – nybygg (2018)
 • Nordnes oppveksttun – tilbygg (2019)
 • Flaktveit barnehage – utvidelse (2020)
 • Vadmyra barnehage - nybygg (2018)

Prosjektene for Indre Arna barnehage og Lone barnehage er planlagt ferdig etter denne perioden.

Skoler

Bystyret har vedtatt skoleinvesteringer for om lag 4,2 milliarder i økonomiplanperioden:

 • Alvøen skole - administrasjonslokaler (2018)
 • Christi Krybbe skoler SFO – ombygging (2021)
 • Damsgård skole – nybygg (2018)
 • Eidsvåg skole – rehabilitering og idrettshall (2021)
 • Erstatningslokaler Arna (2018)
 • Erstatningslokaler Åsane (2018)
 • Garnes ungdomsskole – rehabilitering (2021)
 • Holen skole - rehabilitering og nybygg (2020)
 • Kronstad oppveksttun – rehabilitering og ombygging (2021)
 • Lærerhøyskolen – ombygging og rehabilitering (2021)
 • Midtun skole – utvidelse (2019)
 • Minde skole SFO – nybygg (2020)
 • Nordnes skole - rehabilitering (2019)
 • Rolland skole – riving (2021)
 • Rå skole – idrettshall (2019)
 • Storetveit skole – idrettshall (2019)
 • Søråshøgda skole - modulbygg Tunesflaten(2018)
 • Tunesflaten idrettshall – nybygg (2018)
 • Ulriken skole - ombygging for Tveiterås (2018)
 • Åstveit skole – administrasjonsfløy (2019)

Skoler planlagt ferdig etter 2021 er: Haukedalen, Loddefjord, ny ungdomsskole på Søreide, Ortun, Rolland, Seljdalen, Slåtthaug, Sælen, ny skole på Ulset Vest og Ytre Arna

 • Lærerhøgskolen: En oppdatert plan for bruken av bygget gjør at større arealer må bygges om og oppgraderes enn hva tidligere kostnadsestimater har lagt til grunn. Totalkostnaden er anslått til å være 500 millioner kroner. Bystyret har vedtatt å øke bevilgningen til prosjektet i økonomiplanperioden med 124,3 millioner kroner.
 • Midtun skole: Byrådet foreslår å øke bevilgningen til prosjektet med 73,5 millioner kroner. Årsaken er at tidligere estimat var basert på en nøktern modulløsning. Slik prosjektet fremstår nå, er det snakk om en utvidelse som påbygg. Nytt kostnadsestimat vurderes til 140 millioner kroner.
 • Rolland skole: I tidligere budsjetter var prosjektet på Rolland tenkt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid. Nå skal det gjennomføres som et ordinært byggeprosjekt og endrer finansieringsform. Bystyret har vedtatt å øke bevilgningen til dette prosjektet med 130,9 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Idrett

Bystyret har vedtatt investeringer på idrettsfeltet for om lag 471 millioner kroner i perioden.

 • Fra idrettsplan til egne prosjekt: I investeringsprogrammet har bystyret vedtatt å flytte en del midler fra sekkeposten Idrettsplan til egne prosjekt i planen.
 • FYSAK Laksevåg: Bystyret har vedtatt å sette av 12,5 millioner kroner på investeringsprogrammet i 2018 til å bygge om Hjelpemiddelhuset på Laksevåg til et anlegg etter modell av Fysak på Slettebakken.

Tjenester for eldre

Bystyret har vedtatt investeringer for om lag 2,3 milliarder kroner i økonomiplanperioden:

 • Sandsli bo- og servicesenter - nybygg (2020)
 • Slettemarken sykehjem – utvidelse 60 plasser (2021)
 • Nytt sykehjem Åsane – nybygg (2021)
 • Siljuslåtten sykehjem – nybygg (2019)
 • Tak og fasade sykehjem (2019)

Sykehjem planlagt ferdig etter 2021: Midtbygda (ombygging og rehabilitering) og Frieda Fasmers sykehjem (nybygg).

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse

 • MO-senter i Eidsvåg: Bystyret har vedtatt å øke bevilgningen til prosjektet i økonomiplanperioden med 20,1 millioner kroner. Begrunnelsen er at forutsetningene for prosjektet har endret seg. Blant annet har antall etasjer som skal bygges om økt fra to til tre.

Tjenester til funksjonshemmede

Bystyret har vedtatt investeringer for om lag 123 mill. kroner i økonomiplanperioden for tjenester til funksjonshemmede. Det er blant annet planlagt nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede med 65 mill. kroner i økonomiplanperioden.

Tjenester til utviklingshemmede

Bystyret har vedtatt investeringer for om lag 203 mill. kroner i økonomiplanperioden for tjenester til utviklingshemmede, herunder flere boliger med 112 mill. kroner i økonomiplanperioden, samt nytt bofellesskap til 47 mill. kroner i økonomiplanperioden.

Boligtiltak

Bystyret har vedtatt investeringer om lag 590 mill. kroner i økonomiplanperioden som i hovedsak knytter seg til 250 nye boliger. Det er avsatt om lag 430 mill. kroner til denne investeringen.

Museer

Bystyret har vedtatt investeringer for om lag 190 mill. kroner i økonomiplanperioden som knytter seg hovedsakelig til restaurering og prosjektering av det fredede bygget Det hanseatiske museum i Finnegården. Prosjektet utgjør 189,7 mill. kroner i økonomiplanperioden.

Kommunale kulturbygg

Bystyret har vedtatt investeringer for om lag 548 mill. kroner i økonomiplanperioden.

 • 230 mill. kroner av disse knytter seg til Sentralbadet scenekunsthus. Prosjektet er i samarbeid med Staten og Hordaland fylkeskommune og det er kommunens andel som fremkommer i budsjettet.
 • Kulturhus i Åsane: Bystyret har vedtatt å bevilgningen til nytt kulturhus i Åsane med 35 millioner kroner. Bakgrunnen er forslag om at kommunen går inn som deleier i et sameie med Hordaland fylkeskommune i prosjektet Ny Åsane videregående skole og kultur hus. Forventet kostnad vil være 135 millioner kroner. Salg av dagens kulturseksjon i Åsane senter vil imidlertid gi en nettokostnad på om lag 100 millioner kroner.

Videre er det satt av 25 mill. kroner til rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken.

Byutvikling

På samferdselsområdet har bystyret vedtatt å investere for om lag 349 millioner i økonomiplanperioden.

 • 32 mill. kroner til bysykler for etablering av en permanent bysykkelordning
 • 58 mill. kroner til infrastruktur i utbyggingsområder
 • 56,1 mill. kroner til oppgradering til LED-belysning på kommunale veier.
 • 62,2 mill. kroner i trafikksikringstiltak
 • 59,5 mill. kroner i forbindelse utbyggingsavtaler i Møllendalsområdet.

Innenfor naturforvaltning og parkdrift investeres det for om lag 368 mill. kroner i økonomiplanperioden.

I forbindelse med utbygging av Bybanen langs Store Lungegårdsvann er det foreslått etablering av bystrand. Bystranden ved Lungegårdsparken utgjør 120 mill. kroner i økonomiplanperioden.

Videre er det vedtatt om lag 31 mill. kroner til Barnas Byrom, 36 mill. kroner til videre opprustning av Nygårdsparken og 23,5 mill. kroner til rehabilitering av parker.

Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten er piloter for aktivitetsbasert arbeidsplassutforming. Man skal bort fra enmannskontor til løsninger med varierte rom for ulike aktiviteter. I budsjettet inngår det derfor 17,7 mill. kroner fordelt på tjenesteområdene private planer og byggesak, offentlige planer, samferdsel og naturforvaltning og parkdrift.

Vann og avløp

Innen vann og avløp er det budsjettert med investeringer for om lag 1,7 milliarder kroner i økonomiplanperioden. Her er noen av prosjektene:

 • Oppgradering av Espeland vannbehandlingsanlegg 190 mill. kr.
 • Vassdragsanlegg 154 mill. kr.
 • Nye overvannsystem 218 mill. kr.
 • Oppgradering av mindre renseanlegg 230 mill. kr.

Administrasjon og fellesfunksjoner

 • Bergen Rådhus - innvendig oppgradering: Oppdatert total prosjektkostnad er endret fra 275 til 350 mill. Opprinnelig prosjekt var basert på et alternativ som kun omfattet kontoretasjene i høyblokken, men nå foreslår er prosjektet utvidet til å også inkludere inngangsetasjen på høyblokken og hele kantinefløyen.
 • Reservesenter for data: Bystyret har vedtatt en bevilgning på 40,5 millioner kroner i økonomiplanperioden til å etablere et redundant datasenter. Datasenteret skal være reserve og ta over driften dersom det skjer en uønsket hendelse i kommunens ordinære datasenter. Investeringen skal sikre stabile IKT-driftstjenester i kommunen.