Gå tilbake til:
Du er her:

Bybudsjettet på 1-2-3

Her finner du i korte trekk innholdet i vedtatt bybudsjett med økonomiske endringer fra 2018, samt priser på tjenestene.

Oppdatert etter bystyrets vedtak.

Oversikten under legger vekt på økonomiske endringer utover vanlig lønns- og prisøkning, som kan være relevante for din hverdag.

Detaljer om avgifter og gebyrer, planlagte investeringer og tilskudd finner du i menyen til venstre.

Avtale om bybudsjettet

Bystyret har med bakgrunn i en budsjettavtale mellom partiene Ap, KrF, V og Sp bevilget 14,3 millioner kroner utover byrådets forslag. Bevilgningene blir finansiert gjennom å redusere posten satt av til usikkerhet tilsvarende.

Les punktene i avtalen her

Nye tiltak og omdisponeringer for 1,7 milliarder

Bystyret har vedtatt et brutto driftsbudsjett på 20,9 milliarder kroner med et netto driftsresultat på 541,3 millioner kroner.

I budsjettet er det nye tiltak og omdisponeringer for om lag 1,7 milliarder kroner sammenlignet med 2017. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd fra staten utgjør 531 millioner kroner, og er det som bidrar mest til økningen i hva kommunen har til rådighet. Resten av veksten blir finansiert gjennom utbytte, bortfall av engangstiltak, tekniske justeringer og andre inntektsøkninger. Fire millioner kroner av budsjettveksten er hentet fra kutt i ytelser.

De disponible midlene over går i i hovedsak til å dekke inn lønns- og prisvekst. Dette utgjør 436,3 millioner kroner. 381,7 millioner kroner er satt av til nye tiltak i budsjettet.

Eiendomsskatt

I budsjettet er det forventet 19 millioner kroner i økte inntekter fra eiendomsskatt, men bystyret har vedtatt å holde promillesatsen og bunnfradraget på samme nivå som i 2017. Bunnfradraget er på 850.000 kroner, og promillesatsen er 2,6 promille for boliger og fem promille for næringseiendom.

Bystyret har vedtatt å gjennomføre en ny allminnelig taksering i 2018 av næringsdelen og boligeiendommer som ikke er omfattet av verdifastsettingen fra Skatteetaten.

Barnehage

Foreldrebetaling i barnehagene: Siden innføringen av maksimal foreldrebetaling i barnehage, har Bergen kommune fulgt Stortingets satser. I statsbudsjettet foreslås det at maksimal foreldrebetaling skal økes fra 2.730 til 2.910 kroner i måneden. Det er en økning på 180 kroner måneden.

Nye prognoser: Behovet for antall barnehageplasser er tilpasset nye prognoser for utvikling i barnetallene. Bystyret har vedtatt en reduksjon på 36,2 millioner kroner på 2018-budsjettet.

Bemanningsnorm: Bystyret har vedtatt å sette av 9,8 millioner i 2018 og 33,3 millioner kroner i 2019 til ny pedagog- og bemanningsnorm i barnehagene. Det kommer opp i 108,9 millioner kroner i slutten av økonomiplanperioden.

Gratis kjernetid: I tråd med budsjettavtalen på Stortinget blir innslagspunktet for gratis kjernetid økt til 533.500 kroner fra og med august 2018. Bystyret har vedtatt å sette av 1,35 millioner til dette i 2018.S

Tidlig innsats i barnehagene: Bystyret har vedtatt å styrke satsingen på tidlig innsats i barnehagene med 1,1 millioner kroner. Satsingen er finansiert gjennom en tilsvarende økning i det statlige rammetilskuddet. Dette skal kunne mer enn doble det eksisterende lavterskeltilbudet. Bevilgningen går til Laksevåg, Årstad og andre prioriterte bydeler.

Matpenger. Bystyret har vedtatt å øke matpengesatsen i kommunale barnehager med fem kroner til 250 kroner måneden.

Skole

Lærertetthet: I avtalen om Statsbudsjettet er et flertall på Stortinget enige om en bemanningsnorm i grunnskolen. Bystyret har vedtatt å sette av 21,8 millioner kroner til dette i budsjettet for 2018 med helårsvirkning på 52,3 millioner kroner fra 2019. Skoler i Bergen har behov for 78,2 nye årsverk for å dekke inn den nye normen.

Foreldrebetaling SFO: Foreldrebetalingen i skolefritidsordning blir i økt i takt med prisstigningen med 60 kroner måneden for heltids- og deltidsplass. For at flere barn skal kunne være med i SFO, foreslår byrådet en moderasjonsordning fra januar 2018. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige inntekter.

Matpenger SFO. Fra og med 2018 blir det innført matpenger i skolefritidsordningen. Matpengene utgjør 245 kroner måneden. Det daglige smøremåltidet i SFO utgjør 24,3 millioner kroner i budsjettet.

Kunst og innhold i SFO. For å styrke og forbedre innholdet i SFO foreslår byrådet å sette av en milllion kroner til kunst- og kulturaktiviteter, en million kroner til koding og fysisk aktivitet og øke andelen fagarbeidere til 60 prosent.

Driftsstøtte til International School of Bergen (ISB). Bystyret bevilger 9,6 millioner kroner i driftstilskudd til International School of Bergen. Begrunnelsen er at ISB er et viktig tilskudd til skoletilbudet og er med på å trekke internasjonal spisskompetanse til byen.

Spesialundervisning og særskilt tilrettelegging. Bystyret viderefører styrkingen av budsjettet for spesialundervisning og særskilt tilrettelegging i skolen. Sammenlignet med 2016-budsjettet, er det en økning på 14 millioner kroner. Totalt er 22 millioner kroner avsatt til formålet.

Avvikler Haugland skole. I samsvar med bystyrets vedtak i skolebruksplanen blir Haugland skole lagt ned i 2018. Elevene blir overført til Ytre Arna skole. Endring i skolestruktur utgjør 5,5 millioner kroner i mindre utgifter i 2018.

Barnevern

Etablerer Barne- og familiehjelpen. Bystyret har vedtatt å sette av fem millioner kroner til å opprette Barne- og familiehjelpen. Dagens tilbud som blir gitt familieveiledningssentrene til barnevernet og psykisk helse barn og unge skal være en del av den nye hjelpen Tilbudet skal være en forlengelse av tjenestene som blir gitt i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Tjenester til eldre

Egenbetaling hjemmebaserte tjenester: I tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett er satsene for dem med inntekt under 1G (187.286 kroner) økt med tre kroner timen. Utgiftstaket er økt tilsvarende for samme gruppe.

Hjemmetjenester til flere. For å kunne gi nye brukere tilbud om hjemmetjenester øker bystyret bevilgningene til hjemmetjenestene med 21,1 millioner kroner. Økningen skal legge til rette for at flere brukere kan få tilbud om hjemmesykepleie og praktisk hjelp i hjemmet. Det er også vedtatt å sette av 14 millioner kroner til nye arbeidsformer i hjemmetjenestene, der en går bort fra bruk av normtider.

Flere dagsenterplasser for demente. Ventelisten på dagsenterplass for personer med demens har doblet seg fra 2016 til 2017. I april 2017 ventet 53 bergensere på dagsenterplass. Bystyret har vedtatt å bevilge syv millioner kroner for å etablere flere plasser. Bevilgningen vil gi 50 nye plasser.

Bedre kvalitet i omsorgen. For å følge opp planen «Omsorg med kunnskap» bevilger bystyret 5,1 millioner kroner i ekstra bevilgning. Midlene skal gå til flere aktivitets- og frivillighetskoordinatorer og økt grunnbemanning i korttidsavdelingene.

Åndelig omsorg. Bystyret har vedtatt å bevilge midler til å sikre at de ansatte på sykehjemmene får bedre kompetanse om åndelig og eksistensiell omsorg. Opplæringen skal gjennomføres som kurs ledet av prestetjenesten i Etat for sykehjem.

Hordnestunet består. Bystyret har vedtatt å ikke legge ned Hordnestunet. Opprinnelig skulle Hordnestunet legges ned når det nye sykehjemmet på Sandsli står ferdig. Begrunnelsen for å videreføre driften på Hordnestunet er å øke antall sykehjemsplasser i Bergen.

Omsorg Pluss-boliger ved Johanneshjemmet. Johanneshjemmet på Møhlenpris skal bygge om fra 46 aldershjemsplasser til 40 Omsorg Pluss-leiligheter. Stiftelsen som eier aldershjemmet har funnet erstatningsplasser for beboerne under ombyggingen.

Tjenester for funksjonshemmede

Omsorgsstønad til flere. Bystyret har vedtatt å øke bevilgningen for omsorgsstønad til personer med tyngende omsorgsoppgaver med 1,8 millioner kroner. Det vil gi flere pårørende muligheten til å ivareta nødvendig omsorg selv.

Fjerner egenandel. Bystyret har vedtatt å fjerne egenandelen for funksjonshemmede ungdomsskoleelever som er med på ferieleir i Hålandsdalen. Budsjettet for ferietilbudet er foreslått styrket med 1,1 millioner kroner.

Boliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming. I drifts- og investeringsbudsjettet følger byrådet opp vedtakene om å etablere barneboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming og øke kapasiteten for avlastningsboliger.

Tjenester til utviklingshemmede

Økt tilbud om dagtilbud. For å gi 40 flere personer med utviklingshemming tilbud om dagsenter, foreslår byrådet å bevilge 9,4 millioner kroner ekstra i 2018 og 13,9 millioner kroner årlig fra 2019 til dag- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede. Byrådet ønsker å etablere et dagsentertilbud på Kokstad eller Sandsli.

Psykisk helse

Utskrivningsklare psykisk syke pasienter. Bystyret har vedtatt å øke budsjettet for utskrivningsklare psykisk syke pasienter med 9,2 millioner kroner. Midlene skal sikre full kommunal drift av Bergen bosenter.

Ambulant tjeneste til psykisk syke. I budsjettet foreslår byrådet å etablere en ambulerende tjeneste til psykisk syke. Dette er et tilbud på kveldstid og i helgen for personer som trenger å bli fulgt opp flere ganger i døgnet. Målet er også å fange opp kriser tidlig og slik unngå unødvendige innleggelser.

Boteam for psykisk syke. Bystyret har vedtatt å øke tilbudet til psykisk syke som trenger tett oppfølging i egen bolig. Den økte bevilningen skal kunne gi tilbud til 15 nye beboere.

Psykisk syke barn: Bystyret har vedtatt å styrke tilbudet til psykisk syke barn og unge med 4,8 millioner kroner i 2018. Bevilgningen skal sikre at barn og unge i Bergen får den hjelpen de trenger.

Behandling og rehabilitering

Bystyret har vedtatt å bevilget 17,3 millioner ekstra til Bergen legevakti 2018 og 23 millioner kroner årlig fra 2019. Midlene skal gå til å dekke inn inntektsbortfall etter at Helse Bergen har sagt opp avtale om integrert driftsmodell.

Tjenester for rusavhengige og bostedsløse

Rehabilitering rusavhengige. Gode erfaringer fra Fyllingsdalen og Arna gjør at bystyret har vedtatt å styrke tilbudet om aktivitets- og arbeidsrettet rehabilitering av rusavhengige til hele kommunen. Bystyret har vedtatt en økning på to millioner kroner til dette.

Flere i egen bolig. Bystyret har vedtatt å bevilge 1,2 millioner i 2018 og trappe opp til 32,2 millioner i slutten av perioden til booppfølgingstjenester. Midlene skal bidra til at 250 flere med psykisk sykdom eller utfordringer med rus kan bo i egen bolig.

Strax-huset: For å sikre forsvarlige arbeidsforhold på Strax-huset har bystyret vedtatt å bevilge tre millioner kroner årlig. Midlene skal gå til adgangskontroll eller forsterket bemanning. Bystyret har vedtatt også å sette av 12,8 millioner kroner i investeringsbudsjettet for å opparbeide en uteplass ved Strax-huset. Målet er å gi en god og trygg situsjon for brukerene, nærmiljøet og forbipasserende.

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester

Internett for vanskeligstilte. Bystyret har vedtatt å bevilge 11 millioner kroner til å gi internettilgang til personer som er økonomisk vanskeligstilt. Målet er å sikre at alle barn i husstander som lever av økonomisk sosialhjelp kan få tilgang til internett.

Samferdsel

Bilfri bydel og bilfrie soner: Bystyret setter av to millioner kroner årlig til å gjennomføre et forsøksprosjekt med «Bilfri bydel» på Møhlenpris og se på hvordan områder på Nygårdshøyden kan gjøres om til bilfrie soner.

Økt vedlikehold av kommunale veier: I økonomiplanen er vedlikeholdet av kommunale veier styrket med fem millioner kroner årlig fra 2019. Vedlikeholdsmeldingen for kommunale veier avdekket et stort etterslep på vedlikehold.

Klima og miljø

Klimafond. Bystyret har vedtatt å gjøre engangsbevilgningen til klima- og miljøfondet fast. Fra 2018 vil ordningen være på en million kroner.

Kulturtilbud

Kunstplan. For å gjennomføre tiltakene i kunstplanen gir bystyret en økt bevilgning på fire millioner kroner. Halvparten går til tilskuddsmottakere og tilskuddsordninger kunstnere kan søke på. Resten blir fordelt når bystyret har behandlet ny kunstplan. Bystyret har vedtatt en opptrapping på to millioner kroner de neste to årene i økonomiplanperioden.

Tveiterås skolekorps: Bystyret har vedtatt en bevilgning på kr. 75 000 til Tveiterås skolekorps og fører skolekorpset inn som egen post i tilskuddslisten.

Endring i kulturtilskudd: Bystyret har vedtatt også mindre endringer i tilskuddslisten som gjelder kultur. Endringene berører Bergens sjøfartsmuseum, Bymuseet i Bergen, Museum Vest, Museumssenteret i Hordaland, Kunstmuseene i Bergen, Carte Blanche, Edvard Grieg kor og Bergen nasjonale opera.

Kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge

Viderefører aktivitetskortet. Bystyret har vedtatt å bevilge tre millioner kroner på budsjettet i 2018 til aktivitetskortet. Dette skal gå til å føre videre aktiviteten i prosjektet.

Plass til flere i kulturskolen. Byrådet øker bevilgningen til kulturskolen med 500.000 kroner i 2018. Midlene skal gi flere elever plass i kulturskolen. Bystyret har vedtatt å øke dette ytterligere i de to neste årene i økonomiplanperioden.

Bibliotek

Meråpent bibliotek i Fana. Biblioteket i Loddefjord har hatt meråpent bibliotek. Bystyret har vedtatt å bevilge midler til å innføre samme tilbud ved filialen i Fana. Biblioteket på Nesttun er byens største filial.

Museer

Bystyret har vedtatt engangsbevilgninger i budsjettet for 2018 til Bergens Elektriske Sporvei (1,5 millioner kroner) og et ekstratilskudd til Bymuseet (1 mill. kr.). Den elektriske sporveien har søkt om tilskudd for å ferdigsstille museumstrikkelinjen innen Fjordsteam 2018. Bymuseet har meldt et prekært behov for ekstrabevilgning til drift av museet.

Kommunale kulturbygg

Kulturhuset i Fyllingsdalen. I økonomiplanen er det satt av ti millioner kroner til drift av Fyllingsdalen kulturhus årlig fra 2019. Sak om lokalisering av kulturhuset blir lagt frem i 2018.

Gratis leie for frivillige. Bystyret har vedtatt å gjøre kulturlokaler i kommunale kulturhus gratis tilgjengelig for det frivillige kulturlivet i Bergen. Til formålet er det foreslått 1,7 millioner kroner for å dekke inn tape leieinntekter.

Sentrale budsjettposter

Utbytte til innovasjon. Likvidasjonsutbyttet fra avviklingen av Bergen tomteselskap er forutsatt til 100 millioner kroner. Av dette er 75 millioner kroner satt av til et eget innovasjonsfond. Midlene skal brukes til innovasjonstiltak i byrådsavdelingene. Bystyret har vedtatt en avsetning på 50 millioner kroner i 2018 og 25 millioner kroner i 2019.