Gå tilbake til:
Du er her:

Investeringer

Byrådet foreslår å investere for 14,3 milliarder kroner de neste fire årene.

Artikkelen er oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2.

Av investeringene i økonomiplanperioden er 2,4 milliarder kroner avgiftsfinansierte investeringer.

I 2019 er det foreslått å investere for 3,5 milliarder kroner.

Slik finansieres nye investeringer

Avgiftsfinansierte investeringer blir finansiert gjennom det bergenserne betaler i gebyr for vann, avløp og renovasjon. De ikke-finansierte investeringene blir i hovedsak finansiert gjennom opptak av lån. I forslaget er det budsjettert med 6,5 milliarder kroner i låneopptak i fireårsperioden.

Kommunen mottar én milliard kroner i tilskudd til investeringer. Det er ulike former for investeringstilskudd til f.eks. sykehjem og boligtiltak. For å redusere lånebehovet er det lagt opp til å overføre 421 millioner kroner i 2019 og 371 millioner kroner de andre årene fra driftsbudsjettet. Slike driftsfinansierte utgjør 1,5 milliarder kroner i økonomiplanperioden.

De største investeringspostene er trukket frem under. I budsjettdokumentene er fremdrift i hvert prosjekt beskrevet. Årstall i parentes er år for planlagt ferdigstillelse.

Barnehage

Byrådet foreslår barnehageinvesteringer for om lag 294 millioner kroner i økonomiplanperioden:

 • Indre Arna barnehage - permanent barnehage (2023)
 • Kniksens plass barnehage - permanent bruk (2019)
 • Kristianborg barnehage utvidelse - byggetrinn 1 (2020)
 • Kronstad oppveksttun - rehabilitering/ombygging (2022)
 • Lone barnehage (2022)
 • Nordnes oppveksttun - barnehagedel (2020)

Prosjektet for Indre Arna barnehage er planlagt ferdig etter denne økonomiplanperioden.

Bydelsvis barnehagedekning: Byrådet foreslår å sette av 35 millioner kroner på investeringsbudsjettet i 2019 til tiltak som skal innfri full bydelsvis barnehagedekning. Om lag 20 mill. kroner av avsetningen foreslås benyttet til strakstiltak for å sikre kapasiteten i bydeler med barnehager som har omfattende rehabiliteringsbehov. Midlene skal også brukes til å starte prosjektering av rehabilitering av enkeltbarnehager. De resterende midlene, 15 millioner, skal gå til mindre tiltak som kan øke eller opprettholde kapasiteten i øvrige barnehager.

Skole

Byrådet foreslår skoleinvesteringer for om lag 3,9 milliarder i økonomiplanperioden:

 • Christi Krybbe skoler SFO (2021)
 • Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og idrettshall (2022)
 • Erstatningsskole Arna (2019)
 • Garnes ungdomsskole - riving og nybygg (2022)
 • Haukeland skole – kapasitetsutvidelse (2020)
 • Holen skole - riving, nybygg og rehabilitering (2021)
 • Kronstad oppveksttun - rehabilitering/ombygging (2022)
 • Den tidligere lærerhøgskolen på Landås - tilpasning og oppussing (2021)
 • Midtun skole - utvidelse (2020)
 • Minde skole SFO (2020)
 • Nordnes oppveksttun - skoledel (2020)
 • Ortun skole - svømmehall (2022)
 • Rolland skole - riving (2022)
 • Rå skole - idrettshall (2020)
 • Seljedalen skole (2023) Rettet fra 2022 i opprinnelig publisering.
 • Tunesflaten idrettshall (2019)
 • Åstveit skole - administrasjonsfløy (2021)

Skoler planlagt ferdig etter 2022 er: Haukedalen, Loddefjord, ny ungdomsskole på Søreide, Paradis, Rolland, Slettebakken, Slåtthaug, Sælen, ny skole på Ulset Vest, Tveiterås og Ytre Arna.

Det er foreslått investeringer i innovasjonsprogrammet Smart Oppvekst for 56 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Idrett

Byrådet foreslår investeringer på idrettsfeltet for om lag 507 millioner kroner i perioden.

 • Alvøen idrettshall (2021)
 • FYSAK Laksevåg - ombygging Hjelpemiddelhuset (2019)
 • Myrdal idrettspark rekkefølgekrav (2021)
 • Slåtthaug idrettspark - infrastruktur (2019)

I tillegg til prosjektene over er det satt av 50 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden til å realisere tiltak i idrettsplanen. Nivået er uendret fra forrige økonomiplan.

Det største enkeltprosjektet er å bygge en stor idrettshall i Alvøen. Fremdrift på prosjektet avhenger av å få avklart tomteforhold. Totalkostnaden på 92,6 millioner kroner er beregnet ut fra tidligere erfaringer.

Investeringene i rekkefølgekrav på Myrdal idrettspark gjelder etablering av sykkel- og bilparkering i tilknytning til idrettsparken og planlegging av en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Åsane senter. Idrettsparken er finansiert med midler fra privat giver. Salg av Åsanehallen inngår som en del av finansieringen.

Investeringene i infrastruktur på Slåtthaug idrettspark gjelder oppgradering og utbedring av uteområder.

Tjenester for eldre

Byrådet foreslår investeringer for om lag 2,1 milliarder kroner i økonomiplanperioden:

 • Nytt Frieda Fasmer - 120 plasser (2022)
 • Nytt sykehjem Slettemarken - 60 plasser (2022)
 • Sandsli bo- og aktivitetssenter - 120 plasser og 30 omsorg+. (2020)
 • Siljuslåtten sykehjem - 90 plasser (2019)
 • Åsane sykehjem - 100 plasser (2022)

Sykehjem planlagt ferdig etter 2022: Ombygging og rehabilitering av Midtbygda sykehjem (2024).

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse

Byrådet foreslår investeringer for om lag 25 millioner kroner i økonomiplanperioden for tjenester til rusavhengige og bostedsløse. Det største prosjektet gjelder ferdigstilling av Mottaks- og oppfølgingssenter i Eidsvåg. Det nye MO-senteret skal stå klart våren 2019. Det er også foreslått å sette av midler til å bedre uteområdet ved Strax-huset.

Tjenester til funksjonshemmede

Byrådet foreslår investeringer for om lag 134 millioner kroner i økonomiplanperioden for tjenester til funksjonshemmede:

 • Avlastningsbolig for barn og unge med alvorlig funksjonshemming (2019)
 • Barneboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming (2022)
 • Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede (2021)

Tjenester til utviklingshemmede

Byrådet foreslår investeringer for om lag 316 millioner kroner i økonomiplanperioden for tjenester til utviklingshemmede.

 • Den største enkeltposten gjelder «Boligløftet Bergen» hvor det er foreslått avsatt 242 millioner kroner i perioden til nye boliger for personer med utviklingshemming. Boligene blir bygget både i privat og kommunal regi.
 • Det er også foreslått avsatt 50,5 millioner kroner til nytt bofellesskap på en tomt ved Fana herredshus. Bofellesskapet skal ha åtte boenheter med fellesarealer og fasiliteter for personalet. Etter gjeldende fremdrift skal det stå klart mot slutten av 2020.

Psykisk helse

Byrådet foreslår investeringer på om lag 85 millioner kroner til psykisk helse.

Investeringen gjelder boliger til pasienter som er klare til å bli skrevet ut fra sykehus. Midlene skal brukes til å kjøpe og rehabilitere boliger for mennesker med alvorlig psykisk sykdom. Mesteparten av midlene er knyttet til rehabilitering av Knappentunet.

Brannvesen

Byrådet foreslår investeringer i Bergen brannvesen på om lag 146 millioner kroner i økonomiplanperioden.

 • Den største foreslåtte enkeltinvesteringen er ny Fana brannstasjon. Byrådet foreslår å sette av 87,2 millioner kroner i perioden til dette. Tomt er funnet i Rådal og regulering i gang. Ny brannstasjon kan stå ferdig i 2022.
 • Det er også foreslått å sette av 8,8 millioner kroner årlig til investeringer i bilparken til brannvesenet.

Samferdsel

Byrådet foreslår å sette av 369 millioner kroner til investeringer i samferdsel i økonomiplanperioden.

Av dette inngår blant annet 90 millioner kroner til trafikksikring, 83 millioner kroner til gang- og sykkelveier og 78 millioner kroner til infrastruktur i utbyggingsområder.

Boligtiltak

Byrådet foreslår investeringer for om lag 422 millioner kroner i økonomiplanperioden, som i hovedsak knytter seg til 125 nye kommunale boliger. Det er foreslått avsatt om lag 259 mill. kroner til denne investeringen.

I Lotheveien skal tre kommunale boligblokker ombygges og rehabiliteres. I Sandbrekkeveien foreslår byrådet å bygge to blokker med 21 leiligheter. Ni av leilighetene skal være til mennesker med alvorlig psykisk sykdom. Resten skal være ordinære kommunale leiligheter.

Naturforvaltning og parkdrift

Byrådet foreslår investeringer i naturforvaltning og parkdrift for om lag 442 millioner kroner i økonomiplanperioden:

Det er foreslått 11,5 millioner kroner til å etablere bydelspark i Arna. Parken på Seimsmyrane skal stå ferdig i 2019. Den vil inneholde både en våtmarkspark med gangstier, vanndammer og bekkefar. I tillegg vil det være et kastefelt her.

Satsingen på Barnas byrom, med lekeplasser og temaparker, fortsetter. I økonomiplanperioden er det foreslått lagt inn 49 millioner kroner totalt til dette formålet.

Bystranden ved Lungegårdsparken er den største enkeltinvesteringen i perioden. Det er foreslått satt av 88,5 millioner kroner til dette i perioden. Prosjektet har en totalkostnad på 135 millioner kroner.

Til å dekke kommunens utgifter i forbindelse med transformasjon av Mindemyren er det foreslått avsatt 67 millioner kroner i perioden. Mindemyren består av mange større enkeltprosjekter som kanal, allmenninger og parker med mer. Arbeidene vil først være ferdig etter denne økonomiplanperioden (2026).

Teaterparken skal vedlikeholdes og det er foreslått satt av 12 millioner kroner til dette prosjektet. Arbeidene vil ta til i slutten av økonomiplanperioden.

Klima og miljø

Byrådet foreslår å sette av 302 millioner kroner til investeringer i tjenesteområdet for klima og miljø.

Den største enkeltinvesteringen gjelder andre delen av prosjektet Renere havn. I perioden er det foreslått satt av 239 millioner kroner til dette. Det skal lages ny, ren sjøbunn i Store Lungegårdsvann og Vågen. Finansieringen er et samarbeid mellom kommunen, havnevesenet og staten. Fremdriften avhenger av bybaneutbyggingen i området.

Bibliotek

Byrådet foreslår investeringer i bibliotekene på 41 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Investeringen gjelder tiltak som skal øke brannsikkerheten og publikumskapasiteten ved hovedbiblioteket. I dag kan hovedbiblioteket ta imot 750 samtidige besøkende. Kapasiteten skal økes til 1000. Biblioteket opplever at publikumskapasiteten er sprengt. Investeringen skal dekke slukkeanlegg, utvidet inngangsparti og åpning av bokmagasin i fem etasjer for publikum.

Kultur

Byrådet foreslår investeringer i kultur på 1,2 milliarder kroner i økonomiplanperioden:

 • Brannmuseum (2022)
 • Danckert Krohn seniorsenter - ombygging (2020)
 • Det hanseatiske museum – restaurering (2025)
 • Kulturhus i Fyllingsdalen (2022)
 • Rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken (2019)
 • Sentralbadet scenekunsthus (2022)
 • Åsane kulturhus – bygg, inventar og utstyr (2020)
 • Åsane kulturhus - inventar og utstyr (2020)

Byrådet foreslår å sette av 30 millioner kroner i perioden til å bygge om den gamle hovedbrannstasjonen til et nasjonalt brannhistorisk museum. Prosjektet skjer i samarbeid med Bymuseet som skal drifte det nye museet.

For å vedlikeholde og bygge om Danckert Krohn seniorsenter er det foreslått avsatt 46,2 millioner kroner i perioden. I det eldre hovedbygget fra 1789 er det planlagt å etablere kontorer for Bergenhus og Årstad kulturkontor.

Til å gjennomføre kulturarenaplanen er det i perioden foreslått satt av 75 millioner kroner. Det er foreslått satt av 32 millioner kroner til Kulturhuset i Fyllingsdalen. Midlene skal gå til å lage et skisseprosjekt og forprosjekt for kulturhuset.

For Kulturhuset i Åsane foreslår byrådet en total avsetning på 153 millioner til bygg, inventar og utstyr. Prosjektet skjer i samarbeid med Hordaland fylkeskommune som bygger ny videregående skole i samme bygg.

Arbeidene med å rehabilitere Det hanseatiske museum nærmer seg gjennomføring. Det er foreslått satt av 225 millioner kroner i perioden til prosjektet som først vil være ferdigstilt i 2025.

Sentralbadet scenekunsthus er med foreslåtte 560 millioner kroner den største enkeltposten i investeringsbudsjettet for kultur. Sentralbadet skal bygges om og rehabiliteres for bruk som scenekunsthus. De primære brukerne blir Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. Staten og fylkeskommunen bidrar i finansieringen.

Vann og avløp

Innen vann og avløp er det foreslått investeringer for om lag to milliarder kroner i økonomiplanperioden.

Investeringene omfatter blant annet avskjærende avløpssystem. Dette er anlegg som fjerner utslipp og overfører «kloakken» til renseanlegg. Det er også satt av midler til å legge om vann- og avløpsledninger i forbindelse med utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen. Vannbehandlingsanlegget på Espeland skal oppgraderes med nytt behandlingstrinn som skal gi en ny hygienisk barriere og redusere farge på vannet. I tillegg kommer investeringer til forsyningsledninger for områder som ikke har offentlig vannforsyning i dag og nye overvannssystem.

Renovasjon

Byrådet foreslår å investere på 358 millioner kroner på renovasjonsfeltet i økonomiplanperioden. Investeringer gjelder tiltak på tidligere avfallsdeponier.

For det tidligere avfallsdeponiet på Slettebakken er det foreslått å sette av 309 millioner kroner. Deponiet på Slettebakken er vedtatt sanert og at massene i grunnen skal skiftes ut. Mulighetsstudie for fremtidig utnytting av arealene etter gjennomført sanering er gjennomført. Byrådet ønsker å starte arbeidet med masseutskifting av deponiet snarest mulig, men saneringen må koordineres med det videre planarbeidet for området.

Administrasjon og fellesfunksjoner

Byrådet foreslår å investere 687 millioner kroner i administrasjon og fellesfunksjoner i økonomiplanperioden.

Den største enkeltinvesteringen gjelder innvendig og utvendig rehabilitering og oppgradering av Bergen Rådhus. Inkludert inventar foreslår byrådet å sette av 478 millioner kroner til dette prosjektet i økonomiplanperioden. Rådhuset skal etter planen fraflyttes medio 2019 og arbeidene skal være ferdig 2020. I mellomtiden skal avdelingene ha tilhold i kommunale og innleide midlertidige lokaler.

Byrådet foreslår også å sette av 44,8 millioner kroner til siste utbyggingstrinn av fjellhallene til Bergen byarkiv.

Byrådet foreslår å sette av 450.000 kroner til et digitalt system for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kommunen har et mål om at kritikkverdige forhold skal avdekkes og opphøre. Systemet skal bidra til bedre oversikt og kvalitet i måten varsel blir behandlet på.

De andre investeringene på dette tjenesteområdet er knyttet til digitalisering og mindre bygningsmessige investeringer.