Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem tilleggsinnstillingen til budsjettet

Byrådet har lagt frem tilleggsinnstilling til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022.

Tilleggsinnstillingen fanger opp kjente endringer siden byrådet la frem den første budsjettinnstillingen 19. september. Blant annet er virkningen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 innarbeidet.

Sammenlignet med innstilling 1 innebærer de foreslåtte endringene i tilleggsinnstilling 1 merutgifter og mindreinntekter på til sammen nesten 120 millioner kroner i 2019. Salderingsbehovet er foreslått dekket ved å bruke den generelle avsetningen til usikkerhet og redusere avsetningen til disposisjonsfond som var foreslått i Innstilling 1.

Venter lavere frie inntekter

De frie inntektene er foreslått justert ned med 33 millioner kroner sammenlignet med den første budsjettinnstillingen. Dette har sammenheng med en nedjustering av skattøret.

Byrådet foreslår også å justere ned skatteanslaget på eiendomsskatt fra næringseiendommer med 35 millioner kroner. Det er også lagt inn en usikkerhetsavsetning på 25 millioner kroner. Byrådet vurderer ytterligere justeringer av inntektene i forbindelse med tilleggsinnstilling 2. Da vil det også foreligge et oppdatert beregningsgrunnlag.

Investeringsprogrammet

Byrådet foreslår å øke investeringene med 132,9 millioner kroner i 2019 utover innstilling 1. Endringene skyldes i stor grad kostnadsendringer, enten som følge av prosjektendring, prisjustering eller andre forhold.

For mer detaljer vises det til investeringsbudsjettet under hvert tjenesteområde.

Noen endringer i budsjettet

Nedenfor er noen av endringene i tilleggsinnstillingen. Tallene som er oppgitt er da endring sammenlignet med byrådets første budsjettinnstilling.

For ytterligere detaljer vises det til driftsbudsjettet under hvert tjenesteområde.

Barnehage

 • Egenbetaling barnehage: I tråd med statsbudsjettet foreslår byrådet å øke egenbetalingen for en heldagsplass fra 2.910 kroner til 3.040 kroner måneden. Økningen er på 130 kroner måneden. Prisøkningen foreslås gjennomført i to omganger. Fra januar 2019 øker den 80 kroner. Fra august 2019 øker prisen med ytterligere 50 kroner.
 • Utvidet gratis kjernetid: Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere toåringer fra familier med lav inntekt. Utvidelsen skjer med virkning fra 1. august 2019. Byrådet foreslår å sette av 2,3 millioner kroner til dette i budsjettet.
 • Lone barnehage: Som følge av reduserte fødselstall for høsten 2016 og de to første kvartalene i 2017 er det foreslått å endre ferdigstillelsen av Lone barnehage til 2022. En oppdatert kostnadskalkyle viser en økt prosjektkostnad på 16 millioner kroner.

Skole

 • Krav om lærernorm: Byrådet foreslår å sette av ytterligere 15,8 millioner kroner til å dekke inn den nye normen for lærertetthet. Midlene skal gå til å dekke inn ytterligere 54 årsverk for å innfri normkravene fra høsten 2019. Den årlige utgiften av disse årsverkene utgjør 37,8 mill. kroner.
 • Smart oppvekst: Byrådet legger høsten 2018 frem plan for Smart oppvekst i Bergen. Det blir en overordnet strategiske plan for digitalisering og modernisering av oppvekstfeltet i perioden 2019-2022. Byrådet foreslår å sette av 8,2 millioner kroner til dette arbeidet i 2019. Midlene skal gå til innføring av nytt oppvekstadministrativt system og kompetanseheving blant de ansatte.
 • Garnes ungdomsskole: Arbeid med reguleringsplan samt prosjektering av Garnes ungdomsskole pågår. Beregnet ferdigstillelse er nå forskjøvet til årsskiftet 2021/22. Byrådet foreslår derfor å flytte midler fra 2020 til 2022 i investeringsprogrammet.

Psykisk helse

 • Betalingsplikt for pasienter: Betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter utvides fra 1.1.2019 til også å omfatte pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet. Byrådet anslår at dette vil ha en virkning for kommunen på 9,25 millioner kroner som blir finansiert gjennom rammeoverføring fra staten.

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester

 • Økonomisk sosialhjelp: Byrådet foreslår å bevilge 3,2 millioner kroner ekstra til økonomisk sosialhjelp slik at budsjettet stemmer overens med forventede utgifter til dette formålet i 2018 og forventningene fremover.

Tjenester til utviklingshemmede

 • Byrådet foreslår å styrke budsjettet til tjenester for utviklingshemmede med ytterligere 15,7 millioner kroner i 2019 og økonomiplanperioden. Midlene skal dekke inn økt aktivitet på området som ikke har vært budsjettert.

Forebyggende helsearbeid

 • Kursavgift Frisklivs- og mestringssenteret: Byrådet foreslår å innføre en kursavgift på 500 kroner for kurs i regi av Frisklivs- og mestringssenteret i Bergen. Så langt har kursene vært gratis for alle. Alle kurs for barn, unge, familier og utsatte målgrupper skal fortsatt være gratis.

Overføringer til trossamfunn

 • Nytt tak på Fyllingsdalen kirke: Byrådet foreslår å øke investeringsbudsjettet for 2019 med 20 millioner kroner. Midlene skal gå til nytt tak på Fyllingsdalen kirke. I år 2000 ble taket skiftet første gang. Det har i starten på 2018 blitt avdekket at taket på Fyllingsdalen kirke igjen har hull i takplatene som fører til lekkasje.

Tilleggsinnstillingen inngår som en del av den totale budsjettdokumentasjonen. Saken går videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken