Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem siste tilleggsinnstilling til bybudsjettet 2019

Byrådet legger frem andre og siste tilleggsinnstilling til handlings- og økonomiplanen for 2019-2022. Budsjettforliket på Stortinget er innarbeidet i tillegg til andre kjente forhold.

Bystyret skal behandle budsjettet på møtet 19. desember. Tilleggsinnstilling nummer to inneholder forslag til endringer som følge av budsjettavtalen på Stortinget og andre nødvendige justeringer. Sammen med tidligere innstillinger inngår den i den samlede budsjettdokumentasjonen som byrådet gir bystyret.

Byrådet foreslår i tilleggsinnstillingen å justere ned anslaget på inntekter fra eiendomsskatt med 52,5 millioner kroner årlig sammenlignet med tidligere innstilling. Byrådet har også lagt inn et en uspesifisert økning på forventet utbytte fra selskaper med 20 millioner kroner.

Her er noen av de viktigste endringene i tilleggsinnstillingen:

Barnehage

Bydelsvis barnehagedekning: Byrådet foreslår å sette av 35 millioner kroner på investeringsbudsjettet i 2019 til tiltak som skal innfri full bydelsvis barnehagedekning. Om lag 20 mill. kroner av avsetningen foreslås benyttet til strakstiltak for å sikre kapasiteten i bydeler med barnehager som har omfattende rehabiliteringsbehov. Midlene skal også brukes til å starte prosjektering av rehabilitering av enkeltbarnehager. De resterende midlene, 15 millioner, skal gå til mindre tiltak som kan øke eller opprettholde kapasiteten i øvrige barnehager.

Tiltaket er foreslått finansiert gjennom å bruke ubundne investeringsfond

Tjenester til utviklingshemmede og psykisk helse

Snur innstramming: Stortinget har reversert regjeringens forslag om å ha et økt innslagspunkt i ordningen med toppfinansiering for ressurskrevende brukere. Dette utgjør 17,2 millioner kroner for Bergens del. For tjenesteområdet tjenester for utviklingshemmede alene utgjør det 15 millioner kroner.

Sosiale tjenester og sosialhjelp

Styrker sosialbudsjettet: Byrådet foreslår å styrke budsjettet til økonomisk sosialhjelp med 5,6 millioner kroner i 2019 og 2020. Midlene skal møte forventet aktivitetsnivå.

Behandling og rehabilitering

Samfunnsmedisinsk beredskapsvakt: Bergen har ikke i dag en egen ordning med samfunnsmedisinsk beredskapsvakt. Byrådet foreslår å opprette dette med oppstart i 2019 og full drift fra 2020. Det er foreslått å bevilge en million kroner til dette i 2019 og 2,3 millioner kroner de neste årene.

Administrasjon og fellesfunksjoner

Varslingssystem: Byrådet foreslår å sette av 450.000 kroner til et digitalt system for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kommunen har et mål om at kritikkverdige forhold skal avdekkes og opphøre. Systemet skal bidra til bedre oversikt og kvalitet i måten varsel blir behandlet på.

Tilleggsinnstilling 2 inngår som en del av den totale budsjettdokumentasjonen. Saken går videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken