Gå tilbake til:
Du er her:

Investerer for 12,5 milliarder

Byrådet foreslår å investere for 12,5 milliarder kroner de neste fire årene.

I forslaget til investeringsprogram for 2020-2023 har byrådet budsjettert med investeringer for cirka 12,5 milliarder kroner. Nærmere detaljert omtale av enkeltprosjekter finner du i det digitale budsjettdokumentet under hvert tjenesteområde.

Nedenfor følger en kort omtale av sentrale satsinger i økonomiplanperioden samt hovedtall på det enkelte tjenesteområde.

Barnehage

Byrådet foreslår barnehageinvesteringer for om lag 728 millioner kroner i økonomiplanperioden. Dette er en betydelig økning som skyldes stort vedlikeholdsetterslep i barnehagebyggene.

Enkeltprosjekter i investeringsprogrammet er Indre Arna barnehage, Lone barnehage, Ungdommens hus barnehage, Nordnes oppveksttun barnehage, Kronstad oppveksttun barnehage og Kristianborg barnehage

Skole

Byrådet foreslår skoleinvesteringer for om lag 4,2 milliarder i økonomiplanperioden. I dette er både rehabiliteringsprosjekter og nybygg, noen investeringer knyttet til Smart oppvekst og energiøkonomiseringsprosjekter.

Enkeltprosjekter i investeringsprogrammet er Eidsvåg skole, Holen skole, Kronstad oppveksttun, Midttun skole, Nordnes oppveksttun, Loddefjord skole, Slettebakken skole, Storetveit skole, ny ungdomsskole på Søreide og ny skole på Ulset vest.

Idrett

Byrådet foreslår investeringer på idrettsfeltet for om lag 708,5 millioner kroner i perioden. 165 millioner av disse investeringene er øremerket tiltak etter Idrettsplanen.

Enkeltprosjekter i investeringsprogrammet er Bjørnarhallen, oppfylling av rekkefølgekrav i Myrdal idrettspark og infrastruktur rundt Slåtthaug idrettspark.

Tjenester for eldre

Byrådet foreslår å investere for 1,7 milliarder kroner eldreomsorgen i økonomiplanperioden. Prosjektene er få, men store i volum.

Enkeltprosjekter i investeringsprogrammet er nytt sykehjem i Åsane, ombygging og rehabilitering av Midtbygda sykehjem, nybygg Sandsli bo- og aktivitetssenter, nybygg Frieda Fasmers minne og nytt Slettemarken sykehjem.

Tjenester til funksjonshemmede

Byrådet foreslår investeringer for 154 millioner kroner i økonomiplanperioden for tjenester til funksjonshemmede. I programmet er nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede med 109 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Tjenester til utviklingshemmede

Byrådet foreslår å investere for 349 millioner kroner i økonomiplanperioden for tjenester til utviklingshemmede. «Boligløftet Bergen» er den største investeringen i perioden.

Boligtiltak

Byrådet foreslår å investere om lag 546 millioner kroner til boligtiltak i økonomiplanperioden. «Boligprogram - 125 nye boliger», Lotheveien utleieboliger og Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg.

Kultur

Byrådet foreslår å investere for om lag 1,1 milliarder kroner innenfor kulturområdet. I dette tallet er to prosjekter allerede satt i gang: Restaurering av Det hanseatiske museum og bygging av Åsane kulturhus. Prosjektet Sentralbadet scenekunsthus er av vesentlig størrelse økonomisk og også i investeringsprogrammet. Scenekunsthuset er et samarbeid med Staten og fylkeskommunen.

Vann og avløp

Byrådet foreslår å investere i vann og avløp for om lag to milliarder kroner i økonomiplanperioden.

Administrasjon og fellesfunksjoner

Rehabilitering og oppgradering av Rådhuset er det største prosjektet på dette tjenesteområdet. I perioden er det satt av om lag 96 millioner kroner til fasadearbeid i og 318 millioner kroner til innvendig ombygging og oppgradering av Rådhuset.

Det er også satt av midler til å opprette Samfunnssikkerhetens hus og samlokalisere vakttjenestene i Bergen kommune.