Gå tilbake til:
Du er her:

Driftsbudsjett på 22,5 milliarder

Her finner du i korte trekk innholdet i forslaget til budsjett for driften av Bergen kommune i 2020 med endringer fra 2019.

Denne artikkelen er oppdatert til og med byrådets tilleggsinnstilling 2 til budsjettet. Endringene som følge av budsjettavtalen er ikke innarbeidet her.

Nye tiltak og omdisponeringer for 1,5 milliarder

Byrådet foreslår brutto driftsbudsjett for 2020 på 22,5 milliarder kroner med et netto driftsresultat på 300 millioner kroner. De årlige, ikke-avgiftsfinansierte investeringene er på om lag 2,5 milliarder kroner. Av disse er 56,9 prosent finansiert gjennom lån.

Av budsjettet går 474 millioner kroner til å betale renter og 702 millioner kroner til å betale ned avdrag på lån.

I budsjettet er det nye tiltak og omdisponeringer for om lag 1,6 milliarder kroner sammenlignet med 2019. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd fra staten utgjør 707 millioner kroner. Resten av veksten blir av utbytte, engangstiltak som faller bort og andre inntektsøkninger. Byrådet foreslår effektiviseringstiltak for 127,8 millioner kroner.

De disponible midlene går i hovedsak til å dekke inn lønns- og prisvekst. Det utgjør 591,5 millioner kroner. 383,9 millioner kroner er satt av til nye faste tiltak i budsjett, 124,9 millioner er oppjustering til aktivitetsnivået og 85,7 millioner kroner til ulike engangstiltak.

Eiendomsskatt

Stortinget har vedtatt endringer i eiendomsskatten med å redusere grunnlaget for beregning av eiendomsskatt fra 80 til 70 prosent av formuesverdien til boliger. Hvis Bergen kommune hadde beholdt nåværende promillesats og bunnfradrag, ville det redusert kommunens inntekter med 124 millioner kroner.

Byrådet foreslår å beholde inntektene fra eiendomsskatt på dagens nivå. For å få gjøre det blir promillesatsen økt fra 2,6 til 2,8 promille for boliger. Bunnfradraget blir endret fra en million kroner til 750.000 kroner for hver boenhet. Skattesatsen for næringseiendommer er i forslaget uendret på fem promille.

Barnehage

 • Egenbetaling barnehage: Bergen kommune følger maksimalsatsene for egenbetaling som blir fastsatt i statsbudsjettet. I 2020 blir egenbetalingen for en heldagsplass på 3.135 kroner måneden.
 • Ny pedagog- og bemanningsnorm: Byrådet foreslår å bevilge 22,6 millioner kroner til å følge ny pedagognorm i barnehagene. De neste årene i økonomiplanperioden er det foreslått avsatt 75,6 millioner kroner årlig til denne normen. Avsetningen skal gå som tilskudd for at private barnehager skal gjennomføre normen.
 • Nye barnehageplasser: Byrådet foreslår å bevilge 11,2 millioner kroner i tilskudd til nye barnehageplasser i 2020. Avsetningen skal blant annet finansiere de nye barnehageplassene på Nordnes oppveksttun og Kristianborg barnehage.

Skole

 • Lærernormen: Byrådet foreslår å bevilge 32,5 millioner kroner til å dekke inn utgiftene til økt skjerping av normkravene til lærertetthet i skolen. Avsetningen utgjør våreffekten av nye lærerårsverk tildelt skolene høsten 2019.
 • Gratis SFO til flere: Byrådet foreslår å bevilge tre millioner kroner som skal gå til å øke antall gratisplasser i SFO. Målet er å øke øke deltagelsen i SFO, spesielt blant minoritetsspråklige barn og barn fra økonomisk vanskeligstilte familier.
 • Guttas campus: Byrådet foreslår å bevilge en million kroner i 2020 til pilotprosjektet «Guttas campus». Prosjektet er rettet mot gutter som står i fare for å falle ut av skolen og har fokus på lesing, skriving, regning, samt personlig og sosial utvikling. I første omgang er det snakk om et prosjekt med inntil 25 deltakende gutter.

Tjenester til eldre

 • Økte hjemmetjenester: Byrådet foreslår å bevilge 26,2 millioner kroner til økte hjemmetjenester i 2020. I økonomiplanperioden øker avsetningen årlig til 127,5 millioner kroner i 2023. Antall eldre i Bergen øker og med det øker behovet for å styrke budsjettet til hjemmetjenestene.
 • Sandsli bo- og aktivitetssenter: Byrådet foreslår å bevilge 34,5 millioner kroner til drift av Sandsli bo- og aktivitetssenter som blir tatt i bruk i september 2020. Senteret inneholder 120 sykehjemsplasser, 30 Omsorg Pluss-boliger og aktiviteter på dagtid for demente pasienter.

Tjenester til funksjonshemmede

 • Avlastningsbolig: Byrådet foreslår å bevilge 8,5 millioner i 2020 og 13,5 millioner kroner hvert år i økonomiplanperioden til avlastningsbolig for barn og unge med alvorlig funksjonshemming. Forslaget er en oppfølging av tidligere vedtak om å øke kapasiteten for denne type avlastning.

Tjenester til utviklingshemmede

 • Boligløftet: Byrådet foreslår å bevilge 37,4 millioner kroner i nye tiltak for tjenester for utviklingshemmede. Den foreslåtte bevilgningen skal gå til nye boliger og plan for å avvikle boligkøen for utviklingshemmede. Det er også foreslått å bevilge 19,3 millioner som skal gå til hjemmetjenester for utviklingshemmede bergensere som har valgt å bygge egen bolig eller kjøpe seg inn i borettslag eller sameie.
 • Generell vekst til drift: Byrådet viderefører styrkningen av budsjettet til tjenester for utviklingshemmede som ble gitt tidligere i 2019. Styrkningen blir foreslått videreført og oppjustert med 40,5 millioner kroner i 2020. Forklaringen er økt behov for tjenester hos brukerne.

Psykisk helse

 • Ambulerende tjeneste: Byrådet foreslår å etablere en ambulerende tjeneste som hjelpe psykisk syke om kvelden og i helgene. Det er foreslått satt av 5,3 millioner kroner til tiltaket på budsjettet. Tiltaket skal etableres i nært samarbeid med Helse Bergens ambulante tjenester.
 • Rask psykisk helsehjelp: Byrådet foreslår å etablere et lavterskeltilbud der personer selv kan komme for å få behandlet mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer eller søvnvansker. Byrådet foreslår å sette av to millioner kroner i 2020 og øke det til seks millioner kroner i slutten av økonomiplanperioden.

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester

 • Norsk i arbeid: Byrådet foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner til å styrke «Norsk i arbeid». Tiltaket skal gi tilbud til 180 personer med innvandrerbakgrunn. Deltakerne skal forbedre kunnskapene i norsk og lære mer om arbeidslivet i Norge.

Behandling og rehabilitering

 • Ivareta pasientsikkerhet: Byrådet foreslår å bevilge seks millioner kroner til å ivareta sikkerheten for pasientene i tjenestene som tilbyr øyeblikkelig hjelp. Bevilgningen skal gå til å kjøpe inn ny elektronisk pasientjournal for etaten.
 • Mer til legevakten: Byrådet foreslår å styrke budsjettet til Bergen legevakt med 15 millioner kroner. Ny organisering av legevakten har gitt vesentlig lavere inntekter enn tidligere. Bevilgningen skal dekke inn dette inntektsbortfallet.

Samferdsel

 • Ekstraordinært vedlikehold av broer: Byrådet foreslår å bevilge 3,3 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av broer. Bakgrunnen er stort vedlikeholdsetterslep. I 2020 er det nødvendig å gjøre arbeid på broer i Lyngbøveien, Hetlevikstrømmen, Haukedalsveien, Hylkjeveien, Tyriveien og Dyngelandsveien.
 • Må inspisere mer: Byrådet foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner til å håndtere overvann. Økt nedbør og hyppigere ekstremvær gjør det nødvendig å inspisere og drifte grøfter, drenere overvann, stikkrenner og bekkeinntak.

Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern

 • Utvikling av Dokken: Byrådet ønsker å starte opp et offentlig plan- og programarbeid for å endre Dokken og Jekteviken til ny bydel. Området skal ha rom for funksjoner som forvaltning, forskning, bolig, service, kultur, næringsvirksomhet og allmenne interesser. Det er foreslått å styrke bevilgningen til dette arbeidet med tre millioner kroner.

Kultur

 • Åsane kulturhus: Kulturhus åpner høsten 2020. Byrådet foreslår å styrke bevilgningen til drift av huset med 1,5 millioner kroner i 2020 og med helårsvirkning fem millioner kroner de påfølgende årene i perioden. Totalt er det da bevilget syv millioner kroner årlig fra 2021 til å drifte det nye kulturhuset.
 • Frivilligsentraler: Byrådet foreslår å styrke frivilligsentralene med 600.000 kroner i 2020 og 1,2 millioner kroner de andre årene i perioden.
 • Europeisk kulturhovedstad: Byrådet foreslår å bevilge 700.000 kroner i 2020 og to millioner kroner de påfølgende årene i perioden til å starte prosessen om å kunne bli europeisk kulturhovedstad i 2030.

 • Plan for seniorkultur: Byrådet foreslår å utarbeide en seniorkulturplan, og foreslår kr. 0,1 mill. til formålet i 2020. Fra og med 2021 etableres en økonomisk ramme for planen på kr 1. mill.

Bibliotek

 • Nye bibliotek: Til å finansiere driften av nye bibliotekfilialer i Laksevåg, Sletten og Åsane foreslår byrådet å bevilge 5,4 millioner kroner i 2020.

Idrett

 • EM i friidrett U23: Bergen er vertskapsby for U23 EM i friidrett i 2021. Kommunen skal bidra med et arrangementstilskudd på seks millioner kroner. Byrådet foreslår å bevilge dette fordelt over 2020 og 2021.
 • Mer til FYSAK: Byrådet foreslår å styrke rammen til FYSAK Melkeplassen med en bevilgning på 1,6 millioner kroner. Tilstrømningen på kveld og helg har vært større enn forventet. Utvidet åpningstid har nesten doblet lønnskostnadene. Bevilgningen utgjør utgiftene til om lag to årsverk.

Administrasjon og fellesfunksjoner

 • Digitale program: Byrådet foreslår bevilgninger til engangstiltak på til sammen 14,5 millioner kroner for tjenesteområdet administrasjon og fellesfunksjoner. Flesteparten av disse midlene skal gå til de to programmene Program for digital fornyelse og Program for digitalt førstevalg. Midlene skal gå til å digitalisere tjenester og innføre brukervennlige tjenester for ansatte og innbyggere.

Vann og avløp

 • Øker rammen: Byrådet foreslår å øke budsjettet til tjenesteområdet med 17,8 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke det reelle aktivitetsnivået på området. Byrådet foreslår også å bevilge fire millioner kroner til å drifte nye anlegg og ledningsnett.
 • Fornyede nett: Byrådet foreslår å bevilge 9,9 millioner til arbeidet med å fornye avløpsnettet og 17,6 millioner kroner til arbeidet med å fornye distribusjonsnettet for vann.
 • Sikring av fjellanlegg: Byrådet foreslår å bevilge ti millioner kroner til å sikre fjellanlegg innenfor vann og avløp.