Gå tilbake til:
Du er her:

Budsjettekniske spørsmål

Budsjettekniske spørsmål

Etterhvert som budsjettprosessen skrider frem dukker det opp mange spørsmål av mer teknisk art. Hva er et budsjetteknisk spørsmål og hvem kan svare på det?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Vannstasjoner i byfjellene

SPØRSMÅL 68: Hvor mye vil det koste å etablere flere vannstasjoner i byfjellene, eksempelvis på Stoltzekleiven?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Fritak for eiendomsskatt

SPØRSMÅL 67: Hvor mye vil det utgjøre å gi idrettslag og organisasjoner som driver hytter i Byfjellene fritak for eiendomsskatt, kommunale gebyrer og avgifter?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Behandling av kronikere

SPØRSMÅL 66: Grunnet lav bemanning får alle med kroniske diagnoser kun tilbud om behandling i bolker og opplæring til å drive egentrening i mellomperiodene. Om en ønsker å gi kronikere og ellers dem som har behov for kontinuerlig behandling gjennom hele året, hvor mange stillinger må tjenesten økes med? Hvor mye må en stilling budsjetteres med?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Investeringsposten "Trafikksikring"

SPØRSMÅL 65: Ber om en spesifisering av innholdet i investeringsposten "Trafikksikring".

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Bruk av investeringsmidler til trafikksikkerhetstiltak

SPØRSMÅL 64: Ber om et oppdatert anslag for bruk av investeringsmidler til trafikksikkerhetstiltak for 2019, sammenlignet med vedtatt budsjett.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Antall avgiftsbelagte parkeringsplasser

SPØRSMÅL 63: Ber om en oversikt over antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen, fordelt på kommunale anlegg og andre anlegg, også for plasser som ikke er på gategrunn.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kirkeinvesteringer

SPØRSMÅL 62: Ber om en spesifisering av posten "Kirkeinvesteringer" under tjenesteområde 06 for økonomiplanperioden.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Effekt på utgifter til sosialhjelp av endringer i statlige stønadsordninger

SPØRSMÅL 61: Ber om en oppdatert oversikt over hvilke økte kostnader til sosialhjelp Bergen kommune har som en konsekvens av endringer i statlige stønadsordninger.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kostnad ved lærernorm i grunnskolen

SPØRSMÅL 60: Hva vil det koste å oppfylle en norm på 15 elever per lærer på første til fjerde trinn og maks tjue på femte til tiende trinn, på skolenivå?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Andel helseverngodkjente barnehager - rapportering

SPØRSMÅL 59: Under tjenesteområde 01A - Barnehage står det at andel helseverngodkjente kommunale barnehager rapporteres tekstlig. Ber om en tabell som viser både mål for økonomiplan-perioden og historikk tilbake til 2015.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Biodrivstoff og effekt på reduksjon i klimagassutslipp

SPØRSMÅL 58: Ber om en gjennomgang av hvor stor andel av nedgangen i klimagassutslipp i Bergen som kan tilskrives innblanding av biodrivstoff.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Antall saker per kontaktperson i barneverntjenesten

SPØRSMÅL 57: Ber om en oversikt over hvor mange saker hver kontaktperson i barneverntjenesten har i gjennomsnitt, fordelt på kontor og bydel.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Antall klientsaker per saksbehandler i sosialtjenesten

SPØRSMÅL 56: Ber om en oversikt over hvor mange aktive klientsaker hver saksbehandler i sosialtjenesten har i gjennomsnitt, fordelt på kontor og bydel.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kostnad ved redusert stillingsprosent med full lønn for enkelte grupper

SPØRSMÅL 55: Hvor mye vil det koste Bergen kommune å gi 100% lønn for 80% arbeid for mennesker som er over 60 år og jobber som renholdere og hjemmehjelper i Bergen kommune?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kostnad ved dekning av matpenger i kommunale barnehager

SPØRSMÅL 54: Hvor mye vil det koste Bergen kommune å kutte matpenger i de kommunale barnehagene, slik at foreldrene ikke betaler for denne utgiften om de velger kommunale barnehager?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kostnad ved 50% pedagogdekning i kommunale barnehager

SPØRSMÅL 53: Hvor mye mer vil det koste Bergen kommune å innføre 50 % pedagogdekning i de kommunale barnehagene?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kostnad ved økt bemanning i barnehagene

SPØRSMÅL 52: Hvor mye vil det koste Bergen kommune å innføre en bemanningsnorm for 0-åringer i barnehagene, med 2 voksne per 0-åring, som følger ungen året ut (selv om det blir 1 år)?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Sentrumsbussen - kostnad ved drift

SPØRSMÅL 51: Bergen hadde i sin tid den såkalte sentrumsbussen. Hvor mye kostet det å drifte denne årlige i sin tid, og hvor mye vil det koste med dagens kostnadsnivå? Og til sist: Hvor mye kostet det å opprette busstilbudet (investering)?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kostnad ved å redusere leiepris for kommunale boliger med 2 000 kr

SPØRSMÅL 50: Hvor mye penger vil Bergen kommune tape på å gi et kutt i leieprisene på 2000 kroner til hver enkelt kommunale boligenhet? Og, føres inntektene fra denne posten på drifts- eller investeringsbudsjett?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Besparelse ved å redusere politikerlønninger

SPØRSMÅL 49: Hvor mye vil kommunen spare på å redusere politikerlønningene (både på bystyre- og byrådssiden) til 80% av stortingslønn?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Gevinstpotensial i Kanalstrategien

SPØRSMÅL 48: I Kanalstrategien estimerer byrådet en besparelse på 80 millioner ila. planperioden. Er beløpet fastsatt av byrådet, evt. hvordan er det fastsatt, eller er dette helt eller delvis valgt ut fra et beregnet gevinstpotensial? Om sistnevnte, hva er i så fall det beregnede gevinstpotensialet?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kuttforslag og dets følger for effektiviseringer i Kanalstrategien

SPØRSMÅL 47: Kanalstrategien ble vedtatt i 2018. Av denne beregner byrådet en gevinst på 80 millioner kroner, der hovedeffekten antas å komme i 2021. Byrådet foreslår i sitt opplegg å redusere staben i Seksjon for digitalisering og innovasjon. Er det vurdert om dette få konsekvenser for innsparingspotensialet i Kanalstrategien?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Gevinst ved smartere innkjøpsordninger

SPØRSMÅL 46: Bergen kommune er en av landets største innkjøpere. Hvordan forvaltes disse innkjøpsavtalene i dag? Hvilke gevinster kan realiseres ved å sentralisere kommunens innkjøps og innkjøpsavtaler?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kostnad ved solceller på kommunale tak

SPØRSMÅL 45: Hva er gjennomsnittsprisen per kvm, eller tilsvarende tilgjengelige måleenhet, for å legge solcellepanel på kommunale tak? Dersom livsløpskostnad (investeringskostnad m.m. fratrukket evt. besparelser i strømregning) ikke er mulig å beregne generelt, har finnes det i så fall estimater for investeringskostnad per kvm som kan ganges opp for å estimere prisen på en gitt satsningsfrekvens? Hvor stor er klimagevinsten ved bruk av solceller i Bergen, både isolert sett og hensyntatt produksjonsmetode sammenlignet med ordinær vannkraft?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Svømmebasseng Landås

SPØRSMÅL 44: Hva er kostnaden med å ruste opp og gjøre i stand svømmebassenget i den gamle lærerhøgskolen på Landås og hvilke driftsutgifter medfølger dersom svømmebassenget skal holdes åpent for allmennheten?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Alternative satser og kutt i boligskatten

SPØRSMÅL 43: Ved beregning av eiendomsskatt har Stortinget vedtatt endringer i beregningen av formuesgrunnlaget, fra 80 til 70 prosent av formuesverdien for boliger. Byrådet foreslår i sitt opplegg for 2020 justeringer av promillesatsen og innslagspunktet/bunnfradraget for eiendomsskatt. En av konsekvensene er bla. at de med lavest eiendomsverdi, men som fortsatt kvalifiserer for å at eiendomsskatt utskrives, må betale mer. Forutsatt en videreføring av eksisterende modell, hvordan ville det påvirket beløpet for innkreving? Forutsatt at bunnfradraget på 1 million ligger fast, hvordan ville innkrevingsbeløpet blitt dersom promillesatsen settes til hhv. 2,7, 2,6, 2,5, 2,4, 2,3, 2,2, 2,1 og 2,0? Forutsatt at bunnfradraget økes til 1,2 millioner, hvordan ville innkrevingsbeløpet blitt dersom promillesatsen settes til hhv. 2,7, 2,6, 2,5, 2,4, 2,3, 2,2, 2,1 og 2,0?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kartlegging av vekst i byråkratiet

SPØRSMÅL 42: I 2017 meldte NRK at byråkratiet i byrådsavdelingene hadde vokst med 27 prosent, tilsvarende 255 byråkrater, sammenlignet med 2015. For mange ansatte/årsverk i Bergen kommune utgjør f.eks. stabsfunksjon bare deler av stillingsbrøken, men resten av stillingsbrøken eksempelvis går til tjenesteproduksjon. Hvordan beregnes, og føres disse? Regnet både i antall ansatte og årsverk, hvor mange ansatte er det i kategoriene som benyttes? Eksempelvis i: -Byrådsavdelingene, i sin helhet samt fordelt på hver byrådsavdeling?-Sentraladministrasjon/stabsfunksjon/konsernovergripende tjenester eller øvrige kategorier som måtte brukes for å betegne antall ansatte/årsverk i byråkratiet? -Etater, resultatenheter og virksomheter, i sin helhet og fordelt på hver enkelt? Og, hvordan har utviklingen av antall ansatte/årsverk på hver av disse kategoriene/organisatoriske hjemmelshaverne vært årlig hvert år fra 2015 til 2018, inkludert foreløpig utvikling så langt i 2019? Finnes det oversikt over hvilke utgifter, evt. besparelser, som følger av denne utviklingen? I så fall, hvordan ser den ut?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Beregningsmetode for antall byråkrater/årsverk

SPØRSMÅL 41: Terminologisk brukes betegnelser som byrådsavdelinger/sentraladministrasjon/stabsfunksjon/konsernovergripende tjenester og underliggende etater/resultatenheter/virksomheter. I beregningen av antall ansatte, hvordan foretas skillet mellom antall ansatte/stilling(sbrøker) i fastsettelsen av hvilken del av organisasjonen de tilhører? Hvilke metoder brukes for å beregne antall byråkrater/årsverk?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Lavterskeltilbud Hallvardstuen

SPØRSMÅL 40: Hva er konsekvenser ved å si opp avtalen på lavterskeltilbudet Hallvardstuen?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Reguleringsprosess Svanlitangen

SPØRSMÅL 39: Har man startet reguleringsarbeid for nye boliger for utviklingshemmede på Svanlitangen? I så fall, hvordan er progresjonen i arbeidet?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Oversikt over brukere med omsorgslønn

SPØRSMÅL 38: Ber om å få en oppstilling på brukere med omsorgslønn fra årene 2015 frem til i dag. Antall og kostnadene for Bergen kommune.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Konsekvenser for redusert bemanning i omsorgsboliger

SPØRSMÅL 37: I byrådets opplegg foreslås det å kutte 6 millioner til redusert bemanning i omsorgsboliger. Har man vurdert konsekvenser av dette, ved at flere beboere nå får vedtak på hjelp for bespisning i egen leilighet og ikke i bofellesskapet? I måltall for hverdagsrehabilitering står at ingen, altså null, har fått denne tjenesten i 2017. Hverdagsrehabilitering ble startet opp i 2014, og deretter utvidet i 2015. Kan man få en oversikt over antall for 2015, 2016 og 2017?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Avklaringer knyttet til NKS Olaviken

SPØRSMÅL 36: Byrådet foreslår å avvikle/reforhandle avtalen med NKS Olaviken fra 2021. Begrunnelsen er lav utnyttelsesgrad og egne spesialavdelinger i kommunal regi. Hvor mange tilfeller av pasienter med Huntington er registrert i Bergen kommune de siste 2 år? Hvor mange pasienter fra Bergen har plass på Olaviken nå, og ber om oppstilling over bruk av plasser på Olaviken de siste 6 år?Hvor mange spesialavdelinger på hvilke sykehjem tar imot Huntington pasienter; og ber om oppstilling over bruk av passer de siste 6 år? Er der i dag Huntington pasienter som er på venteliste for plass?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Innsparingspotensial ved å fjerne betalt lunsjpause for ansatte

SPØRSMÅL 35: Hvor mange av de ansatte i Bergen kommune har betalt lunsjpause, og hvordan fordeler dette seg på de forskjellige ansattgruppene? Hva er det årlige innsparingspotensialet ved å fjerne betalt lunsjpause for de forskjellige ansattgruppene?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Vrakpantordningen for gamle vedovner - forbruk hittil i 2019

SPØRSMÅL 34: Hvor mye har vært benyttet hittil i 2019?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Vrakpantordningen for gamle vedovner - restmidler på fondet

SPØRSMÅL 33: Er dette penger som hentes fra fond? Og hvor mye står ubrukt?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Etter- og videreutdanning

SPØRSMÅL 32: Hva koster etter- og videreutdanning for en lærer i Bergen i dag for Bergen kommune og hvor mange lærere står på venteliste for etter- og videreutdanning?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Felles søskenrabatt for barnehage og SFO

SPØRSMÅL 31: I dag har kommunen følgende regler for søskenrabatt i barnehage: «For første barn må du betale vanlig pris. For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon. For barn nummer tre og flere får du 50 prosent søskenmoderasjon.» Hvor mye vil det koste å innføre en felles søskenrabatt for barnehage og SFO, altså at en får moderasjon for f.eks. å ha ett barn i barnehage og ett barn i SFO, hvor denne beregnes etter de samme reglene som de som i dag gjelder for barnehage?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Undervisningsopplegg ved Espeland Fangeleir

SPØRSMÅL 30: Hvor mye vil det koste å etablere et obligatorisk undervisningsopplegg for alle 9. klassinger, inkludert transport for de ca. 3000 elevene på trinnet, ved Espeland Fangeleir?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Øke inntektsgrensen for gratis SFO

SPØRSMÅL 29: Hva er kostnaden for å øke fra dagens nivå til 700 000 kroner i øvre inntektsgrense samlet for husstanden for å få innvilget gratis SFO? Og hvor mange flere barn vil da innlemmes i ordningen?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Flere pedagoger i barnehagene

SPØRSMÅL 28: Hva vil det koste å øke andelen pedagoger i barnehagene slik at den samlede totalen er 50 % i de kommunale barnehagene i Bergen? Hvordan vil de påfølgende utgiftene for de private være for de private etter en slik utvikling?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kveldsåpne barnehager, prøveordning med to stykker

SPØRSMÅL 27: Hva vil det koste å innføre en prøveordning med to kveldsåpne barnehager i Bergen a' 40 plasser til 22.30. Og, hva vil det koste å holde to barnehager åpen 24 timer i døgnet a' 40 plasser i hver barnehage.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Risiko ved renteøkninger

SPØRSMÅL 26: Det siste året har det vært flere renteøkninger. Bergen kommune har deler av låneporteføljen sin eksponert for rentehevinger og byrådet skriver selv at «gjeld gjør kommuneøkonomien sårbar for framtidige rentehevinger». Av budsjettdokumentene følger det at beregningene av renteanslaget er gjort på bakgrunn av markedsrenter pr. juni 2019. Markedsrenten er imidlertid eksponert for endringer i styringsrenten. I sitt rentemøte i september besluttet hovedstyret i Norges Bank å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent. Er det i budsjettet tatt høyde for renteendringen og eventuelle konsekvenser for Bergen kommune?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Eiendomsskatt - inntekter fra hhv. boligdel og næringsdel

SPØRSMÅL 25: I byrådets opplegg foreslås det i 2020 å kreve inn 971,3 millioner kroner i eiendomsskatt. Hvordan er fordelingen mellom næring og bolig?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Fordeling av midler i kulturarenaplanen

SPØRSMÅL 24: I investeringsprogrammet er det ila. perioden avsatt 100 millioner til realiseringen av kulturarenaplanen. Kan prosjektering av kulturbygg inngå som en del av denne rammen? Er de årlige avsetningene disponert på prosjekter, i så fall hvordan/på hvilket prosjekt?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Antall direktører i Bergen kommune

SPØRSMÅL 23: Hvor mange direktører finnes det i Bergen kommune? Planlegges det flere slike stillinger i budsjettet for 2020?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kostnad ved Samvirkevakten og Samfunnssikkerhetens hus

SPØRSMÅL 22: Hva vil den døgnkontinuerlige samvirkevakten koste Bergen kommune i 2020? Hvor mange samvirkekoordinator-stillinger planlegges etablert i 2020 og for resten av økonomiplanperioden?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Eiendomsskatt - kostnad ved innkreving

SPØRSMÅL 21: Hva beregner Bergen kommune at det vil koste å kreve inn eiendomsskatt i 2020?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Eiendomsskatt - inntekter fra hhv. boligdel og næringsdel

SPØRSMÅL 20: Kan vi få en oversikt over hvor mye eiendomsskatt som skal kreves inn på: - Bolig og fritidseiendommer - Næring I årets budsjettdokument vises bare totalbeløpet for de to.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Indeksregulering av tilskudd til frivillige organisasjoner

SPØRSMÅL 19: Hva vil bli rammetilskudd til drift av frivillige organisasjoner dersom de følger indeksregulering, lønns- og kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig i 2020?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Utgifter til gjennomføring av tillits- og faglighetsreformen i helse- og omsorgssektoren

SPØRSMÅL 18: Hvor mye er satt av til gjennomføringen av tillits- og faglighetsreformen i kommunen i budsjettforslaget for 2020, fordelt på tjenesteområder og etater?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Utgifter til eksterne konsulenttjenester

SPØRSMÅL 17: Ber om en spesifisering av kommunens utgifter til eksterne konsulenttjenester i budsjettforslaget for 2020 både når det gjelder drift og investering, og tilsvarende tall tilbake til 2015.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Brudd på arbeidsmiljøloven i kommunen

SPØRSMÅL 16: Ber om en oversikt over alle registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i kommunen, fordelt på tjenesteområde, etat, enhet.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kostnad ved gjeninnføring av "80%-regelen" ved beregning av boutgifter

SPØRSMÅL 15: Hva vil det koste å gjeninnføre 80 % -regelen, hvor uføretrygdede og minstepensjonister skal sitte igjen med 80 % av inntekten sin etter av boutgifter er betalt?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Eiendomsskatt - inntekter fra skatt på næringseiendommer ved økte promillesatser

SPØRSMÅL 14: Hva vil kommunens inntekter for næringsdelen av eiendomsskatten bli dersom promillesatsen økes til hhv. 6, 6,5 og 7?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Eiendomsskatt - ulike kombinasjoner av promillesats og bunnfradrag, samt andel som omfattes av skatten

SPØRSMÅL 13: Ber om en tabell/oversikt over inntekt fra eiendomsskatt for bolig/fritidseiendom for ulike kombinasjoner av promillesats og bunnfradrag, samt andelen husstander som omfattes av skatten for de ulike alternativene.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kostnad ved 50 nye stillinger i bofellesskapene

SPØRSMÅL 12: Hvor mye vil det koste med 50 nye stillinger i bofellesskapene i kommunen i 2020?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Nye stillinger innenfor tjenester til utviklingshemmede

SPØRSMÅL 11: Hvor mange nye stillinger vil endringene i budsjettet før til innenfor tjenester til utviklingshemmede? For hvert av årene i økonomiplanen.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Nye stillinger innenfor tjenester til eldre

SPØRSMÅL 10: Hvor mange nye stillinger vil endringene i budsjettet føre til innenfor tjenester til eldre? For hvert av årene i økonomiplanen.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Tilbud om aktivitet eller kvalifisering til sosialhjelpsmottakere

SPØRSMÅL 9: Hvor stor andel av personene som mottar/har mottatt økonomisk sosialhjelp har fått et tilbud om aktivitet eller kvalifisering innen tre måneder etter vedtaket om sosialhjelp?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Øremerkede midler fra staten til kulturformål

SPØRSMÅL 8: Hvor mye av øremerkede midler fra staten er kulturmidler?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Søknad om fritak for eiendomsskatt

SPØRSMÅL 7: Må det søkes årlig om fritak for eiendomsskatt?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Krav til mottakere av driftsstøtte

SPØRSMÅL 6: Vi lurer på om det stilles krav til driftsstøtte på lik linje med prosjektstøtte.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Deflaterte rente og avdragsbeløp

SPØRSMÅL 5: Jfr. side 22-23: Burde ikke deflaterte rente og avdragsbeløp føres direkte inn i budsjettet, i stedet for som et tillegg her, om dette er i realstørrelser?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Bruken av ordet netto

SPØRSMÅL 4: Jfr. side 21 og flere andre steder: Bruk av ordet netto. I tabellen er ei linje kalt netto finansinntekter/finansutgifter. Burde ikke dette vært kalt netto finansutgifter (= finansutgifter -finansinntekter) for å være tydelig på fortegn?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Kommunal deflator

SPØRSMÅL 3: Jfr. side 19. Er den kommunale deflatoren inflasjon? Hvordan er den definert?

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Sentral korreksjon for lavere samlet investeringsnivå

SPØRSMÅL 2: Jfr. side 16 om gjeldsutvikling: Jeg forsto ikke den tekniske nedjusteringa. Et eksempel. Om en hvert år planlegger en investering 1, men det typisk bare blir gjennomført 0,6 første år (og resten året etter), blir kontantbehovet første år 0.6. De følgende åra blir det derimot 0.6 + 0.4 (etterslepet fra første år) = 1, og tilsvarende i alle etterfølgende år. Unntatt første år er det da ikke noe behov for en "teknisk nedjustering" - eller? På s. 16 står det derimot at det samla investeringsbehovet nedjusteres med 400 mill. i 2020 og 800 mill. i de etterfølgende åra.

BUDSJETTEKNISKE SPØRSMÅL 2020

Investeringer - avvik mellom budsjett og regnskap 2015-2018

SPØRSMÅL 1: Ber om en oppstilling av avviket mellom vedtatt investeringsbudsjett og regnskap fordelt på tjenesteområde for hvert av årene tilbake til 2015.