Gå tilbake til:
Du er her:
Investerer for 11,5 milliarder bilde

Investerer for 11,5 milliarder

Bystyret har vedtatt å investere for 11,5 milliarder kroner de neste fire årene.

Denne artikkelen har data til og med byrådets tilleggsinnstilling 2 til budsjettet. Endringene som følge av budsjettavtalen er ikke innarbeidet her.

I forslaget til investeringsprogram for 2020-2023 har byrådet budsjettert med investeringer for cirka 11,5 milliarder kroner. Nærmere detaljert omtale av enkeltprosjekter finner du i det digitale budsjettdokumentet under hvert tjenesteområde.

Nedenfor følger en kort omtale av sentrale satsinger i økonomiplanperioden samt hovedtall på det enkelte tjenesteområde.

Barnehage

Bystyret har vedtatt barnehageinvesteringer for om lag 770 millioner kroner i økonomiplanperioden. Dette er en betydelig økning som skyldes stort vedlikeholdsetterslep i barnehagebyggene.

Enkeltprosjekter i investeringsprogrammet er Indre Arna barnehage, Lone barnehage, Ungdommens hus barnehage, Nordnes oppveksttun barnehage, Kronstad oppveksttun barnehage, Kristianborg barnehage og utbygging av Flaktveit barnehage.

Skole

Bystyret har vedtatt skoleinvesteringer for om lag 4,2 milliarder i økonomiplanperioden. I dette er både rehabiliteringsprosjekter og nybygg, noen investeringer knyttet til Smart oppvekst og energiøkonomiseringsprosjekter.

Enkeltprosjekter i investeringsprogrammet er Eidsvåg skole, Holen skole, Kronstad oppveksttun, Midttun skole, Nordnes oppveksttun, Loddefjord skole, Slettebakken skole, Storetveit skole, ny ungdomsskole på Søreide, ny skole på Ulset vest, utvidelse Haukeland skole, rehabiltering Haukedalen skole, Ortun badeanlegg og Slåtthaug skole.

 

Idrett

Bystyret har vedtatt investeringer på idrettsfeltet for om lag 796,5 millioner kroner i perioden. 162 millioner av disse investeringene er øremerket tiltak etter Idrettsplanen.

Enkeltprosjekter i investeringsprogrammet er Bjørnarhallen, oppfylling av rekkefølgekrav i Myrdal idrettspark og infrastruktur rundt Slåtthaug idrettspark.

Tjenester for eldre

Bystyret har vedtatt å investere for 1,8 milliarder kroner eldreomsorgen i økonomiplanperioden. Prosjektene er få, men store i volum.

Enkeltprosjekter i investeringsprogrammet er nytt sykehjem i Åsane, ombygging og rehabilitering av Midtbygda sykehjem, nybygg Sandsli bo- og aktivitetssenter, nybygg Frieda Fasmers minne, nytt Slettemarken sykehjem og oppgradering av Storetveit sykehjem og Hordnestunet.

Tjenester til funksjonshemmede

Bystyret har vedtatt investeringer for 171 millioner kroner i økonomiplanperioden for tjenester til funksjonshemmede. I programmet er nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede med 114 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Tjenester til utviklingshemmede

Bystyret har vedtatt å investere for 402 millioner kroner i økonomiplanperioden for tjenester til utviklingshemmede. «Boligløftet Bergen» er den største investeringen i perioden.

Boligtiltak

Bystyret har vedtatt å investere om lag 549 millioner kroner til boligtiltak i økonomiplanperioden. «Boligprogram - 125 nye boliger», Lotheveien utleieboliger og Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg. I tillegg er utleieboligprosjekter i Sandalsringen, Steinsvikskrenten og Petedalsmarka tatt med.

Introduksjons- og tolketjenester

Bystyret har vedtatt å investere for 727 millioner kroner på dette tjenesteområdet i økonomiplanperioden. Det største prosjektet er ombyggingen av den gamle lærerhøgskolen på Landås til et introduksjonssenter.

Kultur

Bystyret har vedtatt å investere for om lag 1,2 milliarder kroner innenfor kulturområdet. I dette tallet er to prosjekter allerede satt i gang: Restaurering av Det hanseatiske museum og bygging av Åsane kulturhus. Prosjektet Sentralbadet scenekunsthus er av vesentlig størrelse økonomisk og også i investeringsprogrammet. Scenekunsthuset er et samarbeid med Staten og fylkeskommunen.

Vann og avløp

Bystyret har vedtatt å investere i vann og avløp for om lag 1,4 milliarder kroner i økonomiplanperioden.

Administrasjon og fellesfunksjoner

Rehabilitering og oppgradering av Rådhuset er det største prosjektet på dette tjenesteområdet. I perioden er det satt av om lag 110 millioner kroner til fasadearbeid i og 351 millioner kroner til innvendig ombygging og oppgradering av Rådhuset. Det er også satt av 38 millioner kroner til inventar og utstyr.

Det er også satt av midler til å opprette Samfunnssikkerhetens hus og samlokalisere vakttjenestene i Bergen kommune.

Renovasjon

Bystyret har vedtatt å bevilge 256,3 millioner kroner til investeringer i økonomiplanperioden på renovasjon. Det største prosjektet er sanering av Slettebakken avfallsdeponi.