Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha innspill til plan for inkluderende oppvekstmiljø

Byrådet vil ha innspill til planen "Skyfritt - inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen" og legger frem planen til ekstern høring.

Byrådet legger frem planen "Skyfritt - inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen" til ekstern høring. Bakgrunn for planen er at byrådet i byrådets politiske plattform har varslet at det skal legges frem en "handlingsplan mot mobbing".

Skyfritt er Bergen kommunes plan for å styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målsettingen med planen er å redusere mobbing og krenkelser på oppvekstfeltet i Bergen. Barnehager, skoler og fritidsarenaer skal være inkluderende arenaer der ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller krenkende ord og handlinger, verken fra andre barn og unge, voksne eller lærere.

For å redusere mobbing og krenkelser på oppvekstfeltet i Bergen foreslår byrådet åtte strategier. Det er i tillegg foreslått tiltak til hver av strategiene.

Planen "Skyfritt – inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen" sendes på høring i perioden 13. desember 2018 til 8. januar 2019 til berørte instanser og samarbeidspartnere.

Les dokumentene i saken