Gå tilbake til:
Du er her:

Gjør opp status for SFO

Byrådet legger frem status for Skolefritidsordningen. Byrådet vil at vedtaket om gratis kjernetid skal erstattes av en generell moderasjonsordning, basert på husholdningsinntekt.

I bystyresaken "Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune" ble det vedtatt en egen bergensmodell for SFO med satsingsområdene vennskap, lek og læring i det 21. århundre. Bergensmodellen skal kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandling mellom SFO og skole styrkes. Barnas kompetanse skal fremmes gjennom vennskap, lek og læring. Planen ble vedtatt av Bergen bystyre i mai 2017.

Det er varslet en stortingsmelding til høsten 2019 om tidlig innsats og inkludering. Denne meldingen skal blant annet omhandle SFO. Det er antydet at meldingen vil omtale at kvaliteten på SFO skal styrkes gjennom å innføre en nasjonal mal for lokale rammeplaner, der arbeidet med tidlig innsats kan styrkes gjennom SFO og hvordan en kan gjøre tilbudet tilgjengelig for dem som har lav inntekt. Byrådet mener at kommunens vedtatte SFO plan ivaretar flere av forslagene som gjengis i den nasjonale evalueringen av SFO og som er meldt som tema i varslet stortingsmelding høsten 2019.

Byrådet legger statusmeldingen for SFO frem for bystyret og foreslår at vedtaket om gratis kjernetid erstattes av en generell moderasjonsordning, basert på husholdningsinntekt.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken