Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Ny sjukeheim i Åsane blir dyrare

Den nye Åsane sykehjem blir 107,3 millionar kroner dyrare enn den opphavlege investeringsramma. Byrådet rår til å auke investeringsramma til 673 millionar kroner.

(11.12.2019)

Gir uttale til ny lov om integrering

Byrådet skal behandle en høringsuttalelse til integreringsloven og endringer i statsborgerskapsloven. Byrådet er positiv og kritisk til forslaget.

(18.09.2019)

Legger frem plan mot vold på nytt

Byrådet har nå utvidet planen mot vold med flere temaer.

(12.09.2019)

Studentmeldingen 2019 legges på høring - slik gir du innspill

Byrådet legger frem høringsutkast til "Student i Bergen. Studentmeldingen 2019". Meldingen gir et godt kunnskapsgrunnlag for å gjøre Bergen til en foretrukket studentby.

(05.09.2019)

Vil etablere krisesenter for rusavhengige

Bergen kommune vil etablere et krisesentertilbud der det tilbys flere tjenester til rusavhengige personer med behov for beskyttelse mot vold.

(21.08.2019)

Bergen vil bli vert for regionalt forskningsorgan på helse

Bergen kommune vil jobbe for å bli vertskommune for et regionalt samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanning i helsesektoren.

(20.06.2019)

Har fordelt tilskuddsmidler til helse- og omsorgssektoren 2019

Byrådet har fordelt tilskuddsmidler til helse- og omsorgssektoren 2019.

(19.06.2019)

Har fordelt tilskudd til eldreformål for 2019

Byrådet har fordelt tilskudd til organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet i innen eldreformål.

(13.06.2019)

Får ikke stoppet alkoholservering i nær tilknytning til strippested

Byrådet legger frem en sak til bystyret som forklarer hvorfor de ikke kan frata tillatelse til skjenking av alkohol på utestedet After Dark.

(15.05.2019)

Slik skal Bergen jobbe mot vold i nære relasjoner

Byrådets plan mot vold har vært på høring og legges nå frem til videre politisk behandling.

(15.05.2019)

Legger frem ny seniorplan

Planen som skal bidra til at Bergen blir en mer aldersvennlig by, har nå vært på høring.

(23.05.2019)

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten 2018

Byrådet ser en positiv trend innen sosialtjenesten og ønsker en videre satsing på arbeid og aktivitet, spesielt overfor unge, innvandrere og ressurskrevende langtidsmottakere.

(15.05.2019)

Legger frem handlingsplan for arbeid og aktivitet for rusavhengige 2019 - 2022

Handlingsplanen viser hvordan det skal legges til rette for økt deltakelse i aktivitet, arbeid og utdanning.

(29.04.2019)

Handlingsplan mot åpne russcener 2019 til 2022

Byrådet legger frem forslag til revidert Handlingsplan mot åpne russcener, en plan med særlig fokus på styrket endringsarbeid og rehabilitering av brukere i samtlige tjenester, nulltoleranse for vold i rusmiljøene og endring i kommunens tilbud om akuttovernatting og midlertidig bolig med tilsyn.

(29.04.2019)

God luftkvalitet i 2018

Årsrapporten for luftkvalitet viser at luften i Bergen var i tråd med de nasjonale målene.

(25.04.2019)