Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Legger frem plan for bedre legetjenester

Byrådet legger nå frem plan for legetjenester etter at planen har vært på høring.

(02.11.2017)

Takket helsebyråden for innsatsen

Vigdis Anita Gåskjenn hadde sin siste arbeidsdag som helsebyråd tirsdag.

(01.11.2017)

Sender dyrevelferdsplan på høring

Som første kommune i landet, legger Bergen kommune frem en dyrevelferdsplan.

(25.10.2017)

Vil skjerme den kommunale bostøtten

Byrådet ønsker å videreføre ordningen med kommunal bostøtte. Ordningen gir økonomisk bistand til vanskeligstilte beboere i kommunens ulike utleieboliger.

(19.10.2017)

Byrådet legger frem ny plan for rusfeltet

"Samarbeid, mestring og verdighet – plan for rusfeltet 2018-2022" bygger opp om budskapet i politisk plattform om at alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.

(18.10.2017)

Legger frem ny plan for (re)habilitering etter høring

Sjekk hvilke høringsinnspill som har ført til endringer i planen.

(19.10.2017)

Foreslår å avvikle dagens normtidssystem

Byrådet foreslår å avvikle dagens normtidssystem i hjemmetjenestene.

(21.09.2017)

Slik var luftkvaliteten i Bergen i 2016

Byrådet legger frem årsrapport for luftkvalitet.

(14.09.2017)

Sender forslag til ny rusplan på høring

Byrådet legger forslag til ny rusplan for Bergen 2018-2022 ut på ekstern høring. Se planen her.

(31.08.2017)

Ny plan for legetjenester

Bergen kommune har laget en egen plan for legetjenestene i kommunen.

(18.08.2017)

Øker satsingene på habilitering og rehabilitering

Byrådet foreslår mange nye tiltak for å gi bedre tjenester til innbyggere som er rammet av funksjonsnedsettelser.

(18.08.2017)

Godkjenner utbyggingsavtale med Bergen Indremisjon

I forbindelse med ombygging fra aldershjemsplasser til omsorgssenterplasser har byrådet godkjent en utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Bergen Indremisjon.

(08.06.2017)

Samordnet innsats for barn og unge i Bergen

Byrådet legger frem sin statusmelding for barnevernet og Utekontakten.

Legger frem kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten er byrådets årlige redegjørelse for status og utvikling i sosialtjenesten, med oppmerksomhet på blant annet antall sosialhjelpsmottakere, størrelsen på sosialhjelpsutbetalinger og faktorer som påvirker disse størrelsene.

(18.05.2017)

Forvaltning av ytelser og garantier ved bosetting av flyktninger

Byrådet anbefaler bystyret å gi fullmakt til byrådet slik at Introduksjonssenteret for flyktninger i siste instans kan forvalte stønader og garantier til flyktninger som bosettes i Bergen.

(18.05.2017)