Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Økt heltidskultur i tjenester til utviklingshemmede

Byrådet legger frem statusmelding for tjenester til utviklingshemmede 2017.

(18.04.2018)

Vil styrke satsing på forebygging i hjemmesykepleien

Byrådet legger frem statusmelding for hjemmebaserte tjenester.

(18.04.2018)

Ber om innspill til ny plan for inkludering og mangfold

Byrådet legger plan for inkludering og mangfold for 2018-2022 ut på høring. Frist for å gi innspill er 27. april.

Ingen avvik på sykehjemmene, to avvik i barnevernet

Fylkesmannen gjennomførte tre systemtilsyn med helse- og omsorgstjenestene i Bergen i 2017, viser en sak byrådet har lagt frem for behandling for bystyret.

(22.03.2018)

Gir status for tiltakene i kommunens veteranplan

Bergen er en av de få kommunene i Norge som har en politisk vedtatt veteranplan. Byrådet legger nå frem status for tiltakene kommunes veteranplan.

(21.03.2018)

Skal gjennomgå ti enkeltsaker i barnevernet

Byrådet foreslår nå å nedsette et utvalg som skal gjennomgå de utvalgte sakene i løpet av 2018.

(22.02.2018)

Har prioritert søknader om tilskudd mot barnefattigdom

Byrådet har prioritert søknader om tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018.

(07.02.2018)

Etablerer Ruspolitisk råd

Byrådet vil etablere et nytt ruspolitisk råd, som skal gi både brukere og pårørende en arena for å påvirke ruspolitikken i Bergen.

Gir tilgang til internett for vanskeligstilte

Byrådet gir vanskeligstilte en stønad til å dekke kostnader med internettabonnement med inntil 600 kroner i måneden.

(17.01.2018)

Bosetting av flyktninger i 2018

Bergen er anmodet om å bosette 200 flyktninger i 2018. Byrådet anbefaler å vedta i henhold til anmodningen, men undrer seg over et så lavt bosettingsbehov i en tid da det er flere flyktninger i verden enn på mange år.

(21.12.2017)

Ny samarbeidsavtale om drift av legevakten

Byrådet har lagt frem forslag til ny avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen om drift av Bergen legevakt.

(23.11.2017)

Legger frem plan for bedre legetjenester

Byrådet legger nå frem plan for legetjenester etter at planen har vært på høring.

(02.11.2017)

Takket helsebyråden for innsatsen

Vigdis Anita Gåskjenn hadde sin siste arbeidsdag som helsebyråd tirsdag.

(01.11.2017)

Sender dyrevelferdsplan på høring

Som første kommune i landet, legger Bergen kommune frem en dyrevelferdsplan.

(25.10.2017)

Vil skjerme den kommunale bostøtten

Byrådet ønsker å videreføre ordningen med kommunal bostøtte. Ordningen gir økonomisk bistand til vanskeligstilte beboere i kommunens ulike utleieboliger.

(19.10.2017)